én het?™"" 25. BEVEHTÖK JAAKGA1V6. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uiigegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep P5e Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor eU buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. v^BlGEi 1849. in f*-- /r' m a A N n A. e ABVERTëNTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdngsd«« middags teil 12 ure,- de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regfl meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 H A T HSJ Junij 7. De Tweede Kamer ontvangt een wets-ontwerp, strekken de tot nadere regeling van liet ond. der Kroondomeinen die in 1848 door wijlen koning Willem II aan den staat zijn terug gegeven. ij 11. De Tweede Kamer ontvangt een ontwerp van wet omtrent liet heffen van buitengewone opcenten in de prov Noord- Braband. riitn m m a u IB m HELDER en N1EUWEDIEP, 16 Junij 1849. Met den 1 Julij aanslaande, is op zijn verzoek, eervol en onder toekenning van pensioen ontslagen de kapitein ter zee F. Jonker, Equipagemeester bij de Directie der Marine bij 's Rijkswerf te Willemsoord aan den Helder. Met zeer vee! leedwezen zien wij dien zeer achtensvvaar- digen Hoofd-officier deze plaats verlaten en vvenschen Zijn Hoog Ed. Geslr. een zeer gelukkig, lang en tevreden leven van harte toe. Het ontwerp van kieswet verklaart met ééne pennestreek bijkans het derde deel der kiezers, die hel vorige jaar hun regt uitoefenden, voor onbekwaam en onmondig. Eene al- gemecne kreet van afkeuring gaat door hel land op, en ah lerwege maken zich, zoowel de kiezers, die dreigen uitge sloten te worden, als allen, die belang stellen in de regten hunner medeburgers, gereed om door dringende petitiën do Tweede Kamer te nopen, dat ontwerp te wijzigen. Hel regt van amendement, dat bij de Kamer berust, maakt hel thans gemakkelijkzonder eene verwerping en dus zonder nieuw uitstel, eeno wijziging in hel wets ontwerp te brengen. Dal de Tweede Kamer ruim gebruik make van dat regt is de vvcnsch van allen, die prijs slelleu op hunne politieke regten. De. baron Manderström, onder-secretaris van slaat voor binneiilandsche zaken te Slokholm is naar 's Gravenhage ver trokken om te onderhandelen overeen huwelijk lusschen den kroonprins van Zweden en de oudste dochter van prins Fre- derik der Nederlanden; het voorgenomen en door den ko ning van Piuissen begunstigde huwelijk tusschen den erfgc- genaarn van Zvvedens kroon en eene dochter van prins Ka- rel, is bepaald afgesprongen. De redevoering, waarmede de koning van Denemar ken den landdag heeft gesloten, luidt als volgt: Deenen Gij hebt u van de u opgedragen taak gekweten. Ik gaf mijne toestemming lot de voorgestelde wijzigingen in het ont werp van grondwet, hetwelk ik n heb aangeboden, en de zen morgen is door mij de grondwet van Denemarken aan genomen eri geteekend. Dit werkbestemd om de grondslag te worden der toe komstige ontwikkeling van ons dierbaar vaderland, is dan voltooid door do hand der goede verstandhouding, die tic regering en het volk van Denemarken onderling vereenigl; middelerwijl gaat het land nog steeds gebogen onder den last van den bitteren en onregtvaardigen oorlog, aau hetzelve door eenen overmagligen vijand aangedaan. Onder de gege ven omstandigheden kan de noodzakelijkheid dor medewer king van liet volk geboren worden, zonder dal men den tijd heeft om den landdag, ingevolge de grondwet zamen to roepen. Voor soortgelijke gevallen derhalve behoud ik mij het regt voor, de tegenwoordige vergadering ontbindende, u, als vertegenwoordigers van het volk op te roepen. Moge de Mmaglige zijn zegen uitstorten over het door ons voltooi- O V* O O d werk, opdat hel tot wezenlijk heil van Denemarken ver- sliekke." De vergadering beantwoordde deze rede door een negen- r> r* *-* maal herhaald vivat, waarop de koning met zijn gevolg zich verwijderde, zeggende: »lk dank u allen, God zij met u.' in de Fransclve dagbladen, die de partij der Socialis ten zijn toegedaan, las men, voor eenige dagen de volgendo verklaring De leden der erg partij aan de D,rrtsche Dciftqpratie. Broeders Op hel leeken, door onze maatschappelijke FebrUarij- v. -v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1