la leden op eene bevolking van 3 maal 5000 zielen. 17 v '1' 5000 it enz. enz. Deze gelijkvormigheid mag aardig op liet papier staan, om de door ons orgegevcne reden meenen wij dat de opklimming van liet getal raadsleden van onderen zeer snel moet wezen en naar boven bij het vermeerderen van liet zielental niet die zelfde evenredigheid behoeft te houden. Onze tweede en hoofdgrief is de bepaling dat om de vier jaren de helft der raadsleden zal aftreden zoodat ieder lid voor acht jaren wordt gekozen. Men twijfeltof men dit ziendezich ergeren moet, of er om lagchen zal? Zelfs onder hou, die de regtstreekschc keuze-voor de Staten-Gcne- raal afkeurden, waren er vele, die dit aanbevalen bij de keuze van Gemeente-raadsleden, liet oog van het algemeenniet geschikt om een ritimen gezigteinder te omvatten, begreep men, zou snel en juist zien in den kleinen kring eener gemeente. De invloed op het Ge meente-bestuur zou niet aileen de belangstelling in de algemeene zaak opwekken, maar haar juist daarheen rigten, waar ieder met liet meeste oordeel zijn gevoelen kon doen. gelden. Maar wat in vloed zal de gemeente hebben, als de raadsleden voor acht jaren zitten? Wie stelt belang in liet oordeel van liendie over acht jaren eens geroepen zullen zijn, om eene nieuwe keuze te doen, als intusschcn zoo veel kan veranderen? Wat onderscheid zal er zijn tusschen onze tegenwoordige levenslange raadsleden en de nieu we, volgens onze liberale grondwet, in haren vrijzinnigen geest, door onze vrijzinnige ministers ten uitvoer gelegd? Dat men nu voor liet halve leven zal worden aangesteld! Een periodieke af treding om de aclit jaren is bespottelijk. In den regel is ervoor hem, die tot lid van den Eaad benoemd wordt, op niet veel pe- riodes van acht jaren meer te rekenen. Waarvoor is die aftreding? Wij begrijpen, dat zij, die tegen elke aftreding zijndie het beginsel der grondwet afkeuren eene perio dieke aftreding des noods, om do dertig jaar voorstellen; maar zij die de aftreding willenom dat daardoor de burger in de gelegen heid wordt gesteld, om hem die zijne belangen niet behartigt doof een ander te doen vervangen, zij kunnen geen grootere periode dan van 3 of 4 jaar dulden. Wij zouden ten minste liever zien datal ij jaren een derde aftrad, hetgeen voortdurend de algemeene aan- dacht op den raad en daardoor op zijne handelingen zou vestigen. Het verkiezingswerk maakt geen uitzondering op elk 'ander men- schelijk werk, dat namelijk, wat zeer zelden gedaan wordt, meestal zeer onhandig en slecht wordt gedaan. Ook het verkiezings werk moet door zekere oefening aan het algemeen eigen worden, zoo zal hot de algemeene belangstelling wekken, zonder welke het al tc ligt eene machine ter bevordering van bijzondere of familie eerzucht worden zal. BEKENDMAKI N G. Du BURGEMEESTER «Ier Gemeente Helder: Maakt bij deze, naar aanleiding eener ontvangene ken nisgeving van den Brandraadaan al de bij de brandspuiten geplaatste personen bekend: DU oj) vrijdag den 13 .Tulij aanstaande des avonds ten 7 ure, aan de huisjes waarin de sntiilen zijn geplaatsteene al gemeene nollezing zal plaats hebben, en ieder van hen mitsdien verpligl is, zich op den bepaalden lijd aldaar te dgen vinden, bij welke Rollezing door de Directie van hel hrandwezenzullen worden aangewezen, de personen die hij de tu houden e exercitiën der spuiten zullen behooren werkzaam to zijn. Dat deze exercitiën zullen plaats hebben als volgt: Met spuit No. op Woensdag den 18 Julij 1S49 's avonds ten 7 ure, 3 Dondenl. l<) Idem 2 Wuensd. 25 Idem 4 Douderd. 2Ü Idem en dat daarbij zullen behooren tegenwoordig te zijn, de Di recteur en Mede-Directeuren der spuit waarmede geëxer ceerd wordtzullende de OniicrOdicieten en verdere Man schappen, die hij de exercitiën werkzaam moeten ju, zich als dan oj» den bepaalden tijd bij hel huisje waan- de spuit is geplauls?, moeten bevinden. Wordende een ieder gewaarschuwd om aan deze verplig- lingeii te voldoen; zullende bij gebreke daarvan du bestaan de slralbepalingen op de nalaligen worden toegepast. Helder, 29 Junij 1849. De Burgemees ter voornoemd J. ite 'T VELT. a m 3 w s m :d i a s s a» HELDER en N1EUWEDÏEP, 30 Junij 1849. Op Wielingen is dezer dagen eene schuur ingestort door liet omvallen van den muur, waarbij zeven personen mepr ol min belangrijke kneuzingen en verwondingen aan het ligciiaam bekomen hebben. Een hunner, een jongeling van 22 jaren, moet zeIIs zijn ruggebeen gebroken hebben. De Star der Hoop eindigt een artikel over den Census aldus «Zoolang hel algemeene kiesregl niet bestaat; zoolang do valsohc maatstaf van de hoeveelheid der belasting, die een Nederlandseh burger opbrengt, hem al ol niet kiezer doet zijn; zoo lang cr op hel geld wordt gezien, als slechts ge zond begiip, deugd en vaderlandsliefde in aanmerking mogen worden genomen kunnen, naar ons inzien, devertegenwoordi- gers eerder ^«.'/«/vertegenwoordigers dan eot'/;#verlegenwoor- digers worden genaamd." O O Bij arrest van den Hoogen Baad van 22 Junij 1S49, in de zaak van van Berkum legen de erfgt namen van 'Vilein 1 zijn laalstgemelden veroordeeld tol betaling van j 24,935,95wegens per resto verschuldigde aanuernings- penmngen alsmede van j 10,111,30, wegens goederen enz. door den aannemer op het werk achtergelaten en door <!c directie gebruikt (mits de aannemer de rekening daarom trent met ecde beveslige) alles met de interessen sedert den dag der dagvaarding, terwijl de vordering lot betaling van werkzaamheden binten het bestek is afgewezen, alles met compensatie van kosten. Men verhaalt, dat toen Oostenrijk de hulp van Rusland te gen du Hongaren inriep, de Czaar den Senaat bijeen riep en diens advies daarover vroeg. De meerderheid was tegen O O de interventie en grondde dit advies dakrop, dat de voor deden, zelfs bij cenen gelukkigen uitslag van den oorlog, voor Rusland niet zoo aanmerkelijk zouden zijn, dat zij lo gen do lasten konden opwegen, die Rusland op zich zou.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 2