SïATSlT-öHlTSnAAIa. Janij 6. De Tweede Kamer ontvangt een kon. besluit, waarbij aan Mr. Dirk Donker Curtius ontslag wordt verleend als Minister van Justitie en een ander kon. besluit, waarbij Jhr. II. L. IVichers, in zijne plaats benoemd wordt. Er wordt berigt dat de Eerste Kamer 6 wets-ontwer- pen heeft aangenomen, die tevens door Z. M. zijn goedgekeurd. ■jr 6. De Tweede Kamer ontvangt een wets-ontwerp tot regeling van het inkomen der Kroon. Zie hierover onder de Nieuws tijdingen). ÏT H ir W 3 U D TI !B w» HELDER en KIEUWEÜIEP, 9 Junij 1849. Gcpasseerden woensdagmorgen omstreeks 10 urearriveer den alhier niet de stoomboot IVillem 1. HU. KK. HH. Prin ses Ma.ria.nne der Nederlanden en Hoogsld. kinderen, Prin ses Charlotte en Prins /llbert van Pruisenmei een aan zienlijk gevolg, en werden bij het aan wal komen door de alhier aanwezige autoriteiten verwelkomd. Vervolgens hezig- tigden 11H. KK. HH. het maritieme etablissement en eenige alhier liggende schepen, benevens den vuurtoren op het l'orl Kijkduin, en begaven zich daarna naar de alhier aanwezige werk-inrigting voor de armen, alwaar het hooge gezelschap door den burgemeester en de directie der inriglingbenevens do dames directrices der brcisrhool, werd ontvangen en de inrigling met belangstelling bezigtigde. Op eeno minzame wijze onderhielden zich de vorstelijke personen met de aan wezigen, terwijl 11. K. H. Prinses Marianne bij hel vertrek ook do armen bedacht. Des namiddags ten 2 ure zijn IIH. KK. HH. weder met do stoomboot naar Amsterdam vertrokken. Het wets-ontwerp lol regeling van het inkomen der kroon, behelst een eenig artikel, luidende als volgt: Het inkomen der kroon wordt, gedurende onze regering, vastgesteld op eene som van zes honderd duizend gulden jaarlijks, behalve de inkomsten van de kroondomeinen in art. 27 der grondwet vermeld. In do daarbij gevoegde memorie van toelichting wordt het volgende gezegd Aan koning IVillem II kende dc grondwet, onvermin derd hel inkomen uit do domeinen, door hem tol kroondo meinen aan den slaat teruggegeven, uil 's lands kas een jaar- lijksch inkomen toe van een tnillioen gulden. Zij bepaalde tevens, dal hel inkomen der kroon bij elke nieuwe troons beklimming door de wel wordt geregeld. Aan deze bepaling moet worden gevolg gegeven, nu zich konint; IVillem IJldoor hel afsterven van zijnen onverse- D «J O telijken vader lot den troon der Nederlanden vindt geroepen. Daartoe strekt hel ontwerp van wel, dat nevens deze me morie aan de Slaten-Generaal ter overweging wordt aange boden, en waarin het voorgedragen cijfer is vastgesteld met hel oog oji de tegenwoordige omstandigheden van het vader land in het algemeen en van de schatkist in hel bijzonder. Krachtens die bepaling zal de koning een jaarlijkse!) in komen van omstreeks een millioen genielen: bedragende de opbrengst van de kroondomeinen gemiddeld iets meer of iets minder dan viermaal honderd duizend gulden jaarlijks. Onlangs is te Parijs bij den Ponl-Nalional een betreu renswaardig tooneel voorgevallen. Ten 1 ure des namiddags verlieten eene jonge en twee bejaarde dames de Tuilericn; hare kleediug duidde den del'ligen stand aande jongste ging gearmd met eene vier anderen. Plotseling komt een man en poogt baar van den arm der bejaarde darno los te rukken; (lil mislukt, hij waagt eene tweede poging, met ileiizellden uildag. Daarop grijpt hij haar bij den arm, en werpt met de andere haar den inhoud van een flesclije vitriool in liet gelaat, dat haar verschrikkelijk brandde en ook op de klee- deren der andere dames spatte. Men vervoerde de jonge da me terstond naar een geneesheer, die haar de hulp bood, welke de kunst kon opleveren. Zij verkeert in groot gevaar >un een harer oogen le moeten missen. Nopens do aanleiding lol deze lage daad verneemt men, dat de aanvaller de echtgenoot was der jonge dame. Reeds sedert den aanvang des huwelijks hadden beiden in onmin geleefd, zoodat er op verzoek der jonge dame eene schei ding was uitgesproken. Sedert had baar man voortdurend aangehouden om weder zamen le gaan leven, waartegen zij zich inet standvastigheid verzet had. Dit vertoornde hem en deed hem op eene wraak beducht zijn, die hij thans op deze wijze uitoefende. Do echtgenoot is in hechtenis genomen. De Hoiignurscho armee beslaat, volgens het rapport van den voormaligen minister van oorlogMetsaros, de vrij korpsen mede begrepen, 396,400 man, zonder te rekenen 50,000 pas aangeworvenen recruten. Deze armee is verdeeld in 11 korpsen. Dc geregelde kavullerie dezer armee beslaat uil 55,000 man en de irreguliere ruiterij uit 40,000 man (Czikosen of rijdende herders). De veldartillerie beslaat uit ruim 400 stuks geschut, 12- en 18-ponders. Zoo men aan eene latere opgave van Kossulli zou mogen geloof slaan dan zou dezo armee reeds lol 400,000 man aangegroeid zijn en uit 13 korpsen bestaan, onder bevel van 160 generaals en 270 kolonels. Ten opzigle van de natiën welke in dit leger vertegenwoordigd zijn, kan de volgende opgave dienen twee vierde gedeelte beslaat uit Poten, ecu vierde uit Italianen, Franschen en Duitschcrs en het laatste vierde gedeelte voor do éeno helll uit werkelijke Hongaren en voor de andero uit een mengelmoes van menscheiiuil alle ooi den der we reld. Waarschijnlijk is deze opgave echter onjuistdaar het niet denkbaar schijnt, dal hel aantal Magyaren zoo gering zou wezen. RURGERLIJKE STAND. Gehuwd J. Doornbos en Iï. Kraak,I. J. de Jong en N. S. Oesrer- man. Bevallen A. J. Daatder gcb. de Waard D. E. Warnar geb. Broeks- ma Z. A. de Lange geb. van Rnozendaa!Z. Overleden L. Narees, 50 j. L. C. Klinger, 9 j. L. G. Haarleveld, 17 in. J van der Lek 12 w. G. Diiksz 71 j. G. NelisG w. N. Willegtijp, 47 j. J. Groen, 53 j.Aiubshalve ingeschreven Vijf. (Bcmcttgbc 32crjgtcu. Te Parijs werd onlangs op hel tooneel vertoond: De borg in barensnood. In rle gemeente van Ransdorp wnrdl een zachlhandige vrocdmccsler gevraagd. (Opr. 130). De lieer Stcin, uit de residentie, beeft den 4 Junij zijn 50jurig vroed-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 2