VAN DEN liiïLiM EN HET XIEÜWEÖIEP. BEKEN DMAKI N G. BEKEND M AKING. N°. 21. <849. ■ZEVENDE JAMCAXC. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor ■ie buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. t\)iQEN hEt r W kiït? G0 M A A A Cl ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaiurdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 3. M E I. Mei 12. De Lcclen der Staten-Generaal houden eene buitengewo ne vergadering in de Nieuwe Kerk te Amsterdamonder het voorzitterschap van den president der Eerste Kamer, ten einde Koning Willem III inteliuldigen. Zij ont vangen den eed des Konings op de grondweten leggen op hunne beurt de plcgtige verklaring af, voorgeschre ven bij art. 52 der grondwet. n 14. De Tweede Kamer beraadslaagt over het voorstel van wijzigingen in de instructie van den Griflier en Commies- Griffier der Kamer. De wijzigingen goed gekeurd zijnde, wordt het voorstel met algemeene stemmen aangenomen v 15. De Tweede Kamer benoemt mr. A. Uijttenhooven, advo caat bij den Hoogen Raad, tot haren Commies-griflier. Er wordt beraadslaagd over het wets-ontwerpbetrek kelijk dc uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering. h 16. Bij dc Eerste Kamer zijn 8 wets-ontwerpen ingekomen, door de Tweede Kenner ingezonden en vroeger door ons vermeld. 17. De nieuw benoemde Commies-griflier der Tweede Kamer mr. A. Uijitenhoovenlegt den eed af en aanvaardt zijne betrekking. De discussiën over liet wets-ontwerp tot regeling van het regt van vereeniging en vergadering worden voort gezet. Do RURGEMEESTËPi dezer Gemeente, brengt Ier ken- nisse van do belanghebbenden, dat de gewone jaarlijkschc schouwing over do algemeene Plaatselijke Uitwateringen en Goten, door Hoeren vvijkmeesleren zal worden gebonden op Dingsdag den 22 Mei eerstkomende, en herinnert eenieder, wien zulks zoude mogen aangaan, aan de bepalingen der Plaatselijke keure van den 23 Augustus 1844, mei aanma ning om te zorgen, dat alsdan de Uitwateringen en Goten, voor zooverre die over en langs de erven der belanghebben den zijn loopendebehoorlijk zijn opgemaakt, gereinigd en van allo vuilnis ontdaan, dat dezelve, voor zooveel noodig behoorlijk zijn bcschoeiden die Goten welke aan den al- gemccnen weg zijn gelegen, met dekplanken zijn voorzien. En waarschuwt dc Burgemeester voornoemd, elk en een iegelijk, le zorgen, dat aan do bepalingen der keure stip- telijk worde voldaan, ten einde zich to vrijwaren, voor do onaangename gevolgen «1 ie uil een tegenstrijdige handelwij ze voor hen zouden voortvloeijeu. HELDER, 12 Mei 1840. De Burgemeester voornoemd J. in 't VELT. Dc BURGEMEESTER dezer Gemeente, brengt bij dezen ter kennisse der Ingezetenen, dat de gewone schouwing over dc reiuheid der straten, voorgeschreven hij art. 4 der Plaat selijke keure van den 23 Augustus 1844, door Hcereu wijk- meesteron zal worden gehouden op Zalurdag den 26 Mei eerstkomende, en waarschuwt, alle daarbij belanghebbenden te zorgen dat do straten, behoorlijk zijn gewied cn van al lo gras en vuilnis schoon gemaakt, zullende do ualaligen in dezen, zichzelven hebben te wijlen, de boelen cn onaan genaamheden, waaraan zij zich bij verzuim, zullen blootstellen. HELDER, 12 Mei 1849. De Burgemeester voornoemd, J. jn 't VELT. BURGEMEESTER cn ASSESSOREN der Gemeente Hel der. Verwittigen bij dezo de daarbij belanghebbenden, dat do Kermis of Jaarmarkt in dezo Gemeente, dit jaar zal aanvangen op Maandag den 2 Julij aanslaande, en dat dc Loting voor de Kramers, des Zalurdags avond to voren, aan hel raadhuis zal worden gehouden.-— Bedelaars en ha zardspelers zullen niet worden loegebiten. HELDER den 14 Mei 1849. Burgemeester en Assessorjur t?ÜTn*ngemd J. in Y-ELT. \v Ter ordonnantie van ff'BAl. AektiAM'e J. SCH&ON, f7- - i ie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1