HELDER ES HET MLWEDIEP. G E/J. "fiï- c DES i 849. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOGEN ekz. Ontwerp van wettot regeling van het Kiesregt en de benoeming van afge vaardigden ter Eerste en Tweede Ka mer, van de Staten-C»ener an l. EKVEXB1Ï JJLAUGASfti. No. 26, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. RAKKER I>z ie Nieuwe Diep, Trijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor buitensteden franco per post 90 cents. Men «bonneert zicli bij de Boekhandelaren en Postkan toren lijner woonplaats. MAAN A G ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdea middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regelt is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 25 *5 U K E,I. De minister van Binnenlandsehe Zaken heeft zijn ambtgenoot van Justitie met verschillende wetten vooruit laten gaan, waarvan de overweging aan de Tweede Kamer een schat van tijd heeft gekost, en die voor het meerendecl onaannemelijk bevonden of verworpen zijn, zoodat haar ontwerper eindelijk bespeurde, dat hij voor zijne taak niet was opgewassen, en zijn ontslag nam. De minister van Binnenlandsehe Zaken zal nu achtervolgens zijne kunststukken moeten vertoonen. Zal het met gunstiger uitslag zijn? De toekomst zal het leeren. Het del-uide kieswet, belooft niet veelen als wij ziendat de minister in plaats van eerst eene nieu we provinciale vertegenwoordiging in het leven te roepende nieu we gemeente-wet aan het oordeel van onze, nog uit de standen za- nengestelde Provinciale Staten wil onderwerpen, verwachten wij wei nig rationeels, weinig waarlijk vrijzinnigs van dien minister; en mogt hij hopen dat de Kamer, eindelijk uitgeput door de tijdroo- vende kritiek eindelijkjuit moedeloosheid maar zal aannemen, wat men haar voorlegt, dan hopen wij, dat hij zich bitter bedrogen zal vinden en het besef bij de Kamer levendig zal blijven, dat mag de Natie te regt treuren, dat zooveel dierbaren tijd zonder dade lijke resultaten op te leveren, wordt besteed, bet nog beter is'gee- ne wetten te leveren, dan de toekomst door slechte wetten te be derven. Wanneer de Tweede Kamer volhoudt, dan zal die volhar ding ten minste deze heilrijke vrucht barendat de middelmatigheid, waar zij al door eerzucht geprikkeld naar eenen ministeriëlen zetel mogt haken, zich op den achtergrond zal houden, bij het bewust zijn, dat geene middelmatigheid voor de Kamers bestaanbaar blijft. Bij eene kieswet is de eerste vraag naar den census. Waarvan behoort het bedrag van den census aftehangen? Zonder twijfel van de politieke ontwikkeling eener Natie,- van de belang stelling, die zij zelve in het kieswerk neemt. Bij de eerste stemming volgens het voorloopig kiesreglement heb ben wij geziendat die belangstelling groot was. Van de 1090 kiesgeregtigden in ons district hadden 956 hunne stemmen uitgebragt, (lus slechts 13'! stemmen waren achter gebleven en hoevelcn waren daarvan door ziekte of afwezigheid verhinderd. en zulks niettegenstaande die stemming ten platten lande voor velen met opoffering van kosten en tijd gepaard ging. En wie is er die niet weet lioevelen er waren, die het betreurden dat slechts een soms gering verschil in het bedrag der door hen opgebragte belas ting hen van dat regt had verstoken. Dit verschijnsel was algemeen en leverde dus voor den minister de proef op, dat de definitive kieswet, wilde zij aan het algemeen verlangen, aan de algemeene behoefte voldoen, een veel legeren census gedoogde. Naar dergelijke gronden heeft de minister voor het bedrag van zijn census niet gezocht. Om zijn census te vinden heeft hij zich eene rekenkunstige aardigheid bedacht, op willekeurig genomen cij fers berustende. Voor de steden is bij dus te werk gegaan. Wij stellen hem ons voor met lei en griffel m de hand, om zich met het maken van sommen te verlustigeneerst peinzende waai en hoe hij beginnen zou, en weldra gelukkig op het denkbeeld ge komen te zijn, dat hij beginnen moest met de hoofdstad Amsterdam. Hoe hoog zal ik den census van Amsterdam stellenWeer/160 Neen dat gaat niet. Wij hebben gezien, dat dit al te gek is; er was bijna geen plaats, waar naar evenredigheid minder kiezers wa ren dan in Amsterdam. Die census daar heel laag te stellen, dat kan ook niet, men mogt dan zoo'n Amstelsocieteit weer wat veel invloed geven, ƒ120- was een mooi getal, zamengesteld uit de vermenigvuldiging "der vijf laagste cijfers 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5 is gelijk 120. Het punt van uitgang was gevonden. En hoeveel betalen de ingezetenen in Amsterdam, door elkander per hoofd, 12-*- Wel dat is aardig, dat is juist een tiende van mijn census. Nu maar gezocht hoeveel in elke stad door elkander ieder per hoofd betaalt, en dat met tien vermenigvuldigd, dau heb ik voor iedere stad haar census. En daarop raakte de griffel in beweging cu weldra was voor de steden de tabel gemaakt. Maar nu voor dc dorpen'. De steden hadden al lang opgehou den, en hoe gemakkelijk eene multiplicatie met 10 ook zij, het begon vervelend te worden. In de memorie van toelichting zegt de minister, voor het platte land was het niet mogelijk dezen maatstaf tc volgen. (Die onmo gelijkheid zien wij niet in). Men heeft ten dien opzigte geraad pleegd hetgeen uit iedere provincis was aangegeven en dal in even redigheid gebragt lot den census, voor de grpatet&j/emesnlen genomen. Die dit begrijpt, moge het verklaren? ting stikke duisternis. FSfi-ftti- .Ai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1