- kli BS UET KIEUWEDIEP. Polderbesturen. XKVE1VIÏE JAARGAKG. Pk 30. ,,il)lGEfi HEt n Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morge» uitgegeven bij 0. ÜAKKEK Bz te Nituwe Diep 0e Prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor le buitensteden franco per post 90 cents. Men bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan oren sijner woonplaats. n A A W B A C 1849. ADVERTENTIEN gelieve men ongciegeld t»n den Uilgever in te renilcn uiterlijk Zaturdag»d#« middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot i regels is CO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen legelregt voor elke plaatsing. 23 JU L ÏJ. ■mm STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN eï*z. Het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluizen heeft, door middel van de Haarlemmer Courant, de aandacht op nieuw geves- igd op het in ons No. 27 opgenomen stuk, waarbij eenige aan- nerkingen op de Polderbesturen in het algemeen gemaakt worden, •n meer bijzonder het collegie van de uitwaterende sluizen wordt langevallen. Die advertentie is een merkwaardig verschijnsel, zij levert een reffend bewijs, hoe ook de meest onwillige door den magtigen geest les tijdsin den stroom wordt medegesleept en in weerwil van zijn purtelen, aan dien geest, zonder dat hij het zelf bemerkt, de hul - te toebrengt. Het Hoogheemraadschap verklaart voor de zoodanigen die in .een stilzwijgen op het in het weekblad opgenomen stuk, van de zijde van bet collegie soms eenige toestemming mogten kunnen vinden, dat Dijkgraaf en Hoogheemraden het beneden zich ach- »ten, in eene openlijke verdediging te treden van beschuldigingen, welke hun door personen worden aangedaan, die zich niet noe- ffinen en de blijken hebben gegevenmet de zaken van het water- schap zeer oppervlakkig bekend te zijn." "Welke tegenstrijdig!;eid tusschen de handeling en de verklaring! De verklaring zegt, dat men liet beneden zich acht, notitie te ne men van zulk een ongcteckend stuk, de handeling toont aan dat men cr het hoogste gesvigt aan hecht. De advertentie wordt door den Secretaris namens Dijkgraaf en Heemraden onderteekend, zij is dus een gevolg van cene resolutie van het collegie. Zij levert alzoo een bewijs, dat het bij ons in gezonden stuk, zoo teel nsatie bij de leden beeft gemaakt, dat men in ccne vergadering, cr een punt van deliberatie van hecl't gemaakt, hoedanig daarmede te handelen cn nu moge men ver klarendat men het beneden zich acht, daarop te antwoorden, de handeling, dat Dijkgraaf en Hoogheemraden eene resolutie des wegens nemen, en er eene advertentie, die eenige guldens voor plaatsing zal kosten, voor over hebben, bewijst bet tegendeel. De geest des tfets wil beoordeeling van alle bestuurs-hairdelingen door de drukpers onder het oog van allen, opdat al het valschc, al het verkeerde in de onderlinge wrijving moge wegvallen, en 'het ware, het goede algemeen worde erkend en behouden blij- ve. Het collegie van de uitwaterende sluizen wil in dien strijd niet optreden waar het aangevallen wordt, en zou dus moeten zwij gen. Z' zouden zoo gaarne zichzelven wijsmakendat zij het be neden zich achten, er kennis van ta nemen; maar dc natuur is magtiger dan hun wil, en zij gaan het ingezonden stuk weerleggen. Weerleggen? zal men vragen. Zonder twijfel. Want ofschoon do vorm vreemd gekozen is, kan men aan die advertentie geencn an deren zin hechten, dan dat het collegie de waarheid der feiten.de juistheid der beschouwingen ontkent en betwist. Maar gelijk het met alle halve maatregelen gaat, zoo gaat het ook hier. Een vol komen zwijgen had toegeschreven kunnen worden aan het denk beeld, dat een collegie zich niet over ieder couranten-artikel iu eene discussie kan mengen. Eene volledige weerlegging had het publiek, en welligt den inzender van het stuk zelve, het verkeerde doen inzien; maar nu kan de indruk geen andere zijn, dan deze: dat het ingezonden stuk te veel waars behelsde om het te weder leggen, dat het te belangrijk was, om het niet tegen te spreken. Wij zijn te weinig met de werkzaamheden van het collegie der uitwaterende sluizen bekend, om te kunnen beoordeelen, of de tractcmentenzoo als onze inzender die opgeeft, te hoog zijn op gevoerd. Even zoo is het gelegen met dt overige uitgaven, door onzen inzender vermeld, waarvan het min of meer gepaste niet afhangt van de som, maar van den grond, waarop die som wordt uitbetaald. Het is verre van ons dat wij onvoorwaardelijk instemmen met de algemcene beschouwingen van onzen inzender, wij zijn grooter voorstanders van de zelfstandigheid der polderligehamen dan hij schijnt te zijnomdat wij de overtuiging hebbendat de vrijheid door alles in ééne hand te brengen in een despotisme van cenc meerderheid verdwijnt, dat de vrijheid alleen haren voortdurenden waarborg vinden kan in de onafhankelijkheid van de ondergeschik te politieke ligeliamen als gemeente- of polderbesturen. Maar zeer gaarne erkennen wij dat die zelfstandigheid binnen grenzen door door de Wet of provinciaal reglement gesteld, behoort beperkt te blijvenen zoo ook omtrent de beginselen van liet beheer bepaal de regels gesteld kunnen en beliooren te worden. Zoo zouden wij wenselien, dat vooral in de polderbesturen de regtstreeksehc ver kiezing door de ingelanden werd aangenomen, cn zoo veel ver trouwen hebben wij op de niagt van den geest des tfds, dat wij vast vertrouwen, dat wanneer de regtstrceksche verkiezing voor de leden der Provinciale Staten en voor die der Gemeente-besturen zal zijn ingevoerd, ook weldra deze. in de Polderbesturen zal in dringen; trien zal dit eenigen ti,cl kunnen opbonden, geheel tegen houden achten wij onmogelijkcn naar inatc^ffkr^benvUi'en zelvg. minder of gerccder medewerken, zal hun magmorden aigNjvrongen" of zal men zich met minder te vrede ste daalden, i,a n o ader afgedwongen hervorming altijd verder gaajUlfbih eeire, die \au boven bij tijds wordt geleid. [•*- j f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1