N-. 32. a\v^igen het r fcr G o HELDER eh het MELWEülEP. Verkooping vati hel Koegras. - n W J SEVENDË JAARUAiVG Bil Weekblad wordt eiken Maandag-morgea itgegeYen bij G. BAKKER Bz te Nieuwe Diep Prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor tta buitensteden franco per post 90 cents. Meo abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan- foren aijner woonplaats. MAANDAG J849. ADVEKTENTIEN gelieve men ongezegeld na den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdagsdas middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regêU is B0 een-ten voor eiken reg^i meer 15 eentaa. behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. AUGUSTUS. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ewz. Sinds jaren is door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan' gedrongen op den verkoop der Domeingronden, zoowel, 011,dat deze in handen van den particulier gewis rijker vruchten zullen dragen, als omdat zij den Staat met een kostbaar beheer bezwaren. Noo- de ging de regering er toe over. Mi n zegt, dat toen de regering voorstelde, om de aandeden van den Staat in de Nederlandsche bank, tot dekking van behoeften, te verkoopen en de Staten-Ge neraal in bedenking gaven, om liever voor anderhalf millioen aan Domeinen te verkoopen, de toenmalige minister van Financiën, van hall, antwoordde, dat hij op die wijze geen weg wist met de ambtenaren van bet Domein, die toili iets behoorden te adminis treren, om hun geld te verdienen. Of het nu neg altijd het doel is, de Domeinen te behouden ter wille der ambtenaren, is ons on bekend; maar wanneer wij soms het vermoeden bij ons voelen op rijzen, dat het bij de regering nog niet ernstig gemeend is met het verkoopen, en dat men om de Staten-Gcneiaal te vrede te houden, eene koop-verlooraiig houdt, maar door dwaze voorwaar den den verkoop onmogelijk maakt, dan ligt daarvan niet de oor zaak in een zuilit, om altijd iets kwaads te vermoeden, maar in de handelingen zelve der regering. De \erkoop \an het Koigras geeft daartoe op nieuw aanleiding, of mag men, zoo dergelijke be doeling niet bij de regeling bestaat, liet niet vcor btsj oltelijk hou dendat de regering eene uitgestrektheid lands van ongeveer vier duizend bunders, na in afzonderlijke pencelen te hebben opgevtild, in tére massa. gecombineerd zal laten verkoopen? Wat moet liet doel zijii, dat men in het oog moet houden bij het stellen der voorwaardin van den verkoo] Lerslelijkdat ilc regering den hcogst-mogeli ken koopprijs tri ktlen antieie, dat het veikoilite land zoo productief mogchk woide gemaakt. Dcide re denen pleiten tegen eencn verkoop in massa. Veel liefhebbers of concurrenten bij eenen massalen verkoop van 400(1 bunders zulhn er niet zin. liet getal van hen, wier beurs toelaat een koopje vast goed van eenige hondeid-duizci.din gnidms te sluiten, is zeer gering; n aar dat is zeker, dat ieder die èn lit geld èn de lust heelt, cm lit te koop en niet zoo dwaas zal zin, bij de afzonderlijke opvtiling dir pin telen, dm prijs in de leegte te jagen, maar de laatste icn.binatie zal alwathten, om dan alles in ééns te mijnen. Weid eaaimtegcn deze grond in 1 reten van plus minus 100 bunders opgoeild, dan zal waar schijnlijk diezelfde persoon, die zcovccl gild in vist goed wenseht tc beleggen, als concurrent bij de afzonderlijke kavelingen optre den en deze in de hoogte drijven, of zoo hij zieli dan terugtrekt, dan geschiedt het uit het besef, dat het hem te duur wordt. Wij hebben hooren vertellen, dat de regering in liet denkbeeld zou verkeeren, dat het niet aan kapitalisten zou ontbreken, die zieh gaarne zouden zereeniyen om gezamenlijk het Koegras te koopen, ten einde voor gemeene rekening te exploiteren. Die veronderstelling zou eene dwaasheid zijn; overal waar vast goed in gemeen bezit is, bestaat de neiging 0111 te verdoelen. Zo. is de bedijking van liet Eperland op Texel uit liet gemeen lang zamerhand in bijzonderen eigendom overgegaan, cn wij meenen de zer dagen eene advertentie te hebben gezien, waarbij de directie van de maatschappij ter exploitatie van den Anna Paulowna-p older de belanghebbenden oproep tom over een voorstel tot verdeeling tc besluiten. En zou het dan denkbaar zijn, dat 50 kapitalisten liever te zamen 4000 bunders hadden, dan ieder hunner indivi dueel 80? Indien de veronderstelling dus juist is, dal eenige ka pitalisten zieh zullen vereenigen, dan neemt mén door het voor- uitzigt eener massale aanbieding juist ken weg, die bij de afzon derlijke veiling der perceelende belangrijkste concurrenten zijn zouden. Eaar het aantal van hen, die over 10 a 20 duizend gul den kunnen beschikken, oneindig grootcr is, dan dat van hen die 4 a t> tonnen gouds disponibel Lebben, zal de concurrentie veel grooter zi,nals de lioogste combinatie niet de waarde van 10 a t0 duizend gulden te boven gaat, dan, wanneer zij zoo hoog wordt opgevoerd. Met den kleinen kapitalist zal de boer zelf con curreren. Het ontbreekt op het Koegras niet aan welvarende boe ren, die er veel voor over zouden Lebben, om de p laatsen, die zij nu pachten in eigendom te kipgen, en die, wat hun zelf voor dén koojjiijs in contanten niegt ontbreken, zeer ligt op hypotheek het bcncodigde kunnen opncu.cn. Deze sh-.t n.cn nu ook vandeeon. currintic voor een groot deel uit. Wi t de boer maakt deze zeer juiste rrdciieiing, dat het landin mns-a koil.t, nooit door den keeper in eigen gebruik kan worden ui i mm; i. aai weer verhuurd moet woideneu dat hit hem, als L; u;u den nieuwen eigenaar weer moit huren, veel voordediger kan zi n, al zijne hoeve Zi cr weinig hoeft opgibiigt, dan dat er zier veel voor geboden i.-,om dat de nieuwe i inn aai naar die gebc.dcnc prnzen zijne huurp r. .zen ligt regelt. Eindelik leidt dcgidail.ti, ent de perceelen tenslot te toe h ailin gei en 1 n.i i ïd zuilen aai u keuen vvoiden; reed - n c- np ïti tm vi nigm klcihin der. koi vi cn maakt dus di n daarentegen bepaait 1 terug, cm te t r otktn, ci' ei i of iu- i iiibiligging ook i'kil-t ,on ui i n. •g der eoncurrtnJg^Kleinc^-sJnd,. elke hoeve ur woiimt zi i\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1