IN DEN R ES iïet NIEÜWEölEP. BEKENDMAKING. AANBESTEDING. N°. 22 hEt r n e i. E EYEJtföK JAARC1* S Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen «hgegevea bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor do buitensteden franco per post 90 cents. Men ®bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAAIiïAG 1849. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld a&n deri Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdaggde* middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Mei 16. In do avond-zitting van heden worden de beraadslagin gen over het ontwerp van wet nopens het regt van ver- eeniging en vergadering voortgezet en ten einde gebragt het ontwerp wordt met 54 tegen 6 stemmen verworpen. 19. De Tweede Kamer beraadslaagt over het wets-ontwerp tot regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1847. 21. De beraadslagingen over dit wets-ontwerp worden voort gezet en ten einde gebragt: het wordt met 57 tegen 1 stem onveranderd aangenomen. Ingekomen bij de Tweede Kamer een wets-ontwerp tot regeling van het kiesregt en de benoeming van afgevaar digden ter Eerste en Tweede Kamer. 22. De Tweede Kamer beraadslaagt over bet wets-ontwerp, betrekkelijk de ministeriële verantwoordelijkheid. 23. De Eerste Kamer neemt het wets-ontwerp tot regeling van de reis- en verblijfkosten van de Leden der beide Kamers met 32 tegen 3 stemmen, en dat, betrekkelijk het batig slot van het fonds voor werken aan de Dedems- vaart met algemeene stemmen aan. v 23. De Tweede Kamer brengt de discussiën over het ontwerp betrekkelijk de verantwoordelijkheid der min. ten einde. Do BURGEMEESTER dezer Gemeente, Maakt ten gevolge cener bekomeno kennisgeving van den lieer Majoor en Garnizocns-Kommandant alhier, ter voorko ming van ongelukken, aan de Ingezetenen bekend, dal door bel alhier garnizoen-houdende detachement van het 2de rc- goment Infanterie, tol nadere kennisgovingdes Vrijdags van des morgens 9 tot des namiddags één ure, naar de schijf zal worden gescholen, en wel in hel duin ter linkerzijde van den vuurtoren en dat do vuurlijn eene noordwestelijke strek king zeewaarts zal hebben. HELDER den 23 Mei 1849. De Burgemeester voornoemd J. in 't VELT. Op "Woensdag den 30 Mei 1849, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Ilolland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Ge deputeerde Staten, en in bijzijn van den lloofd-Ingenieur van den Water- slaataan het Lokaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aan besteed Het verdiepen van een gedeelte der Geul in het Trlonnickendam- rner Gat en het maken van een rijzen loswal aldaar. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving cn opbod. De bestekken, op welke deze Aanbesteding zal plaats hebben, zullen ter lezing liggen behalven aan het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen nis te Amster dam, in het Logement het Wapen van Mede inblikop den Dam, in het Koffijhuis het Vosje bij het plein van de afgebroken Beurs, in de Nitu- we Stads-Jfcrbergaan bet IJ, in de Bcetcbijtbuiten de Ulrechtschc Poort, en in de Belop den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in hel Logement de Kroon in het Noord-Hollandsche en in het Bos~- sche Koffijhuiste Alkmaar, in de Logementen den Roodcn Leeuwde Toelast en het JVapcn van Haarlem; te Hoorn in het Logement het Ongemaakte Schipaan den Helder, in het Heeren- Logementte Nieu- wediep bij Ihncn en in het Logement den Burgte Medernblik en Enkhuizen in de Logementen de Valk-, te Purrnerende, in dc Vergulde Roskam te Mon- nickendam in het Logerneut den Doelente Edam in het He er en-Logement te Weesp, in het Logement de Roskam; te Muiden, in bet Logement het Hof van Holland; te Siiedrechtin het Regthuis; te Hardinxveld in de Dorps-Herbergop het Eiland Texel, te Oudeschildin de Zeven Provinciën; op het Eiland Wieringen, te Hippolilushoefte Zaandam, in het Logement den Olterte Buiksloot iu het Roode Tiert. Zullende acht dagen vóór de Besteding, zoo veel noodig aanwijzing in loco worden gedaan en inmiddels informalien te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. de Krui ff y le Haarlem, en bij den Ingenieur J. G, van Gendty te Amsterdam. Sï 1 «ff W 3 ÏU 2) li rï G 1 m HELDER en NIEUWEDIEP, 2G Mei 1S49. Z. M. heeft benoemd tot Commandeurs der Orde van der» Eikenkroon: den Kapitein ter zee van der Plaat, Direc teur cn Commandant der Marino alhier, en den Majoor der Artillerie den Beer PoorluyaelCommandant van het Gar nizoen aan deze plants. v- (In ons vorig No. was in do opgaVe eens onnaauwkcu^ righeid ingeslopen.) - jl. Zondag verliet liet koopvaardijschip Pieter Fluris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1