N». 28. WI1BLAI) VAJI DBS 1849. BEKENDMAKING. £T I S 'üf W S 2 13 D I 14 1 ZEVENDE JAARUAXC. Ti l G E N fljf. ADYERTENTIEN gelieve men ongeregeld aaa den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags daa middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 cenlew. behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. J II iL 1*5 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor eU buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner 'woonplaats. M A A M D A G Do BURGEMEESTER dor Genieenlo Helder: Maakt bij deze, naar aanleiding eener ontvangeno ken nisgeving van den Brandraad aan al do bij de brandspuiten geplaatste personen bekend Dat op vrijdag den 13 Julij aanstaando des avonds ten 7 ure, aan de huisjes waarin de spuiten zijn geplaatsteene al- gernceno Rollezing zal plaats hebben, en ieder van hen mitsdien verpligt is, zich op den bepaalden lijd aldaar te liet spuit No. 1 op Woensdag den 18 Julij 1849 's avonds ten 7 ure. w 3 Donderd. 19 Idem 2 Woensd. 25 Idem 4 Donderd. 26 Idem en dat daarbij zullen behooren tegenwoordig te zijn, deDi- recleur en Medc-Dirccleureii der spuit waarmede geëxer ceerd wordt; zullende de Onder-Officieren en verdere Man schappen, ilie bij de exercitien werkzaam moeten zijn, zich als dan op den bepaalden tijd bij hel buisje waarin de spuit is geplaatst, moeten bevinden. Wordende een ieder gewaarschuwd om aan deze verplig- tingen te voldoen; zullende bij gebreke daarvan de bestaan- do strafbepalingen op de nalatigcn worden toegepast. Helder 29 Junij 1S49. De Burgemeester voornoemd, J. is 't VELT. HELDER en NIEUWED1EP, 7 Julij 1849. Jl. Dingsdag des morgens arriveerde alhier, met het stoom schip fVillem III. K. H. prinses Marianne en Gevolg, waaronder dominé vuu Sendenten einde zich van hier naar liet Heilige Land te begeven. Eergisteren heeft genoemd O O O o stoomschip deze haven verlaten. Men zegt dal liet BourdeauxLissabon cn dc voornaamste havens in de Middellandscho Zee zal aandoen. Do Heldcrscho kermis is dit jaar nog al druk bezocht. Buiten dc gewone spellen, die geregeld komen, hebben wij hier het Paardenspel van den Heer IVollschlciger aange troffen. Do vermaardheid, welke dit Gezelschap zich alom verworven heelt, zai voorzeker de belangstelling van bel publiek opwekken, te meer, daar het voor de eerste mant is, dat de Heer fVollschlager deze kermis bezoekt. Wij vestigen daarom de aandacht van onze Lezers, inzonderheid van hen, die zich in do omliggende plaatsen bevinden cn voornemens zijn morgen een kijkje le nemen, op dit belang rijk spel cu kunnen hun de verzekering geven dat de Exer citiën in de Rijdkunsl en do Panlomincnweiko door dc Leden van dit Gezelschap uitgevoerd worden, zoowel als do Oefeningen van 50 gedresseerde paarden, alles overtreflen wat tot dusver aan den Helder van dien aard ge/.ien werd. Het wels-onlwerp ter regeling van hel kiesregtniet ongeduld te gemocl gezien, is in de afdeclingen der Iw et-de Kamer onderzocht met al die naauwletleiidhcid en zorg, welke dc eerste der organieke wetten ter uilvoering der grond wet gebiedend vorderde. De verwachting der leden was ge spannen door liet lange tijdsverloop; cn zij meenden in tic zorgvuldige bewerking en de juistheid van maatstaf en uit komsten eene vergoeding te zullen vinden voor hel uitstel, door de regering lot het indienen van dit ontwerp genomen. Bij hel onderzoek is echter die verwachting met vervult!. In alle afdeelingen is betreurd, dut, na zon lang wachten, niet een beter uitgewerkt en heler toegelicht voorstel was verkregen;dat tic bepalingen der Belgische wet onbedacht zaam werden gevolgd, ook waar zc in strijd zijn niet tlo Nederlantlsche instellingen; dat alleilei opgaven en verkla ringen noodig ter toetsing van hel ontwerp, waren terug gehouden; dat eene Memorie van Toelichting, die meer om schrijft dan verklaart, maar in volkomen overeenstemming is met het onvolledige tier wet, aan hel ontwerp was gevoegd; cn dal de becijferingen vaueriitjtrmJïCr waar men ze had kunnen nagaan A L--ln|Qgo mate Wjjflkr. juistheid van rekening en stelsel de.^üri-.lwgfclen-* Wij hehbcn bciigt ontvang»;. dat dc uitraast op- r_ - - .s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1