vxlGEN Iï E T EEVEKÖE JAA.nCbft.ffG. BoSn Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKXEK liz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. m A A W A G ADYEIITENTIEN gelieve men >ngezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsde* middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. J £T IJ. Mei 24. De eerste Kamer beraadslaagt over liet wets-ontwerp tot regeling van bet fonds van koopprijzen van domeinen, dienstjaar 1848, en over dat tot het verleenen van vrij dom van accijns aan vermicellie- en maearonie-fabrieken. Beide worden aangenomen, het eerste met 32 tegen 2, het tweede met 31 tegen 3 stemmen. 25. De volgende wets-ontwerpen worden, na beraadslaging, door de Eerste Kamer aangenomen 1. omtrent de regterlijke collegiën met 27 tegen 9; S. betrekkelijk de dispensatie voor het vergrooten van een gebouw te Ooltgensplaat met 33 tegen 3; 3. betrekkelijk het verleenen van schadevergoeding en wachtgelden aan buiten betrekking gerakende ambtena ren met 35 tegen 1 en 4. over het onvervreemdbaar verklaren van militaire pen sioenen en gagementen met 35 tegen 1 stem. g M !D H H IB m HELDER en NIEIJWEDIEP, 2 Juuij 1849. Heden viert onze achtenswaardige Burgemeester, de Heer J. in t Velt, het vijf-en-lwinligsle verjaarfeest zijner amblsbediening. Bij het herdenken aan hetgeen deze Ge meente was voor vijf-en-twintig jaren en hetgeen zij sedert geworden is; hij het aanschouwen der vele blijken van voor- uilgang, welke men bij elke schrede ontmoet en waarvan zooveel aan hel tegenwoordige Hoofd der gemeente to dan ken is, gevoegd hij do vele goede hoedanigheden, welke zijn persoon versieron, kon men met regt de deelneming der Burgerij in dit feest verwachten. Dc verwachting is echter verre overtroffen. Do belangstelling en deelneming is alge meen cn openbaart zich door hel uitsteken van ontelbare vlaggen, hel aanbieden van geschenken, zoo door den Ge meenteraad van wego de Gemeente; door onderscheidene vercenigingenwelke zich gevormd hebben, als door bijzon dere personen; terwijl elk, cn daaronder ook de alhier aan wezige ambtenaren en officieren, zich beijvert om hel waardig Burgerhoofd zijne gelukwenschcn aan to bieden. Naar wij vernemen zal heden avond door een alhier beslaand Muzijkcorps, onder de leiding van den lieer J. Dahmen, aan den Burgemeester eeno serenade worden gegeven. En zullen op kosten van den laatsten dc Weezen welken reeds in den vroegen morgen door een treffend gezang aan hei huis van ZEd. Achtbare het feest van den dag hebben geopend) en de armen van alle gezindheden worden ontbaaid. Door eenige notabele ingezetenen is aan tien Burgemeester en zijn gezin een diner aangeboden, dat op deri elfden Junij aanstaande zal plaats hebben. Wij verheugen ons hartelijk bij de vele blijken van ge hechtheid, welke den waardigen man toeslroomen en hopen dat het herdenken aan dezen voor hem zoo genoegelijken en gewigligen dag, hem moge opwekken om de belangen eener erkentelijke gemeente te blijven besturen, met dien ijver cn belangstellende zorg, welke hem steeds hebben geken merkt. In de gisteren alhier gehouden vergadering van het kies-collegie in het Iste district der provincie Noord-Holland is tot lid der provinciale Stalen herkozen, de Fleer J. en 't Burgemeester der gemeente Helder. Wij venemen dat in cene buitengewone vergadering van hel Depart. der Maats, tot Nut van 't Algemeen ter dezer plaatse, op den 25 Mei II. een zeer belangrijk besluit, betreffende do aangelegenheden der spaarbank alhier, met algemeeno stemmen genomen is. Wij mogen ten stelligste betuigen dat ten gevolge van dit besluit de zekerheid van deze welda dige inricjling meer dan ooit gewaarborgd is en wij maken alle onze lezers op hel bovenstaande opmerkzaam ten einde het vertrouwen door onze plaatsgenooleu in de spaarbank gestel;]meer en meer evenredig worde aan de vastheid van hare grondslagenen opdat ook de oudNcderlandsche deugd van spaarzaamheid des te meer onder ons wordeBtoefend. Tot predikant bij de Doopsgezinde gemccnlp.vat) de: Hoorn op Texel, is beroepen D. S. Huizinga. De heer J. S. Torropte Édinbtirg heeft- eer tijdwijzer of waarschuwer uitgevonden bespande in ecuen be\vci baren bal op een hoogen paal gepwalstwaarop h'j me

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1