het maar sukkels van moffenzoodat men de moeite doen moeinaar geschikte personen te zoekenmen ilienl er in Duitschland agenten op nu te houden, een g»oole oms'ag; er moest op uitbreiding van de wisseling van handelsartike len gedacht worden, <lc la bak kon alleen niet retour* lach ten voorzien; do katoenhandel was eerst iu zijn opkooien, en hel was den slaperige» Nederlander niet gegeten te ver moeden, hoezeer die handel zou toenemen. Zie, dat alles zelf te doen, dat was voor een Hollander te veel; de He- gering had ernt* maatschappij moeten oprigten en de inte resten guarandcrcii dun ware de zaak te ondernemen ge weest. Had zij hel gedaan! wij zouden thans meester zijn van den Amenkaanschen handel; Bremershaven met zijne dokken en werven en pakhuizen, stond niet aan de Elve maar aan de Maas; de 50,000 landverhuizers, die jaarlijks o*er Bre inen gaan, gingen o*er Rotterdam, en lieten, behalve de voordeelen aan den neringdoende, hel bedrag *aii J 4.000.000 aan reis- en voedingskosten aan de Uollerdamsehe reeders; de stooinpakelliooleiidie in 't vervoer van reizigers en bl ie ven lusselien Amerika en Europa voorzien, voeren niet lus- tchen Nieuw-York en Bremcnmaar lusselien Nieuw-York en Rotterdam. Maar de Regering deed hel niet, en niet alleen bleef Holland van die als aangeboden voordeelen ver stoken, maar hel verloor daarenboven zijn handel op Ame rika, dien hel nog bezeten hadook van den labakshandel maakte Breinen zich meester, waarmede ook de belangrijke tak van nijverheid en handel van gefabiiceerden tabak voor Duitschlandto gronde ging. Eu waarom deed de Regering, dal is fFillem 1het niet Uit Weenen schrijft men dd. 11 dezer hel volgende aan de Kölnische Zeitung Er zijn hier geruchten in omloop dio voor de Magyaren even gunstig luiden als de officiële bulletins voor de Oos tenrijkers. Blieven uil Pesth van 6 dezer, dragen geeriir- lei blijk van mismoedigheid. Ilel gebeele land is geneigd om eeuen kruislngl tegen de Russen te ondernemen: den 3den dezer waren in hel kamp van Prakos 25000 man Hongaren bijeen, die gereed stonden om zich te begeven wervvaarls men hen wilde zenden: elk hunner draagt op de borst een wit kruis. Den 6den wist men te Peslli niets van den inlogt der Russen in Debreczin; en juist den 3denden dag, waarop die inlogt zou hebben pluals gehad, zijn 400 Russische gevangenen van Acs Ie Pesth aangekomen. De slag bij Acs is voor de Oostenrijkers de noodlotligsle van den goheelen veldtogl geweest; 2000 Russen hebben toen het leven verloren op een reliain hementdat de Hongaren in do lucht lieten springen. Sedert den 9den schijnt generaal Haynau niets meer tegen Acs te ondernemen; hel bulletin dal hij uil zijn hoofdkwartier afzond, spreekt van cene over winning. Ik zag een der gekwetste officieren bitter glim- lagchcn toen hij het hoorde vooi lezen.- Nu de teilen op of- ficiëclo wijze zoo verdraaid worden, weel men niel meer waaraan men zich te houden heblie. Nadat alsnu het democratische element alom in Duilseb- land onderdrukt is, kun men met grond nog ernstige ge schillen lusselien de Duitsche vorsten onderling te gemoel zien. Bijzondere aanleiding zal hicib>e geven de permanen te bezetting van het Hertogdom Ruilen door de Pruisische troepen, waartoe het aan geene voorwendsels zal ontbreken maar die door verscheidene Zuid-Duit rhe vorsten, bijzonder door Oostenrijk, VVnilemberg en Beijeren in geen geval zal gedoogd worden. De eerste schrede is reeds hier legen ge daan, doordien de Beijerse.lic generaal o. ft/ottow, aan hot hoofd eener koloune van oin-treeks 2000 man, onverwaehls met 4 stukken gesehut in IVunang is binnengerukt en na aldaar nachtkwartier gehouden te hebben, den volgenden dag in de rigling van Ueberlingeii zijn logt heeft voortgezet. Deze kolonne zal onmiddelijk van nog meer Beijcrsche en zells Oostenrijksehe troepen gevolgd worden. De aan de Zwilsersche grenzen geconcentreerde Prui sische troepen spreken, naar men verzekertstellig van eenen op handen zijluien logt. naar Neuschatel. Ofschoon het Ber- lijusche kabinet des betreffende een diep stilzwijgen in acht neemtgelooft men, dat zoodra Kastalt ingenomen zal zijn, hetzelve do herstelling van den vroegere» staat van zaken in dal kanton van de Zvvilscrsche regering zal eischenen bij weigering hiervan voorloopig een kordon langs de Zwitscr- sehe grenzen zal trekken met het doel, om alle huiidclshe- trekkiiigen met de naburige Duitsche Stalen te verhinderen, (iet behoeft wel geen beloog, dat de uitvoering van dit plan lot vijandelijkheden met Zwitserland moet aanleiding geven. Inderdaad verneemt men, dat de bondsraad besloten heelt troepen naar de greuskanlous to zenden. Tenzell'dcn tijde worden de ontwapende manschappen der Duitsche vrijscha- ren en andere vlugtelingen naar hel binnenste des huids ge- zouden zij zijn talrijker <km men aanvankelijk geloofde en beloopen reeds 5 a G000 man. Burgerlijke Stand van 14 21 Juli] 1849. GehuwdP. I'. Kiijneu en A. D. Trap. Bevatten T. Zou gel», van Zoonet» I). Doodgeboren 1. OveiJetlen: A. .1. Voet, 22 j. J. Tuinman, 9 u». G. Fransen, 3 ra. A. Dafkneijer1" d. V. A. Philips, iG j. J. II. Liatelle, 3 j. -A. Ondshooin, 2 j T. Kcmmers8 tif. G. liosk 18 j. Aiiiblaiintve ingeschievenen 2. Onbekende dieake.iiigen 1. COcnutsgöc Sacvigtcu. De H. Vader is voornemens zijn zetel vooreerst te Rolog- na te vestigen. De Roruein«che Sclioonen worden door de galanterie der Fransche soldaten lieslormd. Gevraagd 2 Jufvrouwen voor 2 Weduwnaars. (HB. 5501). Ihntldra- verij te Medemblik, 3 Aug. Gomlen Bruiloft van Jan Bouwes en Mandje Koning, Momiickendam 14 Julij. Benoemd tol Betaalmeester in Hoorn, de heer sf/ewijn. Do goede ingezetene» waren in 't uléedat die post niet weer zou vervuld worden, omdat de Betaalmeesters van Amst. en Alkmaar die werkzaamheden gemakkelijk kunnen waarne men. Maar jawel! onze uitnemende Regering begreep, dat dio betrekking moest blijven bestaan en onze Excellentie van Financiën is zelfs roijaal genoeg geweest het traclementdat J 2500 bedroeg, met ƒ500 te verhoogen. Men vraagt, in welk land de weelde op kosten van hel algemeen gevoed wordt? Eeno Fransche Dame heeft nieuwe harnassen voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 3