PÜBLIME VERK.OOPIJXG ik tot heden zoo ruimschoots mogl ondervinden, gelrouw te blijven aan het beginsel om de Gemeente van den Helder zooveel mogelijk nuttig en voordeelig te zijn; terwijl ik rnij bij deze in do voortdurende goede gezindheid van de Inge zetenen wehnecnend aanbeveel. Helder, 9 Junij 1849. De Burgemeester der gemeente Helder J. is 't VELT. GEVRAAGD een MARQEUR of JONGEN voor hel Billard. Bij II. BUR GERS, in liet Amslerdamsche Veerhuis. Er wordt bekend gemaakt, dat de Zaal en Tuin van Ticoliop Maandag den 11 Junij voor het Publiek gesloten is. II. PRINS. Men zal op Donderdag den 14 Junij 1849, wMï»-" dos voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. DEKKER, aan do Koopvaarders-binnenhaven aan hel Nieuwediep, verkoopen Gladhouten en andere MEUBELEN, beslaande in eene CHIFFONNIÈRE, Ronde TAFEL, STOELEN met T.ijpte zittingen, SPIEGELS, SCHILDERIJEN; voorts: KOPER-, TIN-, BLIK- en IJZERWERK en verderen HUISRAAD en INBOEDEL. Zullende alles daags vóór den verkoopdag voor ieder te zien zijn. Men zal op Donderdag den 21 Junij 1849, des voormiddags ten 10 ure, in hel lokaal Ti- voli, aan den Helder, verkoopen: Eene fraaije collectie BLOEMEN, HEESTERS, en GE WASSEN in Potten, zoo voor de kamer als tuin geschikt. Zullende daags vóór den verkoopdag voor een ieder te zien zijn. Hl1? 11 Op Maandag den 25 Junij 1849, (les avonds om 7 uren, ten huizo van do weduwe II. G. IHNENin het nieuwe Hoe ven-logement aan het Nieuwediep, ten overstaan van den Notaris J. SCHOON, van lo. Een HUIS en ERF, staande en gelegen op het beste gedeelto van den Kanaalweg aan den Helderhe lend met Jan Gauw ten westen en bel volgende perceel ten oosten, 2o. Een IIU1S en ERF, slaande en gelegen ten westen en annex bet voorgaande perceel, helend mei de weduwe Franciscus Hendricus van Toonten oos ten, slaando do beide voormelde pciceeh n bij bel kadaster aangewezen in sectio A, No. 2370, groot 3G ellen, No. 2952, groot 1 roede en 55 ellen en No. 2955, groot 1 roede en 22 ellen, En 3o. Een HUIS en ERF, staande en gelegen tegen den weg langs den Zeedijk bij de kluft aan de noord west zijde van 's Rijks werf, in de gemeente Helder, kadastrale sectie A, No. 2428, groot 36 ellen. Een gedeelte der kooppenningen zal als kiistingschuld op de perceelen kunnen gevestigd blijven en de perceolen No. 1 en 2 zullen eerst afzondei lijk en daarna in massa worden gepresenteerd. Nadere informatien zijn te bekomen len kantore Tan den Notaris SCHOON voornoemd. Do Eifgename der onder voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen SIJBRANU ZWART, in leven Landman, gewoond hebbende op de pachthoeve vrede en vrijheid, onder de gemeente Helderen aldaar overle den den loden Maart jIroept bij deze alle bekende en onbekende schuhleisehers van gezegde nalatenschap op, om op Vrijdag den loden Junij 1849, des namiddags ten een ure, te cnmparcn tin kantore van den Notaris J. SCHOON, aan den Helder, ten einde tegenwoordig te zijn, hij do re kening en verantwoording, welke alsdan door of van wegc ge melde Erfgename, wegens haar gehouden beheer zal worden gedaan zullende indien geen verzet plaat» heeltvervolgens tot de uitbetaling der schuldvorderingen worden overgegaan, voor zooverre het beiliag der nalatenschap toereikende zal zijn. E N VERPACHTIN G. Men is voornemens, op Dingsdag den Oden Junij 1849, des voormiddags len -i!10 uren, len overstaan van den Nota- S&ufe ris J. SCHOON, publiek om knul.int geld te verkoopen; ten huize van GERUIT BROUWER, Landman te Heilig- arm, ouder do gemeente Helder: Vier KOEIJEN, Twee VAARZEN, Een SPRINGSTIER, Een PAARD, Een BOERENWAGEN, Een SPEELWAGEN Een PLOEG, Een HORT, Een Klamp MEST, Eeniga TUIGEN' en heigeen verder zal worden gepresenteerd. Dn dadelijk na afloop daarvan, BIJ DEN MOLEN TE HUISDUINKNs Twee perken Ie velde slaande Groene en Graauwo ERW TEN en twee perceelen HOOI OP STAAL; Voorts zal men op tijd en plaats voormeld publiek verpachten: Het F.TGROEN of NAGRAS van drie stukken Lands, te zamen groot 3 bunders 55 roeden en 10 ellen. yJlles aan G. 11 vouwer in eigendom toebehoor end*. Uitgegeven bij C. HAKKER Hz. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. KÜOTER, te Helder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4