BAKKERIJ TE SCHA GEN. ile CaTallcrio uitgevondenveel ligler cn steviger dan die liians in gebruik zijn. De Schout-hij-nacht H. G. Teng- bergen is, op zijn verzoek eervol ontslagen-als comman dant vjn hel Kou. lust. voor Marine te Medembhk. Vic toria zal bij hare aankomst te Kingstovvuin Ierland, van daar naar Dublin getransporteerd worden in een rijtuig, dut do directie van den Spoorweg voor f7,200 heeft laten ver vaardigen. De president der Fransche republiek heeft bij zijn bezoek te Amiens eene audiëntie aan de Vischvrouwen verleend en van haar een prachtigen bloemruiker ontvan gen. In de munt te Parijs zal eene medaille geslagen worden op de inneming van Rome, door generaal Oudinot. De prov. Staten van Friesland hebben met 39 legen 12 stemmen den naam van Grielman en Grietenij afgeschaft. En de Minister van Rinnenl. Zaken zegt in zijne Memorie van toelichting dal men in Friesland aan die namen zeer gehecht is!" In den Haag wordt verschrikkelijk gelo- S0»- F E V I i Ij E T O X. ONS BELASTINGSTELSEL OORZAAK VAN NEDERLANDS VERVAL, MET AANWIJZING VAN MIDDELEN TOT HERSTEL. Wie hel verderfelijke run ons legenwooulijj belastingstelsel eenvoudig, maar duidelijk «ensclit aangetoond te rien, «ijzen wij op een de'er da- gen uitgegeven werkje, dal bo*engenoemden litei diaagt. Hij zal daaruit zien, dal niet alleen liet siofi'elijk maar ook het zedelijk verval der na tie. hiervan hei noodwendig gevolg is en zijn moei en de tegenwoordige belastingen het volk (dal is den midden- en lageren stand) niet alleen tot armoede en ellende brengt; maar het ook tot allerlei ondeugden en misdaden leidt; in één woord, het arm en slecht maakt. De schrijver deelt als voot beeld de volgende werkelijk gebeurde geschiedenis mede, zoo als men er, helaas! duizenden zou kunnen vinden. »Een kundig en ijveiig timmerman, gehuwd en vader van vijf kinde ren, getaakt, door het overlijden van zijn baas tegen den winter zonder werk. Vtoeger nimmer gebrek gekeud hebbende, was ook het genot van onderstand hem bij ondervinding vteemd de schaamte wederhield hein ook nu, hoezeer de behoefte spoedig klom: want alle pogingen, omwerk te krijgen, waten vruchteloos. Behalve de verdienste aan het maken ot repareren van kleinigheden, won hij in verscheidene weken nietshet ccne stuk voor, liet andere na, vertrok naar de bank van leening; en eindelijk geraakte de huishouding zoo uitgekleed dat er voor beleening bijna nie's meer viel af te nemen. Eens op een namiddag, toen, sints hel schrale maal van den vorigen avond, hun geene spijze had verkwikt, en, ondanks de vochtige koude, zich geen vonkje aan den haard bevond, kwamen de oudste kinderen havende uit de school en vroegen ten derden male dien dag Ie vergeefs om brood. De moeder kon hel niet langer uithouden; zij zegt een enkel woord aan haren man, geelt hem haren zuigeling over, en gaat Micl tin ar Luiten. Ais eene gejaagd» ijlt zij voort naar eene vriendin harer kitr.hsch- heid eer» kwartier huiten de stad wonende; deze wil zij haren nood Ie jkennen geven en eenig geld ter leen vragen. Zij vindt haar gelukkig Ie huis en bezig met het opmaken van brood; zonder zicli in andere» ge sprekken in ie laten, geeft zij op de hai troerendste wijze haren oogeo- blikkeiijkeu en dringenden nood te kennen, en verzoekt haar eenige gul dens ter leen, met belofte, zoodra haar man weder werk heeft dit geld, voor alles het eerst af te doen. Hare vriendin, wii r echtgenoot een rei zend ko"pi!.'ifi of zoogenaamde pnklooper was, antwoordde lot hare biltere teleurstelling, dat iiaar man dien morgen nis hel beschikbare geld had medegenomen, ten einde een koopje te doen, en dat zij het weinige, dat zij nog ht zat hoogst nood g had, tot haar min te huis kwam. Maar ziedaar, zegt zij, ik wil u niet ongetroost laten heengaan, spreidt een doek en doet er zooveel meel in, «lat zij dien even kan toeknoopenen geeft haar nog een stuk bioor! bovendien, om, te huis gekomen dadelijk wat le eten te hebben; nu zult gij toch wel een dag of diie geen gebrek hebben, z» gt zij, spant hel er dan weer, kont dan maar vrij lei ug. On der hartelijke dankbetuigingen neemt zij afsche d snelt als op vleugelen naar de stad terug en gevoelt hare eigene behoefte niet door de blijd schap Vin weldra hare kinderen den honger te kunnen stillen. Digt bfj de klad ziet zij in de schemering iemand legt op haar aankomen; zij wil hem ontwijken: forsch pakt hij haar aan en met een: wat heb je daar99 rukt hij haar den doek uit de hand; bijna bewusteloos van den schrik laat zij ook het stuk brood valh n. In e« n oogenhlik is de commies iu zijn huisje verdwenen, om den aangehaniden huil te bezien, zij zoekt eenigen tijd te veig efs naar het stuk brood, doch eindelijk vindt zij ce- nige oneetbare brokken; een wagenwiel had hel in een oogenbhk te vo ren verpletterd. Nu vliegt zij naar het huisje en vraagt om haren eigen dom doch te vergeefs noch de toon der beleedigde onschuld noch dt wanhopen te smeekingen der aan haar hongerig kroost gedachtige moeder kunnen tets baten: zij moest taal hooien die haar door de ziel sneed, men was onvermurwbaar. Koortsachtig a ingedaan gaat zij met trage schreden naar hare woning, gepijnigd door hel gtvoel, hare hongerige kinderen weder te zullen zie* en hun niets te kunnen geven, en tevens bepeinzende, wat nog dien avond te geile le maken, opdat zij toch niet zonder eten naar bed zou den gaan. Te huis gekomen zijnde, verhaalde zij, onder een' vloed van tranen, aan haren man haar welervaren. Stampvoetend loopt hij liet vertrek op en neer, en laat menige verwenschingi.it, snel is zijn besluit genomen en met een: »dat zal ik eens zien, snelt hij de deur uil en naar het commiezenhuisje. Daar gekomen zijnde slaat hij eenen geheel andere» loon aan, dan zijne vrouw, eene poos geleden: hij smeekt niet, hij eischt. Het eene woord wordt al bitter dei dan liet andere de antwoor den van de zijde der commiezen worden lergetider, men begint hem op het laatst vrij onzacht de deur uit le dringen, nu is hij zijne klimmende woede niet langer meester, en hij vergrijpt zich, door meteen hunner te worstelen en hem te slaan. De in de nabijheid zijnde wacht, door den hevigen twist ree Is opmerk zaam is snel bij de hand, om den in hun oog weerstand biedenden smokkelaar te vatten en in verzekerde bewaring te stellen. De ongeluk kige werd korten tijd dnaina veroordeeld, om eenige weken in het huis var» arrest door te brengen. Ziedaar dan nu de gift der liefde eene prooi der wet, en de onbespro ken burger, doch die zijn gevoel niet meester was, de onteerde en ge- vonnisde medebewoner van het vei blijf der eerlooze vagebonden. Werpen wij eenen sluijer over het rampzalige huisgezin, dat door den man toen hij de gevangenis verlaten had in den toestand der bitterste ellende werd aangetroffen. Ziedaar u eene der vruchten van ons franije belastingstelsel te smaken gegeven, misschien voor uw gevoel al genoegdoch laat ods voortgaan...." enz. BLAUVULLSNb. Eene Diiitschc Courant deelde onlangs het volgende re cept mede om hoenders, hel gansehe jaar door, eijeren te doen leggen: Men droogt de haslen van lijnzaad in een oven, Iaat ze dan op den molen malen en in water koo- ken. Dit kooksel vermengt men met een derde tarwchmcct en een derde eikenmeel, maakt daarvan een dik deeg, cn kneedt dit lol langwerpige halletjes, ter giootle van een hoon welke men de hoenders to eleri geeft. Cïbücrtcuticu Wordt iri huur en des verkiezende in koop aangeboden: Een BROODBAKKERIJ, gelegen te Scha genthans be woond door PIEI'ER ZEEV1AN; le aanvaarden met den 1 November aanslaande. Adres bij C. BRUINVIS, lo /llk- maar. Brieven franco. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. le Nicuivcdicp Gedrukt bij S. GILTJES G. K00TER te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4