DE NACHTEGAAL. meesterschap gevierd. Het aantal Hagenanrljesdoor ZEd. ju do vorstelijke verblijfplaats geïolrodiieeenlbeloopt vei «cheidene duizenden. t)e koningin van Porlngal heelt de Baker op non-activiteit gesteld. Ie Presburg is eene da me doodgeschoten, omdat zij verscheidene Oostemijksche of ficieren aan de Hongaren had overgeleverd. In Engeland is een gepensioneerde soldaat overleden in den ouderdom van 110 jaren; hij had gedurende de hellt van zijn leven pen noen genoten, Op de aanstaande, tentoonstelling te Parijs zal een doodkist voorkomen, waarin eene liiidklinkende klok bevestigd is, ruslende legen eene zeer gevoelige veer; zoo dat wanneer ongelukkiglijk een sehijuiloode mogt ter aarde besteld zijn, hij op deze wijze de keikhofwachters te hulp zal kunnen roepen. In den Haag bevindt zich ecu Doc tor, uit Dresdeuilie Duoven en Krompraters repareert. Ee ne schoone gelegenheid voor sommige Oude GENËHAALS Op Jamaica is een gezelschap van negers be gonnen treurspelen op te voeren iti den schouw burg te Kings town. Te Apeldoorn zal eene haiidboogsehulleisvereeni- ging worden opgerigltot vermaak van de familie Oranje en gevolg. 2160 Landgenoolen hebben in 1848 heiland der Vaderen vertalen, waarvan 91 uil Noord-Holland.Uil Deventer werd ui dat jaar 750.000 Neil. pd. koek verzon den. Aldaar is een Liedertafel opgerigl van Deventer zan gers, die vast in tien loon zingen. Men wil dat het gebruik van blaauvve koek, behalve aan den maag, ook vastheid aan de sleni geeft. De nieuwe representanten der Fransehe republiek doen ui levendigheid voor hunne voorgangers niet onder; de discnssien worden met onstuimigheid gevoerd en de president zal zich een Turksehe trom aanschaffen, om daarmede nu en dan lot de orde te vermanen. JE U I L JU JK T O J8T. De Nachtegalen behooren lot de aTVteefing der aardzangers; zij houden aich ineesi digi bij den grond en zot-ken bij voorkeur morrnisig en laag kreupelhout op. IJ.'ine nellen, welke zij zeer digi ineen, met «Ie groot ste zorgvuldigheid bearbeiden, bouwen zij op de aaide, op oude boom stammen en m hob ndoch zeldzaam op booinen en in stiuiken. De Nachtegaal is een trekvogel, door geheel Entopa en zelfs lol in Zwe den bekend. In Augustus vei laat hij ons werelddeel, om het zuiden op te zoeken, bezoekt de wanne gedeelten, tot Egypte en Syrië toe en keert daarna in April terug. De Nachtegaal bouwt zijn nest gaarne in dikke bosschen broeit jaarlijks niet meer dan eenmaal, en zingt slechts gedu rende twee m tanden, tot dat hare jongen uit de eijeren voor den dag zijn gekropen. In den gevangenen staat zingt deze vogel echter langer, want dan doet hij zijn gezang reeds vroeg in den winter hooien. De Nachte gaal voedt zich met insekten en onderscheiden beziënsooiten. Het is in derdaad opmerkelijk welk een duidelijk onderscheid er beslaat in liet zingen der Nachtegalen uit verschillende streken en zelfs slaan de nach tegalen in hetzelfde land op verre na niet op dezelfde wijze. De zoogenaamde Vveenei of Iïongaarscbe Nachtegaal is iets grooter dan de overige soorten, «n heeft eenen zeei steiken en doordringenden slng; maar zijn gezang is p verre na zoo aangenaam niet. Hij komt in Duilsch- lacd slechts in eenipc gedeelten voor, maar menigvuldiger in de. zuidoos telijke stieken van Europa. De üosteische Nachtegaal bthoort tot de Weerl- soorten. Als een voorbeeld hoe veel zorg de nachtegalen voor hunne eitjes heb ben kunnen wij de navolgende merkwaardige bijzonderheid mcdedeelen door een Fransch natuur-onderzoeker opgemerkt. Twee nachtegalen hadden hun nestje in het benedengedeelte eener haag gebouwd, toen, in de nabijheid, eene beek zoo hoog zwol, dat het water ia den tuin uitstroomde. De eigenaar, die niet belangstelling de nachte galen gadesloeg, tagtoeu nu het water omstreeks zes schreden tan de hang .aangevloeid w.as, nog slechts twee eitjes in het restje. Eerst meende hij dat «Ie vogels heUetve verlaten hadden, maar koit daarop weder het bezigligende vond hij slechts één eitje, en nu toefde hij in de nabijhei I, bui zich van de tpediagt der zaak te overtuigen. Iioe groot was zijne ter»» wondeiing, to n hij het laatste eije zag verdwijnen, midden tusschen twee nachtegalen, die vootzigiig, maar snel, met hetzetve vooitvlogeii naar een nieuw nestje geheel boven in den ha g waarin hij nu de vier eitjes in voUoniene veiligheid neergelegd zag en waai zij i Ier uitgebroeid weiden. Hij heeft niet met zekerhei 1 kunnen waarnemen, op welk eene wijze de vogels hunne eitjes gedragen hebben. Het is erne dwaling, wanneer mtn gelooft dat de Nachtegaal e'-n droef geestige vogel is deze dwaling is af .omstg van de Heidens-'he schrijvers <1 ie dezen vogel hebbelijkhe«len toegesclneven n renen naam gegeven hebben geheel strijdig rnel zijnen aard en gewoonten. Het door de Ro- tneinsche dichter Ovidius medegedeeld verhial vat» het verdichte lot van PhUumda [tlie, den «loo i harer kinderen beweenendein eene Nachte gaal weid veraudeid] moge ons medelijden opwekken, doch mag ons niet noprn om dit maar zoo gaaf aan te nemen. Iibusschen hebben ook do latere dichters tot dit bedrog der vet beelding bijgedragen en hunne dicht regelen zijn vol zinspelingen op de peinzende en zwaarmoedige hebbelijk heden des Nach eg ais. Of liet gezang van «len Nachtegaal vrolijk of droevig is, zullen wij niet steil g bepalen. Het is niet vro ijk in den zin, dier» het gebtuik aan dit woord gehecht heeft, maar ongetwijfeld is het een lied der vreugde het uiten der gewaarwordingen van een verheugd hart vol nielodij en liefde; want het mannetje is de zanger, en de uitdrukking van zijne teedere verknochtheid. Er is iets nieuws in zijn nachtelijk gezang dat nog meer verhoogd wordt door de eenzaamheid in hei rond, en door onze gewaarwordingen, itt liet uur der tust. Wanneer wij naar zijn gekweel luisteren, rust do schaduw des nachts op onze oogleden, en ons gevoel van eenzaamheid, vervult onzen geest met zwaarmoedigheid maar die eenzaamheid, die rust en dat nachtelijk uur verwekken in den Nachtegaal eene ganschc rnelodij en maken hein levendig en vrolijk. Zijn gezang duurtbij schoon helder weder, onafgebroken van elf ure des nachts tot twee ure des mor gen* voort, llij zingt ook bij dag doch niet zoo luid en krachtig als de» nachts. CORRESPONDENTI E. Wij hebben eenen Inief ontvangen van i!e leilcn der Mu- zijkale vereeniging Vriend'schap en Toonkunstwaarin ge meld wordt, dat de serenade oj> den 2den dezer, aan den Burgemeester is gebragl door genoemde ve eeniging, met enkele andere liefhebbers der Muzijk, en dat hel muzijkale gezelschap geenszins onder de leiding stond van den Heer J. I)ah men. Iii ons vorig nummer schreven wij, toen de serenade nog plaats moest hebben, dat hel Muzijkcorps onder de leiding van den Heer Dahnun zoude staan, omdat wij in bet ze kere onderligt waren, dat Z,Ed. als hoofd van een gezelschap het noodige verlof van het gemeente-bestuur, tot het geven der serenade had aangevraagd zonder dal een gelijk verzoek van eene andere vereeniging was ingekomen. Clbucrtcnticn -j- -j- Gevoelig voor de veelvuldige blijken van deelneming j- cn belangstelling, die mij door de Inwoners dezer Ge meente werden cn nog worden betoond, ter gelegenheid van de vijf-en-lwintigste verjaring der aanvaarding mijner ambts bediening, kwijt ik mij langs dezen weg, van den aan genamer! pligtdaarvoor mijnen iunigen dank te betuigen cn de verzekering to geven, dat de eer en do onderscheiding welke mij op den laatsten 2i!on Junij, zoo vrijwillig en har telijk werden tocgebragt, mij dien dag steeds in aangenaam aandenken zullen doen houden en mij zullen opwekken om, onder den zegen des Allerhoogslcnwiens hulp en bijstand

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 3