omwenteling gegeven, is Duitschland niet achter gebleven. Rijp voor nieuwe denkbeelden, is het opgestaan tegen de dwingelanden, en heeft zijne zoolang miskende reglen van het oppergezag des volks, laten gelden. «Ontzet, huldigen de koningen inel geveinsdheid den op stand van Duitschland; te vergeefs spannen zij te zamcn om hem door eene laatste poging te onderdrukken. YVeenen Ber lijn, Dresden heldhaftige sleden, gaan onder het juk gehukt doch, dit is slechts voor kotten tijdwant reeds zwaait gij aan de oevers van den Rhijn, in naam van de constitutie en de eenheidden standaard der bevrijding. Het algemeene slemregl heeft uwe reglen geheiligd. Het geldt hier de zaak der volken, zij zal zegevieren! Aan u, broeders, hehooren onze levendigste sympathien, onze vurigste vveiischendie wenschenzullen zij lang zon der vruchten blijven? Een gezag, ongetrouw aan zijne in stelling, zijne pligten verguizende, zal het nog langer de edelmoedige geestdrift van Frankrijk in banden slaanNeen! Frankiijk kan zijne edele roeping niet langer verzaken, en is bereid, om voor het algemeene welzijn dat bloed te stor ten, hetwelk het altijd veil had ten gunste van verdrukte natiën. Het privilegie en het regthet despolismus en de vrij heid, staan legen elkander over. Republikeinen of slaven..,. Ziedaar, waar tusschen gij te kiezen hebt. Aarzelt niet! Geen middenweg. Uw en ons ongeluk staat op het spel. Eene heilige laak is Duitschland en Frankrijk opgelegd zij houden het lot der wereld in handen. Onder de banier der democralio, maken zij, lusshen het Oosten en het Wes ten, hel bolwerk uit der beschaving tegenover de harbaarsch- beid. Door magt en denkbeeld vereenigd, zullen zij de vernieuwde maatschappij gelukkig maken. «Broeders! hoop en volharding! en weldra broederlijk vereenigd en op de puinhoopen van tronen en privilegiën, zullen twee groolo volken, met de heilige geestdrift der overwinning vervuld, kunnen uitroepen: «Duitschland en Frankrijk! voor den vrede cn het geluk der menschheid! Parijs, 9 Junij 1849. (F~olgen da namen van 122 vertegenwoordigers der Berg part ij.) PARIJS, 13 Juriij. Gisteren avond heeft de Wetgevende Vergadering, na eene hevige redevoering van den Heer T/iiers tegen de Bergpartij, met 377 tegen 8 stemmen verworpen het voorstelom den president en hel ministerie in staat van beschuldiging te stellen. Ten 10 ure werd de zitting op geheven. Heden zoude er geene zitting worden gehouden. De chefs der clubs en geheime gcnoolschappende redacteurs der roode dagbladen en de socialisten zijn woe dend over de terugtrede van de bergpartij, daar zij do gis teren ochtend openbaar gemaakte documenten niet van do tri bune hebben durven voorlezen. Dezen nacht hebben ver gaderingen plaats gehad en de leden der bergpartij zijn daarin opgeroepen, hun woord te houden cn heden de worsteling aan te vangen. De regering was van deze complotten on- derrigt. Zij zijn overigens genoeg bekend geworden door de oproerige taal van de roode en socialistische dagbladendoor een nieuw manifest van 184 leden der bergpartij, die do meerderheid van de Wi (gevende Vergadering vervallen ver klaren van haar mandaat, door een beroep op het leger, op de nationale garde en op de werkplaatsen. Heden ochtend zijn alle mogelijke militaire maatregelen ge nomen. De nationale gardes zijn aan hunne woningen op— geroepen geworden. Tegen 10 ure zijn mannen, in kielen gekleed, en nationale gardes zonder uniformzonder geweer of sabel, aan hel Glialeau d' Eau op de Boulevard begonnen zich te vereenigen. De goedgezinde nationale gardes, van hunnen kant, hebben zich in groot getal naar de gewone loopplaatsen begeven. Tegen den middag begaf zich de Heer Lacrosse, minister van openbare werken, van eenen ordon- naiis-oflicier vergezeld, naar de Boulevard daar werd hij door de oproerige nationale gardes omringd en zelfs heen en we der geduwd. Ten een ure hebben aanzienlijke massas troepen infanterie en kavallerie, al de toegangen der vergadering en van het Elyséo bezet. Op het plein de la Concorde bevond zich een groep vertegenwoordigers der minderheid, waaronder opge merkt werden de Heeren Arago en Grévy. Ten half een ure galopeerden de dragonders, lanciers en tirailleurs van Vinceiines naar de Boulevards. Op het Vendóme-plein werd een batuillon van hel lsto legioen geplaatst, en de troepen wisselden met de nationale garde luide kreten van eensge zindheid. In een oogeublik tijds waren de Boulevards en al de naburige straten door de gewapende magt bezet, om den doorlogl te beletten aan de oproerige manifestatiewelke naar bet Elyséo en do Vergadering op weg was. Deze stoet bestond uit ongeveer 2000 nationale gardes, 15 op eene rij, ongewapend, gevolgd door een groot aantal kielemunnen doormengd met eenige andere nationale gardes. (Do gehcele stoet werd geschat uit 15000 man te beslaan). Aan hel hoofd liep Etienne Aragoin do uniform van ba taljons-chef van het 3de legioen. Hel wachtwoord was: Leve de Constitutiemaar geen vertegenwoordiger der Bergpartij was met zijne insignien ziglbuar. Op de hoogte van het hotel van het ministerie van buitenl. zaken werd deze stoet tegengehouden door de lanciers; daarop naderden in den stormpas do tirailleurs van Vinceiinesdie den stoet uiteendreven, waarvan do leden door do zijstraten vlugten, onder het aanbellen van de kreten: Naar de barrikades! Te wapen! Langs den geheelen weg werden de winkels gesloten. In zekere stralen zag men redacteurs der roode dagbladen aan de vensiers staan, en het signaal geven van den kreet: Le ve de Constitutie Alle posten werden verdubbeld scherpe patronen uitgereikt en de geweren geladen. Het leger is vol vuur en geheel geneigd, om getrouw en moedig zijn pligt te doen. Ieder oogenhlik chargeren de troepen op het volk, en tahijko in-hechtenis-nemingen worden gedaan. Men zegt, dat de montagnnrds hun hoofdkwartier in hel conservuloire van kunsten cn handwerken hebben opgeslagen. Ook zouden er onderscheidene scholen gelost zijn; onder anderen een op een dapperen jager van Vinceiinesdie zon der op de wonde te lellen, welke hij daardoor bekwam op zijn moordenaar aanlegde en hem den arm verbrijzelde. Zie-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 2