STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ekz. Ontwerp van wet, regelende liet regt van enquête. '&&WEÏÏ&Z: 3AA1Z&AXV. Hit \Vcekbirnl wordt eiken Maandag-morden uitgegeven bij O. BAKKER üz te ffiituwc Diep» De Prijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor <ie buitensteden franco per post 00 cents. Men abonneert zich bij de Roekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A M B A G ADVERTENTIE?* gullere men ongezegcM aar. den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdaggde* midil.Tgs ten 12 ure de prijs van. 1 lot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 85 centen zegelregt voor elke plaatsing. Don. 17den April is liet hierboven gemelde ontwerp bij de Twee de Kamer der Staten-Generaal ingekomenter voldoening aan art. 90 der Grondwet. Indien ons oordeel niet geheel faaltdan durven wij voorspel len, dat het lot van dit ontwerp niet gelukkiger zijn zal, dan de overige ontwerpendie van ons ministerie tot heden zijn ingeko men. Het is volstrekt onaannemelijk. Het heeft het zelfde ge brek, waaraan bijna alle ontwerpen laboreren, namelijk: dat het duidelijk doet zien, dat wat er geregeld moest worden, de ontwer pers niet helder voor den geest stond; cn hoe zal het ocit moge lijk zijn, goede regelen te stellen, zoolang men den omvang en den aard van het te regelen onderwerp niet bevat? Dat het instellen eener enquête geen dagelijksch werk voor de Kamer zijn moet en daartoe met gcene roekeloosheid mag worden besloten, erkennen wij gaarne cn zien dus slechts ondergeschikt bezwaar, dat eerst de Kamer tot het overweging-nemen moet ge lasten, daarna het voorstel in de seetien onderzoekendat daarover rapport worde uitgebragt en eindelijk in eene openbare zitting het voorstel wordt behandeld en aan eene stemming onderworpen. Wij vragen alleen of men hier weer niet al te veel voorzorgen tegen overijling neemt, en van het voorstel tot het eindbesluit, den weg niet wat bekort zou kunnen worden? Onze bezwaren treffen meer do wijze, waarop het onderzoek zelf wordt ingesteld. Het ontwerp houdt in, dat de Kamer liet voorstel aannemende, eene commissie tot het houden van dat onderzoek benoemten bij haar besluit het onderwerp omschrijft en de namen der getuigen of deskundigen vermeldt, of de commissie gelast de getuigen enz. aan te wijzen. De commissie bepaalt den tijd waarop de getuigen enz. in een der raadzalen van het gebouw der Tweede Kamer ver schijnen zullen. De Voorzitter doet een afschrift van het besluit der commissie aan den minister toekomen, cn deze gelast de dag vaarding der getuigen. Aan de commissie is het oordeel verbleven om den. getuige alsdan niet onder eede te doen liooren. Van de weigering eens getuigen om te verschijnenof getuigenis af te leggen, wordt verhaal opgemaakt en aan den gewonen regter de toepassing der straf opgedragen. Dc getuigen kunnen schadeloosstelling erlangen op den voet als bij het tarief in Burgerlijke Zaken is vastgesteld. Eindelijk is op het proces-verbaal der commissie en de uittrek sels daarvan, art. 437 van het wetboek van strafvordering toepas selijk gemaakt. Uit deze opgave der voornaamste bepalingen ziet men duidelijk, dat de minister de een of andere criminele procedure voor. den geesv heeft gehadhet geval zieh heeft gestelddat ccn enkel bepaald feit moet worden in het licht gesteld. Een glimlach rijst bij dc aanhaling van art. 437, W. v. Strafv. Dat art. bepaalt, dat dc verklaringen of verbalen Van hen, die in eenige posten gesteld zijnom als schriftelijke beseheiden te gel den, moeten afgelegd zijn op den eed, bij de aanvaarding hunner bediening afgelegd. U-p Dc jurisprudentie in criminele zaken, heeft uit die bepaling .het, besluit getrokken, dat alle verbalen op die wijze opgemaakt, als schriftelijke bescheiden kunnen geldenmaar het artikel bepaalt slechts de vorm, waaronder een verbaal, als bewijs in regten kan gelden, cn dit nu toepassende op de processen-verbaal der commissie van onderzoek, dan zien wijdat niet alleen deze, maar ook de uittreksels op den ccd, bij dc aanvaarding hunner bedie ning, moeten worden opgemaakt;hetgeen waarschijnlijk niet de bedoeling des ministers geweest zal zijn. Maar die aanhaling be vestigt onze gissing, dat men slechts een soort van crimineel onderzoek voor den geest heeft gehad, dat de voorsteller reeds dadelijk man en paard kan noemendie er gehoord en onderzocht moeten worden die de Kamer des noeds reeds zal kunnen aanwijzendie men eens bij zich in den Haag kan roepenen door tusschenkoinst van een minister van Justitie kan laten dagvaarden, en dus zonder merke lijk bezwaar eene ruime vergoeding voor reiskosten en tijdverzuim kan verleenen. Maar is dat het doel van het regt van enquête? Wij stellen ons het geval eens voor, dat de Kamer begrijpt een onderzoek te moe ten instellennaar dc werking van een tarief-wet op de scheep vaart of op eenige fabriekenzal men dan alle voorname hande laars en fabriekanten uit Amsterdam, Botterdam, DordrechtGro ningen of Maastricht laten oprukken naar den Haag in ccn dei- raadzalen van de Tweede Kamer? En als men dan uit het ver hoor van den een verneemt dat zijn buurman andere, betere in lichtingen kan geven, zal men dan eerst aan den minister moeten verzoeken, of over vier weken of langer die buurman, in den Haag mag komen? In Engeland is meer dan eens een enquête gehouden, om te derzoeken naar de behandeling der arbeiders, ep-vooral^er ren in dc fabrieken, waarbij door de commiagïb. niet alleen dejéi-' genaars der fabrieken, maar ook hunne arbeidslieden zijn-gehoord*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1