alleen strekken om enkele personen ten koste van anderen te verrijken. Zij verlangen een eenig polderreg emewt voor Noord-Holland, hetwelk de nlgemeene gronden beval, vvaaiop alle andere reglementen zullen zijn gebaseerd; daarbij moet op den voorgrond staan, dat polderbesturen aija onbezoldigde iigchameu de leden geko/en uil de grondbezittersdoor de gezamenllijke ingelanden. De penningmeester en secretaris, de eerste «eo gewoon ga ar loon de tweede de fraijemcht voor werk en onkosten. Aan de gemeente-onl v i ngers en secretarissen des noods de functien der eerste en tweede genoemde op te drag- u. Het coliegie der uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Fries land kost de ingelanden jaarlijks ruim 20,000-» waarbij komen renten en nflosdng van vroeger genegotiëerde gelden tot daarsleiling van sluis- "werken van ciica 8000 liet gansclie beheer bestaat in bet onderhoud van drie of vier sleenen duikersluizen d ie weinig of geen reparatie vorderen, benevtns de schut sluis te Edarn alleen voor binnenschepen toegankelijk. De gioote koopv.aardii-schirlslui» te Helder, met dubb le schutkainers benevens die op het Noo.«I-Hollandsche Kanaal, nabij hel Zand, zijn met al haar ordinair onderhoud waaronder hel liglen en schoonhouden der deuren en schuiknmershenevens het onderhoud der siuiswachlers-u onin- gen en het loon van drie sluisknechts pubhek aanbesteed aan den aannemer Kater te Formerend voor ƒ4000- per jaar. Stellen wij nu liet onder houd dezer beide kapitale sluiswerken beide van de grootste afmetingen tegenover het onderhoud der buizen hij bedoeld watersch p in administratie, welk dan is liet resultaat onzer bevinding? Enkele posten veroorloof ik mij, hier als memorabel te herinneren, want hoezeer de rekening in het publiek word' afgelegd is echter niemand dan de leden de* bestuur* daar ooit hij tegenwoordig, voor vele dus is die rekening en de daarbij voorkomende posten eene nieuwe zaak. lo. het tmclemenl van den Dijkgraai met 850- 2o. vier Hoogheemraden ieder ƒ500 2000» 3o. dat van den secretaris 800» 40. de architect1200» Benevens eene menigte immuniteiten als vrije woning, vrij vuur en licht, vrije veiblijlkosten enz. enz. welk een en ar der wij gerust op nog een jaarlijksch trnctement van 1200- dur ven begrooten. Terwijl opmerking verdient dat dezepe'soon belast zijnde met het opzigt over het onderhoud der sluisw et hen van het coliegie, daarte'hoven nog op zijde wordt gestaan dooreenen opzigter zijnde 's mans zoon u aar bij «le oud liol- landsche sp>euk bewaarheid wordt, als de knecht een knecht heeft dan heelt de baas er twee. Ook stelt de zoon zich te vredt-n met ƒ200 's jiars. 5o. Eene jaariijksche toelage van 300- aan zekere heeren d. L.... te Alk maar/ wij vragen het waarvoor? Een der laatstverloouen j ren brengt in rekening Een duizend guldens als extra be/ooru'ng aan den Dijkgraaf wij schamen het ons haast hier openlijk voor het ontsloten oor dercontiibuabelen e verkondigen. 6o. De iuspectiekosten «Ier sluis tc Edam benevens liet doen der rekening wordt voor de geringe som van Een duizend gulden jaarlijks gedaan, ai* ƒ325- bij liet doen der rekening en 70'*-te Edam op de gewone inspectie xeize van den lieer Staatsraad Gouverneur der Provincie, ohchoon die magistraat hoogst zeldzaam langen tijd aldaar verblijlt, en volgens z iu bekende nnau«gezetheid zich zeker geen fijne dinés ten koste vau het algemeen zal laten voorzetten. Bovenstaande strekke om aan te toonen het wenschelijke der instand houding der bestaande poldeibesturen voor hen inzonderheid die er deel ■van uilmaken, en ais aan «le ruif van de poldei kassen geplaatst en zich yan hare opbrengsten vetmesten. Mogten mijne wenschen hiervoren ge uit, verwezenlijkt worden, en datgene door een buitenge woon talent en zelfstandig karakter dat Wij Z. E. den minister van Ib'nnenlandsche Zaken toekennen, worden daargestehl en verkregen, wal sommigen alleen aan de raagt eener finale revolutie toekennen. BATAYÜS. dbucrtcntiëti Men is voornemens om op Donderdag den 5 Ju lij 1849, des namiddags ten 4 ure, ten hui ze v an Jacob Berger, ;ian hel Zant in de Zij pe, ver kon pin» Ie houden, va11 ongeveer op 40 bunders uitmuntend le oeld staande Vruchten beslaande in MOSTER ü-ZOMER- en WINTER-KOOLZAADHAVER, GARST en KANARIE ZAAD, aiies siaande op do Kavels 7 en 8 aan den Klei weg in den Anna Paulowna Pulder. De helaling der Kooppenningen zal moeien plaats beb- ben op primo November 1849, terwijl degene die contant betaalt, twee percent kan korten Nadere informulien omlrenl dezen verkoop zijn te beko men bij Ylr. PBinkhorst van Oudcarspel en in Koe dijk, Griffier bij de Airondissements Keglbank lo Alk maar, als ooli bij den Makelaar J. IVkV ester man aldaar. Gisteren verloste le Utrecht vau eene doode DOCÜ- TER mijn hartelijk geliefde eeblgenoole ADRIANA AGKER BATTAÉRD. F. G. CORBEÜJN, Helder, 30 Junij 1849. 2e. Luitenant der Marine, Li en ii> e ke n n isij e v ing. De ondergeleekende geeft door deze kennis dal bij op beden zijnen Boek- Papier- en Kan toorwinkel en Leesbibliotheek geopend heeft, en beveelt zich ten minzaamste aan in de gunst en protectie van het geëerde publiek Nieuwediep C. J. HOOGVORST. 2 JiIij 1849, Kanaalweg over Tiooli No. 81. N.B. De Catalogus der HoUandsche Fransche Lees bibliotheek is a 20 cents te bekomen. SlQsr* De ondergeleekende verlangt legen primo Augustus een TWEEDE MEID, levens geschiktheid bezittende om met kinderen te kunnen omgaan. Nxuuwedilp den 30 Junij 1849. J. GIL I J ES. a De ondergeleekende berigl bij deze aan het taüL'wSiêi geëerde publiek, dat gedurende de Kermis de SOC1TFTT ZAAL voor een ieder zal geopend zijn, en erbij dag Muzijk op de PIANO en hij den avond Orchest-Mu- zijk voor den DANS zal gegeven worden; verder verwittigt hij het publiek, dal bij hem alle Veroerschingen tegen billijke prijzen le bekomen zijn. II. BURGERS. In het Amsterdamsche Veerhuis aan het Belderscheplein SALON DES VARIÉTÉS van P. BOAS en N. JUBELS, staande met hunne nieuwe TENT vóór Tioolite Helder. Woensdag 4 Jtilij (lol opening van liet Toonccl) DRIE KRIJGSLIEDEN of de Gedaanteverwisseling, nieuwe vro lijke vaudeville in 1 bedrijf, waarin de Heer Jade/s drie onderscheidene karakters zal vervullen. Na hetzelve: DE TWEEGEVECHTEN of de Officier, de Notaris en do Dame, nieuwe vrolijke vaudeville in 2 bedrijven. Aanvang ten 8 ure. Directeuren van opgemclden Salon vleijen zich wederom op die zeilde gunst le mogen rekenen, welke hun verschei dene j iren zoo ruimschoots heelt mogen ten deel vallen. Uitgegeven liij C. HAKKER ISz. le Nieuwedicp. Gedrukt bij S. GJLTJES G. K00TER tc Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4