Na. 15. iM 1849. ES BET i' DEKKING TAN MET TE-KORT. SftVEKDE J/LilUüAA'O, I/Ff? «.«vBlG1w a Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. RAKKER Bz te Nieuwe Diep De Drijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N D.AG ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld aan de i Uitgever in tc zenden uiterlijk Zaiurdags de» middags ten 12 ure; dc prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. APRIL STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOGEN e*z. De buitengewone heffing, tot dekking van het te-kort, is bij de Tweede Kamer niet minder ongunstig ontvangendan bij de or ganen der publieke opinie, en men mag reeds als boven allen twij fel stellen, dat hot daartoe strekkend wets-ontwerp, indien het niet door de ministers wordt terug genomen, bij de Tweede Kamer verworpen wordt. Inderdaad, zoo daarvoor al geene andere gewigtige redenen be stonden, deze ééne zou daartoe voldoende zijn, dat het zeer on staatkundig zijn zou, om door den druk' dier belasting, de geheeie grondwets-herziening, die door den grooten hoop daarmede in ver band zou worden gebragt, en van welke men verligting, niet verzwaring van lasten verwachtte, impopulair te maken. Intnsschen, het te-kort bestaat, en tussehen de regeringdie het op 15 miilioen begroot en de Tweede Kamer, die het op 10 mil- lioen reduceert, moge over het juiste cijfer verschil bestaan er is een aanzienlijk te-kort, dat gedekt moet- worden. De Heer Sloet tot Oldlnds heeft eeae belangrijke memorie in geleverd, ten betooge, dat dit uit den verkoop van landerijen op Java, gemakkelijk gevonden kon worden. Deze memorie, die groo ten indruk schijnt gemaakt te hebben, is dadelijk met kracht dooi den minister van Koloniën, die verklaarde, van zoodanigen maat regel de verantwoordelijkheid niet op zich te willen nemen, be streden. Wij durven in dit geschil geen oordeel vellen, want staat aan dc eene zijde een minister, wien groote kennis van.de Oost-Indi sche aangelegenheden wordt toegeschreven, aan den anderen kant is het niet minder waar, dat vele kundige Oost-Indische ambtenaren zoodanigen verkoop aanbevelen en de vree» voor de gevolgen door den minister afgeschilderd, als een vooroordeel beschouwen, aan gekweekt door residenten, of andere ambtenaren, die in het volle genot hunner willekeur, zeer ongaarne groote Europische landeige naars tc sügt in hunne nabijheid zouden zien. Had men in de Oost-Indien meer vrijheid verleend, om plannen en beschouwingen openbaar te maken, er zou welligt thans geen geschil hierover bestaan, men was voldoende ingelicht geworden. Nu is men genoodzaakt de beweringen van den minister te gelöo- ven, of zich te laten leiden door. beoordeelingen van dezen of genen, in wien men genoegzame kennis van de Oost-Indische huishouding ver onderstelt, om tegen het gezag der ministers op te wegen. Een ander plan tot dekking bestaat in de uitgifte van renteloos muntpapier. Het schijnt ons toedat dit plan noch onvoorwaardelijk goed noch af te keuren is. Het hangt geheel af van de omstandighe den waaronder het papier wordt uitgegeven. Een der gewigtigste bezwaren tegen de uitgifte van muntpapier, bestaat hierin, dat men vreest voor de verleiding, die het gemak geeft, om steeds grooter hoeveelheden uittegeven tot dat het munt papier in meer of mindere mate het lot der Fransche assignatiën treft. Wij meersen dat dit bezwaar geen invloed op de overweging hebben mag. Indien men alles, waarvan door overdrijving mis bruik kan worden gemaaktmoet ongebruikt latenwat zal dan nog nuttig en bruikbaar blijven? Dit bezwaar vervalt buitendien grootendeelsindien eerstelijk de noodige waarborgen, die gemakkelijk re vinden zijn, worden ge nomen, om alle geheime uitgifte boven de bepaalde som te voor komen, en ten andere, wanneer ceu bepaald getal jaren wordt vastgesteldbinnen welke zij zullen zijn ingewisselden eindelijk de middelen worden aangewezen, waaruit die inwisseling kan ge vonden worden. Dit hangt zamen met ons budget. Zoolang onze uitgaven en inkomsten in Nederland niet sluiten, zijn Wij op den weg des verderfs. Heffingen, lecningen, muntpapier, verkoop van landen op Java, of wat ander middel men ook zal willen be zigenzij zullen niets baten, want de oorzaak van dc kwaal blijft, bestaan. Wat men ook zegge, het credict van den Staat is niet anders, dan dat van de particulieren, alleen is het grooter, mag- tiger. De Staat hoeft bij tijdelijke rampen 'octcr gelegenheid, om door zijn crediet in buitengewone behoeften te voorzienmaar wan neer de Staat jaarlijks meer verteert, dan zijn inkomen bedraagt, dan moet hij eindelijk te gronde gaan. Wanneer ons budget sluit, dan leveren dc baten van de Oost- Indien jaarlijks genoeg opom in de trapsgewijze inwisseling der muntbilletten te voorzien. De ministers schijnen den verkeerden weg in te slaan, als zij eerst zoeken het te-kort te dekken en intnsschen op het oude bud get voortteren. Herziening van bezuiniging op het budget,— daarmede moest begonnen wordenwant daardoor alleen kan de regering liet vertrouwen verdienen, dat z,:j behoort te hebben, voor zij geholpen wordt in de dekking van het te-kort. Wat zal do regering bezuinigen op 18-19 Niets of niets-nocmenswaardig? Dan is zij het ook niet, die met de dekking van het te-kort belast moet worden. Het moet dan aan andere mannen in handen wor den gegeven, die krachtiger durven doortasten. Wij willen dus niet onvoorwaardelijk cie u lettenmaar wij willen ze in verband met "c vufftsmuuntbi 1 »ui iijffj n gs-inhii l reg -v.* -- ,-X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1