spoedig mogelijk te antwoorden. Uwe Nicht LOUISA. terij l0 Utrecht 29 Junij. Verlost van 31ingen vrouw den j> hierover na te denken en mij hierop, daar het grooïe haast heeft, iet Dunnen te Asperen; alles wel, behalve da kas. De maar schalk Bugeund is den 6 te Parijs overleden in den ouder dom van 64 jaren; zijn hart zal in het hotel der Invaliden bewaard worden. De regering van Dordtrecht iaat door do geheele stad teer branden, om de Cholera afteweren.Aan geboden een Bijbel voor jonge kinderen (l)prijs ƒ10.De speculerende schrijfwoede wordt hoe langer hoe er ger. De berigten uit Duitschland luiden van dag tot dag bloediger en geldeloozer: de nationale vergadering is fail liet. De Deenen hebben 70 slapende Huzaren gevangen genomen. Te Bergum, in Friesland, is dezer dagen een man gestorven, zonder dat zijne vrouw, die naast hem te bed lag, er iels van gemerkt heeft; toen zij hem vroeg, hoe het kwam, dat hij zulko koude voelen had, was de j Laatste Antwoord. Nu dan, huw met een geestig jongschoon en rijk man, cn dn» God u helpe! Ik voor mij kan u niet meer zeggen of raden, daar gij dan ook nu weder niet volgzaam zijn wilt. Uwe ondervindiogrijke Tante. man al verstijfd. FJEUIImIJETON. GOEDE RAAD EENER WEDUWE. Gij weet dat ik de derde maal weduwe ben en daarom roept gij mijn raad in bij de keuxe van een aanstaanden echtgenoot. Ik zal mij dus hieromtrent zoo duidelijk mogelijk verklaren en u doen opmerken wat hierbij te vermijden en in acht te nemen is. Wenscht gij een getrouwen man te hebben, hetgeen een natuurlijke wensch is, zoo kies een hatelijk, leelijklomp en onvriendelijk jong mensch, en het is zeker dat hij niet zoo ligt in verzoeking geraakt, ie mand anders dan u te beminnen. Wilt gij niet dat men u dom vindt zoo neem geen schrijver. lïoedt u voor een man met ievendige verbeeldingskracht; want deze zou heden uw kleinen mond roemen en morgen hem groot vinden; regende het he- 1 Daar was eens cerio teeken-acadcmiedie eeno prijsvraag uitschreef om met goud bekroond te wordenwelke als on derwerp opgaf, eene levendige afbeelding van liet geduld, gestoffeerd met handelende personen. De uitspraak der beoordeelaars weifelde tusschen twee, uil de acht-en-negen- tig ingekomene stukken. Het eene stelde het geduld voor, in eenen Amslerdamschen slaglersknechtdie een vet varken, van do Haarlemmer naar de Weespcr poort brengthel beest vasthoudende hij den omgekrulden staart en daarbij niet één maalvloekt. Eindelijk besliste het oordeel ten voordeele van den anderen leekenaar, die het geduld voorstelde in ee nen Leijenaar, die poijcrende zijn hengelzonder ophalen zoolang in het water houdt, dat eene spinnekop, haar ge heele spinnewel» heeft afgewevenvastgehecht aan den hen- gel en des Leijenaars stompe neus. den, zoo zou hij liet weder fraai noemen, en ging morgen de zon schoon 3 neusgaten, op, zoo zou hij een slechten dag voorspellen. Wees niet minder bevreesd een goed rekenaar te kiezen, die weet op welke wijze, men bij elk spel winnen moet. Deze zou zich aan het spel overgeven en zicli met zijn huisgezin ruineren. Evenmin raad ik u een man te nemen, die alles doorziet en te werkzaam is, die op de hoogte van zijn tijd geplaatst is,' deze zoude zich ieder oogenblik in onderne mingen begeven en eiken dag zoudt gij bet verlies van uw vermogen moeten vreezen. Nu, dal is ook al sterk. Maar wij welen nog sterker; en datzonder liegen. Het is do voorstelling der Ncder- lamlsche natie wachtende op een ministerie met Thorbecke aan het hoofd, en dat.,... zonder vloeken, en welbij hel kriewe- j welen van meer dan duizend spinnekoppeu aan do Nationale 9 c r I s u H c n, mensch deugt over het geheel genomen, volstrekt niet. De jeugd is eigenzinnig, men kan op haar niet tekenen. Wijs in elk geval j den man af, die u vergoodt,' want de m«n die zoo aanbidden kan, kan ook haten. 1 Het was nog zno kwaad niet, wanneer de te kiezen persoon niet goed hoorde. Gij zijt wat driftig en bij voorkomende huiselijker! twist, zouden u eenige woorden kunnen ontvallen die een slecht hoorder niet terstond verstaat, daar men deze woorden, die het versland en hait afkeurenniet herhaalt. In uwe plaats zonde ik een man nemen, die zijne zaken huiten 's huis verrigt en daaraan den gelieelen dag moet besteden. Zulke mannen zijn over het algemeen de beste; van alles wat in de huishouding omgaat, zien zij niets. Ik zou u liaast een man aanraden, die bijna blind is. Niet omdat ik veronderstel, dat eenige uwer handelingen den blik uws mans niet zou den kunnen verdragen, daarom niet: maar het is toch bekend, dat ook de beste vrouw kleine misslagen begaat die een min als hij deze op merktbijna altijd, zonder grond, 111 zulk een luim brengen, dat daar door de huiselijke vrede verstoord wordt, zonder dat men zich eenigzms het waarom begrijpen kan. Zoo gij deze welgemeende wenken nsauwkeurig opvolgtis bet denke lijk, dat gij in den huwelijken «tast vrolijke (lagen rrelever. zuil. Uwe Tante WTLIIELIBINA. gSjarige ECHT V KREES •Vil11 HENDRIK GR IJ M J en f JOHANNA vat* broekhuizen. Helder, 16 Junij 1849. Antwoord. Lieve Tante, Ik heb uwe wenken zorgvuldig doorgelezendoch tot mij ne schande moet ik u bekennen dat een man als gij mij aanraadt, yoor mij een grooter kwaad schijnt te zijn, dan de ongehuwde slaat. Ik verzoek u Men zal op Donderdag den 21 Junij 1849, tics voormitlilags Ion 10 ure, in hel lokaal Ti- voli, aan den Helder, verkoopen Eeno fraaije collectie BLOEMEN, HEESIERS, on GE WASSEN in Pollen, zoo voor de kamer als tuin geschikt. Zullende daags vóór den verkoopdag voor een ieder te zien zijn. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Nieuivediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. K00TER, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4