(Bemcughc ïacrigtcn. daar do geruchten, welke op do beurs liepen. Do President tier Republiek beeft zich langs do boulevards vertoond; overal werd hij met geestdrift ontvangen. Ofschoon heden geene zitting zou worden gehouden, wa ren do leden noglans in do bureaux vergaderd. Een dei- leden interpelleerde Odilon-Burrot over den toestand van Parijs. Deze minister zeidedal de zitting van gisteren regt- slreeksche uitdagingen had ten gevolge gehad. Heden och tend beerschtü eene groole gisting Ie Parijs en oproerige, verleidende, misdadige bijeenroepingen hadden er plaats. Ei vormden zich groepen van volk en nationale gardes in uni form; er werden kreten aangeheven, om de regering omver to werpen. De regering nas echter gewaarschuwd de mul delen tot onderdrukking waren genomen. Zoodra die groe pen op do vergadering afgingen, werden die maatregelen ten uitvoer gelegd. Door 'net garnizoen werden zij uiteengejaagd. Maar de kreten: naar de barricades! begonnen lol uilvoering gebragt Ie worden. Met elk oogenblik verwacht ik rappor ten, maar de omstandigheden zijn ernstig genoeg, dat de Vergadering zicli permanent ver klareten einde zonder zwakheid in aüe mogelijke gevallen te kunnen voorzien. In dien dit oproer in een gewapenden opstand ontaardde, zou ik mij lol u wenden, om uitgestrekter niagt lo bekomen. (Intusschen wordt een brief van den minister van binnen!, zaken aan den Heer Barrat overhandigd en dezo gaal al dus voort, na dien gelezen te hebben). De Heer Dujaure schrijft, dal bij zoo lang hij kon, de ontwikkeling der ge beurtenissen heeft afgewacht, om te vragen, gelijk hij hel hij dezen doet, dat Parijs in staat van beleg worde verklaard. Zijn brief bevat het wels-onlwerpwaarvan hij u de bekrachtiging vraagt. De lieer Odilon Barrot deponeert het ontwerpmet bij voeging, dat hij er de urgentie van vraagt. Langrange vraagt hel woord: hij eikent, dat de oogen- blikken gevvigtig zqnmaar meent dat men zulk een besluit niet kan nemen in de afwezigheid van hen, tegen wie men ongetwijfeld gestreng zal willen te werk gaati. Ledru-Rol- lin en een groot aantal leden der bergpartij zijn afwezig). Met veel hevigheiden onder de toejuichingen der bergpartij bestrij It bij de voorstellen van de regering, Odilon-Barrot beklimt op nieuw de tribune (juist ter wijl een groot geschreeuw oprijst uit de banken der berg partij). De Heer Taschereau inoel namelijk naar hel scheen, van den generaal Leydet een schop hebben gekregen. Da delijk vielen onderscheidene afgevaardigden op den generaal aan, zelfs een met een stok. Door tusschenkomst van den president Dupin vraagt de generaal den Heer Taschereau om vorschooiiing. De Heer Odilon Barrotdie al dien lijd op de tribune was gebleven, vraagt nu, dat de Vergadering zich naar de bureaux begeveom de permanentie en het voorstel tot in staat, van belcg-verklaring te bespreken. Do Heer Charras springt op do tribune en verklaartdat de Heer Odilon Barrot in Junij, toen het grof geschut dooi de straten van Parijs bulderde, weigerde voor den slaat van beleg te stemmen. Met algemeene stemmen, op de bergpartij na, wordt de urgentie aangenomen. De vergadering verwijdert zich naar do bureaux; en do zitting wordt opgeschort, tot dat het rapport over de voorstellen zal zijn opgemaakt. De dagbladen zijn heden ochtend heviger dan ooit in hunno taal. De Béjurme, de Vraie Bépubliquede Peuple en de Démocratie zijn gisteren avond 111 beslag genomen. PARIJS, 14 Jutiij. De verklaring dat Parijs in staat van beleg is, wonlt bij stemming, aangenomen met 394 te gen 82 van de 476 aanwezige stemmen. Ook heeft de ver gadering nog gisteren aan de regering gegeven het verlof om den algev. Sucliet to vervolgen, die op heeter daad is ge vangen genomen, terwijl hij bezig was tot den opstand aan te zetten; alsmede tegen 6 andere afgevaardigden, in het Conservatoire des Arts et des Métiers gevangen genomen alwaar men getracht had eene soort van conventie op te rigtrn. Heden hoeft de president der Republiek eene zeer krach tige proclamatie aan het volk doen aanplakken; zij werd door de Paiijscho bevolking met de meeste geestdrift ont vangen. De regering schijnt met do grootste gestrengheid te wil len te werk gaan. Ofschoon men gisteren op vele plaatsen beproefd had barrikades op te riglenzijn al de pogingen verijdeld geworden. Men heeft als nieuw middel van ver dediging opgemerkt, dal bijna alle hoekhuizen door de troepen bezet waren, die op de barrikade-bouwers vuur gegeven zouden hebben. Onder do tirailleurs de nationale jgar- de zijn talrijke inhechtenisnemingen bewerkstelligd. De Vergadering ontvangt heden hel berigl van hel over lijden der Heeren Cordier en Dehlaye, aan de cholera. Vele leden van do linkerzijde en van de bergpartij zijn afwezig, de regterzijde is bijna geheel voltallig. Op den eisch van den procureur-generaal, van Dvonwordt in de bureaux het onderzoek bevolen ter vervolging van den afgev. Rol land, als beschuldigd van lot den burgerkrijg opgehitst te hebben. De tijdingen uit Californie loopen tot 14 April. Op 6 Mei is het stoomschip California van San Fransisco te Panama aangekomen; ook de Oregon is daar gearriveerd. Werklieden werden in Californie nog steeds hoog betaald, maar er was overvloed van scheepsgelegenheid. De prijzen van goederen zijn aanmerkelijk verminderduithoofde van den grootcn toevoer, terwijl er nog veel meer verwacht wordt. Usirgerïljke Stand van 0Ifl «Jssnij l§4-3. Gehuwd: S. Bikker en G. A. Kramer. 31. Stijl en If. M. Beekman. Bevallen: W. Been geb. MeijvogelZ.E. I. Hol geb. Iteres Z. SI. Kok geb. Bakker, Z. B. S. Arous geb. Groen, Z. Overleden: J. VV. Koene, 4 vv. A. van Kampen, 21 j.J. Ber ger, 49 j. C. Bode, 14 j. 1'. Schip, 43 j. J. A. Springer», 9 vv. Men heeft alom in den lande met vreugde vernomen dat Willem III de landgenoolen 4 ton goedkooper wil rege ren dan Z. Ms. doorluchtige vader. Te New-York zijn den 2 cn 3 Mei 8918 emigranten aangekomen, waaronder vele Nederlanders. Prins Hendrik is gerepatrieerd. Harddra-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 3