g" 2 17 er a ak. s a s» a it ii i u w 'ju o -h i ti s is Nevens de regtstrecksehe verkiezingen is openbaarheid algemeen voorteselirijven. De meeste collegien (de grootere ten minste) la ten de borderellen der rekening voor do Hoofd-ingelandenof welken anderen naam de leden van de collegien voerendrukken. Met geringe vermeerdering der kosten zou aan elk ingeland, die een bepaald bundertal bezat, een exemplaar kunnen worden uitge reikt van de rekening zelve. Bij kleinere polders zou men welligt goedkooper kopijen der rekening kunnen laten schrijven, en zeker moest ieder regt hebben, om tegen eeuc geringe som het gewo ne schrijfloon of de noodige drukkosten niet te boven gaande, een afschrift der rekening te verkrijgen. Onder beide waarborgen van openbaarheid en van billijken in vloed der ingelanden op het bestuur, zullen de noodelooze geld verspillingen, waar die bestaan, van zelve verdwijnen. Het zou dwaasheid zijn, thans reeds hij het Provinciaal bestuur op dergelijke hervorming aantedringenmaar wij zullen ons met de pogingen daartoe gaarne vereenigen, wanneer de Provinciale Staten regtstrecks door de kiesbevoegden zullen gekozen zijn. Julij 14. De Tweede Kamer beraadslaagt over de algemeene strek king van het wets-ontwerp tot invoering der Pharmaco- poca Neerlandica en der Ned. Apotheek. Er w ordt een algemeen verslag gedaan over het wets ontwerp houdende voorziening omtrent de Kroondomei nen. 16. De discussiën van eergisteren worden voortgezet en ten einde gebrtgt: 't wets-ontwerp wordt, met weglating van art. 6, met 36 tegen 23 stemmen aangenomen. 17. De Heer Groen van Prinslerer vraagt aan de Tweede Kamer verlof, om op een naderen dag de gezamenlijke Ministers te interpelleren over hunne opvatting der be- teekenis en toepassing van art. 53 en 73 der Grondwet, bepaaldelijk omtrent de homogeniteit van hel ministerie in betrekking tot de werkzaamheden van de Kamer. tiet wets-ontwerp tot heffing van prov. opcenten in Noord-Brabaud wordt, na langdurige discussiën, met 53 tegen 9 stemmen aangenomen. Er wordt verslag gedaan van het wets-ontwerp lot aanvulling van hoofdstuk I der Staatsbegrooting over 1849. 18. De Tweede Kamer ontvangt verslag van de rekening wegens het fonds van het Staatsblad over 1847 en over de gedane opgave van verkochte domeinen over 1847. Er wordt beraadslaagd over 't wets-ontwerp tot rege ling van de toelating en uitzetting van vreemdelingen. BURGEMEESTER en ASSESSOREN dezer Gemeente Maken bij deze bekend, dat de betrekking van Weger en Brander voor hetslagtvee, in deze Gemeente, vacant is. En worden mitsdien diegenen welke genegen mogten zijn naar die betrekking te solliciteren, verwittigd, dal zij zich daartoe per rekwest, op behoorlijk zegel geschreven bij hel Gemeente-Bestuur zullen moeten aanmelden, vóór of oj» den Jiden Augustus aanstaande. De jaarwedde aan die betrekking verbonden bedraagt ƒ300. Hkldkr, 21 Julij 1849. Bunjcmeester en y/ssessoren voornoemd J. ix 't VELT. Ter ordonnantie van Hun lid. yJchtbar* J. SCHOON, Sccrs. HELDER en NIEUWEDIEP, 21 Julij 1849. Aangaande den inlogt der Franschen in Rome, verneemt men nog de volgende bijzonderheden Den 3 Julij, des namiddags om 4 ure, trokken de Fran schen op vier punten de stad binnen: door de poort del Po- polo de poort Porlèse en den Janiculus. Bij de poort Por- lése werden zij met geestdrift ontvangen en toegejuicht;^van den Janiculus heeft men geene zekere heriglen; maar bij de poort del Popoio droegen zich de zaken geheel anders toe. De Franschen defileerden voor eeno verluizend groote volks- schaar, die zamengevloeid was om hen te zien. Langs Het Corso hoorde men een luid gemompei. Niemand juichte toe velen hieven den kreet aan: IVeg met de Franschenden dood aan Oadinotden dood aan de soldaten des Pau sen aan Pias IX Eindelijk vertoonde zich de generaal Oadinot met zijn stal, te paard. Toen zij voor het kolfijhuis Scaechi waren aangekomen, hoorde men moordkreten. Oadinot hield zijn paard op, sloeg een vertoornden idik op de menigte, en tiok op eens zijn degen, waarin zijne stafofficieren hem volg den. Een van deze laatste» drong zelfs te paard het kof- Gj11 iiis binnen. Toen de Franschc troepen voorbij waren getrokken kwam er eene lubijkc volksmenigte uit het Cassino te voorschijn; zij werd door een banier voorafgegaan en uitte dezelfde kre tenwaarmede men voor hel kolfijhuis Scacchi den gene raal Oadinot begroet had. De Frunsche soldaten,, die da achterhoede uitmaakten, maakten hult en velden (ie bajon- iietten, waarop de volkshoop zich verstrooide. Een priester was otivoorziglig genoeg om Oudinot toe ta juichen en Ie roepenLeven de Franschen en Pias IX\ Naauwelijks hadden zij zich tien schreden van hel Corso verwijderd, Io«mi hij door dolksteken vermoord ter aarde viel. Op hel plein Sciarri onderging een andere priester hetzelida lot. Tegen den avond werd een manifest van Cernaschi en andere leden der commissie voor de luiri.icaden openbaar ge maakt, om hel volk lot volharding op te wekken. Men leest in den Kaleidoskoop Van den handel onzer voorouders op Amerika was on» eeno aanmeikelijke rest overgebleven, vooral in den tabaks- handel. Doch daar deed zich een verschijnsel op, dat ge schikt was om dien handel niet alleen in al zijne vroegere kracht doen herleven, maar ook eene nooit gekende uitgo- gehreidheid te geven, de landverhuizing der Duilschers naar Noord-Amerika. De natuurlijke weg liep over Nederland, de scheepvaart tusschen de heide landen was eene geregel de zaak de Nederlandsche reeder had slechts toe te tasten. Raar de Nederlander tastte uit zicli zeiven niet toe. Het vervoer der emigranten heeft zijne eigenaardigheden en bij zondere vcreischten. De schejten dienen een weinig anders irigcrigt lo zijn voor eene lading menschen dan voor cena lading koffij'twelk ecnige uitgaven vereischl; de kajiiteini moeten cenige zorg voor hunne passagiers hebben, al zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 2