S_A - 4.' v i G E N Jf£r (fe, *4* Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER 11 z te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en -voor de buitensteden franco per pont 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A A Cl 1840. ACVERTENTIEN gelieve men ongezegelii aan den Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. <2 31 IE S. S1? A *2? 21 lii* April 28. Mei 1. 2. De beraadslagingen over dc herziening van het Regle ment van Orde worden voortgezet en ten einde gebragt. Ten aanzien der Verzoekschriften is bepaald: uAlle ongeteekende Verzoekschriften worden door den Voor zitter ter zijde gelegd. Desgelijks de ongezegeldeten zij de tcet geen zegel vereischi of van het onvermogen des verzoekers blijkt. Dc Tweede Kamer neemt het wets-ontwerp, betrekke lijk het batig slot van het bijzonder fonds voor de Dc- dems-vaart onveranderd aan en het wets-ontwerp tot het onvervreemdbaar verklaren van militaire pensioenen en gagementen met enkele wijzigingen. De Tweede Kamer ontvangt een wets-ontwerp tot re geling van fondsen, voortspruitende uit verstrekkingen uit 's Kijks magazijnen. Het wets-ontwerp tot het verbenen eener dispensa tie van Art. 11 der wet van 16 Nov. 1814, tot het vergrootcn van een gebouw te Ooltgensplaat wordt met 52 tegen 3 stemmen aangenomen. m ii is w s a m sian h» HELDER en JN1EHWED1EP5 Mei 1849. De kapitein ter zeo F. IV. Freudenberg is benoemd lol commandant van hel oorlogs-fregat Jason, dat als wacht schip hier in de haven ligt. Een kloekhartig ollicier, de 2de luitenant Stieltjes, maakte dezer dagen zwarigheid den eed afteleggen van ge trouwheid aan IVillem 111, vragende of het niet genoeg ware trouw aan den Koning, en bovenal aan de grond wet, dio oorsprong van hel koninklijk gezag, te zweren. Do minister van Oorlog heelt dien officier, die alleenlijk aan zijne Excellentie om inlichting vroeg, omtrent den aard van den af te leggen eed, uit de dienst ontslagen! Do Kamper Courant herinnert den liefhebbers van inhuldigingen wel toe to zien op katrollen en windassen ho ven aan do huizen. In 1840 had eene familie ecne kamer gehuurd mot een ruim uitzigl voor ƒ00; maar toen do stoet kwam, werd eerto groolc mand, met vijl kerels er in, to! op de hoogte van het raarn neergelaten, zoodat de nreii- scliendie de kamer gehuurd hadden, niets konden zien. Te Amsterdam is op 't Bikkerseiland ccno artesische puthoring gelukt: op 40 el diepte geelt de put 80 a 100 kan goed drinkwater in do minuut. Men schrijft uit Groningen: «Zeer algemeen wordt deel genomen aan de ouderleckc- ning van een hier ter slede circulerend adres aan de Twee de Kamer, waarbij wordt aangedrongen op vermindering van hel thans te regelen jaarüjksch inkomen der Kroon. Wij verheugen ons daarover, en hopen van harte, dat ook in andere steden van ons vaderland hetzelfde vvotde gedaan. Do ontwerpers van zulk een adres maken zich veel verdien stelijker jegens de natie, dan alle commissiën lot oprigting van een Ruiterstandbeeld. Helaas! ook hier is zulk eene commissie ijverig in de weer. Zoo dikwijls wij vari dit standbeeld, en de vrijwillige bijdragen daartoe, hooreis sprekenkomt ons onwillekeurig de vrij willige leening van 1844 in de gedachten. Even vrijwillig als de natie die vol toekende, zal zij nu ook voor het standbeeld bijdragen. Armo natie! do niet vrijwillige lasten zijn nog niet zwaar genoeg; er moeten nog zulke vrijwillige bijkomen. Li. Maandag heeft een zekere Thomas Moore op do markt van Evesham zijne vrouw willen verkoopen. Onder een ontzaggelijken toeloop van volk en door den stads-om- roeper voorafgegaan zag men den man inderdaad zijne we derhelft met een louw om den hals naar hel marktplein gc- leidcn. Nadat aldaar zoowel hare deugden als ondeugden waren uitgebazuind en do koopprijs was ingesteld, kwam de policie tusschcn heide en belette den openharen verkoopdie ccliler alstorn met volle goedkeuring der vrouw, in eene nabij gelegen herberg plaats had, waar zij voor dc som van 2 $h. aan haar eigen schoonvader weid toegewezen'. Parijs is rustig, ofschoon do partyen'ijverig inde \Neer *-ifFj! zijn voor de aanstaande verkiezingen, j Overigens 'bcspc\ujT V-is men nergens eensgezindheid; onder al Ulo partijen h^é'rsi een geest van verwarring, hetgeen onoj^udillyk iol^èscjiil-J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1