ff HELDER en uet MWEölEP. N°. 16. EEVEXISÈ JAAltCliNe. vi«tDlGEw HBt a Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. RAKKER Rz te Nieuwe Diep. De i'rijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Roekhaudelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A S 15 A G 1849. AD VERTEN TIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdej middags ten 12 are de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 A F R I IL. gf a b 'ff w s a m li a i m HELDER, 12 April. Heden heeft aan deze kust een droe vig ongeluk plaats gehad. Van morgen omstreeks vier uren, begaven zich zes per sonen uit deze gemeente mei een Groonlandsche sloep naar zee, om aan binnenkomende schepen adsislentie te bieden, en hadden op hun vaartuig oen zeil bijgezel. Ongeveer ten vijf ure overviel hun een dwarlwind die de sloep op zijde sloeg, en drie personen van do bemanning, met name K. Boules, 11, Lenting en F. J. Kenning hun graf in de golven deed vinden. Do overige drie, zijnde de schipper C. Prins cu de roeijers II. G. Schuszler en J. de Jong, klemden zich aan do buitenzijde van do boot en aan de riemen vast, en bleven in dien toestand drijven tot lusschon zes en zeven ure, toen zij door een uil zee komende üms- duiner sloep, bemand met den schipper jl. Hooger werf en zes roejers, ontdekt en in hun vauiluig opgenomen werden. De schipper Cornelis Prins gaf echter kort daarna den geest; doch do beide andere personen werden behouden aan wal gebragt en bevinden zich wel in een uiterst afgemat- ten toestand, maar naar bel schijnt, buiten levensgevaar. Van de verongelukten was C. Prins gehuwd, en had O O drie kinderen, waarvan de jongste 17 jaren oud isK. Bon- tes had medo drie kindoren, waarvan de jongste 18 jaren oud is. De beide anderen waren ongehuwd. Do gewone bemanning van een Groenlaiidschen sloep is zeven man; doel) D. Sclioonbergen was door ongesteldheid verhinderd ditmaal de reis mede te maken. Deze heeft ee- ne vrouw en zes jonge kinderen. Men verneemt, dat voor de Regtbank te Almelo, ze kere Johanna Voorhuis, oud 12 jaar, uit de gemeente Tubbergen, heelt tcregt gestaan, wegens rebellie jegens 2 stevige rijks- commiezendit 12jarig meisje zoude die beide commiezen gewelddadiglijk hebben tegenstand gebodentoen deze ccno visitatie naar vcrsch vlecsch wilden doen zooda nig, dal dezelve de visitatie zouden hebben moeten staken. Een van beiden is nu zeker, of do commiezen moeten een hazennaluur hebben bezeten, of het meisje moet ecne bo vennatuurlijke kracht hebben gehad. De regtbank heeft haar ook slechts veroordeeld tot ƒ2,00 boete. In de vorige week werd te Arlon een zonderlinge dief stal gepleegd. Eene boerin gaat in een' winkel en vraagt eene hoeveelheid erwten. Zij plaatst een groole kruik op de toonbank met verzoek zo daarin te doen. De winkelier de hoeveelheid gemeten hebbende, wil do erwten in de kruik doen, doch nu plaatst do boerin de kruik in haar schort, uit voorzorg dal er geene erwten verloren zouden gaandaarna verzoekt zj do kruik zoo lang in een hoek van den winkel te mogen zetten, dewijl zij nog eene bood schap doen moest. Zulks haar vergund zijnde gaal zij heen doch komt niet terug. De winkelier gaat naar dc kruik en bevindt dat zij zonder bodem isen dus slechts tol trech ter had gediend om de erwten in den scho«l der boerin te doen Volgens eenen onlangs in New-York uitgegeven slaat, bezitten ile Doopsgezinden aldaar 28 kerken, de Gongretio- nulen 9, de Hollandschc Gereformeerden 18 het genootschap van do Vrienden (Kwakers) 4, do Israëlilcn 10, de Luthe ranen 5, dc Methodist Episcopalen 29, dc Methodist Gere formeerden 4, do Proteslantsche Episcopalen 44, dc Nieuw Jerusalcmielcn 2, de Presbyterianen 34, de Vcreenigde Pres byterianen 4, do Vereen, gereformeerde Presbyterianen 2, do Gereformeerde Presbyterianen 1 de Primitive Christenen 3, do Roomsch Katholieken IS, de Unitarissen 2, de Uni- versalislen 4, de Wesleyan Methodisten 2 en do geen be paalden naam voerende 4. Sommigen der Hol!. Gereformeerde kerken zijn oorspron kelijk geslicht door dc eerste bewoners van New-York of derzelver afstammelingonin de meeste wordt Engelsch ge predikt, in de andere Hoogduilich cr zijn echter nog eeni- ge predikanten die van llolianschen oorsprong zijn en zeer goed Hollandsch spreken. Dozo kerken zijn over het alge meen zeer rijk en bezitten vole vaste goederen; even als du r— mcesto kerken in die stad zijn zij met kostbare eenvoudiggsp^ beid en ten hoogste zindelijk ingerigl ^hclJlTCH.yTije zitplaat»- -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1