EEKBLAD van des ER es hei M N«. 29. Gq 849. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. De Provinciale Staten- van Noord- Holland over de Gemeentewet. ZEVENDE JAARSANS. Dit "Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. RAKKER Rz te Nieuwe Diep, 8e Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor buitensteden franco per post 90 cents. Men «bouneert zich bij de boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. n AANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdagsdaa jniddags teu 12 ure; de prijs van 1 tot i regel* is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 J V Ij IJ. In het Handelsblad van donderdag 11.lezen wij uit Haarlem déze mededeeling: »In de Provinciale Staten heeft een der leden opgemerkt, dat in Engeland, in welk land het constitutioneel beheer is opgespro- tende openbare stemming steeds plaats heeften gelijk laatste lijk is gebleken, nog wordt behouden, dat men daaruit moet op maken, dat deze wijze van stemmen gunstig werkt, en dat het al- zoo wenschelijk voorkomtom die in de onderwerpelijke voordragt np te nemen. Andere leden hebben bezwaren daartegen ingebragt en begre pen, dat meer-vermogenden op deze wijze te grooten invloed op minvermogenden zouden kunnen uitoefenen. Tevens is de vraag behandeld, of van de kiezers zoude worden gevorderd, dat zij zeiven konden schrijven. Bij meerderheid van stemmen is beslist dat het wenschelijk was dat de stembilletten dooi de kiezers in de kiesvergaderingen teerden onderteekend. Dat de Provinciale Staten van Noord-Holland hunne afkomst uit het versleten en verworpen kiesstelsel niet zouden verlooche nen, mogt ieder veilig veronderstellen. Van alle Provinciale Sta ten in Nederland, kwam hen zeker de eer toe, dat geene in flaauwheid en aristocratischen zin hun gelijk was. Zij hadden Noord-Holland bijna tot een spreekwoord gemaakt; maar dat zij tot de dwaasheid zouden zijn vervallen, om tot zoo danig besluit te komen, zeker neen! dat hadden wij niet verwacht. Het is volmaakt consequent met het oude doorgaande karakter, maar wij hadden niet gedacht, dat zij op hun sterfbed als een vlie dende Parlfinog een pijl op hun overwinnenden vijand zouden hebben afgeschoten. Arme vlugteling! "Wist gij dan niet dat de tijd uw pijl geheel verstompt had cn dat men om uwen dwazen weerstand lacht. Het is dood jammer, dat het Handelsbad ons niet den naam doet kennen van den snaak, die met beroep op Engeland, cene openbare stemming voorstelde. Bij eene eerste lezing heeft het voorstel iets dom-naëfsmaar het is niet dom;de voorsteller wist zeer goed, wat hij deed; hij zegt niet de overtuiging te hebben, dat de openlijke stemming verkiesbaar is, hij geeft geene redenen waarom zij goed moet werken. In Engeland is de stemming openbaar in Engeland is het constitutioneel beheer ovgesprotendus in Engeland kent men liet fijne er van; een voorstel tot afschaffing der openbare stemming is nog onlangs daar verworpen dus moet zij wel goed zijn 1 Dit argument zou volmaakt opgaan, indien men in Engeland geene gebreken bad en wij Engelschen warenmaar dé vraag is, of die openbare stemming zelfs in Engeland geen gebrek is, dat door eigenbelang of partijbelang in wezen wordt gehouden. Zeker is het, dat die openbare stemming bij het krachtig ontwikkeld po- litisch leven der Engelsckendaar veel minder nadeelig werktdan het hier zou doenen even waar is hetdat desniettemin met ieder jaar het aantal van hen, die de geheime stemming verlangendaar toeneemt. Maar als wij die openbare stemming der Engelschen overnemenzullen wij dan ook die kiezers-optogten en feesten heb ben, als die men in Engeland ziet en die met al hunne cn wel groote gebrekentoch zeer veel van het kwaad der openbare stem ming neutraliseren. Bovendien vergeet de naïve voorsteller, dat hij bier niet heeft te adviseren over de verkiezing van de Statcn-Ge- neraal, maar van de Gemeente-besturen, en het inwendig bestuur van graafschappen en gemeenten in Engeland, zoo oneindig van onze organisatie verschilt, dat alle toepassing van hetgeen ginds gebrui kelijk is, bier onmogelijk wordt. Terwijl wij in het provisioneel kiesreglement en in liet ontwerp der kieswet, dc geheime stemming zien aannemenkomt uit Noord- Holland in dc Staten dier provincie een voorstel om voor dc Ge meentewet eene ojienbare stemming te houden. En wordt dat door de meerderheid aangenomen? IVcl neen! Het is zelfs niet in deliberatie gebragt, omdat. men aan nam, dat ieder (nb.) in de kiesvergaderiug zijn stcmbillet zal moe ten onderteekenen. De vergadering veronderstelde welligt, dat de openlijke stemming nog te veel zedelijkcn moed aan den kiezer zou schenken ais alle zijne medeburgers zijne stem konden beoordeelen. Dus net open lijk uitroepen, wie men stemt, maar opdat de gemeentelnke Aris tocratie toch haar kuddeke behoorlijk in het oog kan houden, cn alle officianten en winkeliers en ambachtslieden, behoorlijk mogen weten, dat het hun kan ingepeperd worden, als zij niet mijnheer a. stemmen, die bf zijn kleederen bij den kiezer laat maken, of zijn broodj of vleescli bij hem laat lialen, zuU&a eij^j;; de kiezers^ vergadering hun billet moeten ondertcekeqcrt, Provin&hde Stats Provinciale Staten! Waarom niet nog eéjrfs'tay^Vtrdc.T gSgaarf voorgesteld, om liet stembillct zelf in dA "vergattïibi^ih te\vin De Leden van liet bureau zouden dan aajn dé'zwakke kiezer^ Jp gcwcnselitc namen des noods kunnen dfijprual. - "v ^3 De openlijke stemming, of ecu getsjukettde"-gtenmalig jtou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1