WEEKBLAD van de* N*. 33. t> ^Mn"ET STAATKUNDIGE BESCHOUWINGENVERTOGEN ei*z. SEVENDE JA1RCASCI. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij G. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs ii 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Alen abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N D A €5 1849. ES het MEUWEDIEP. ADTERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zoturdag» d»« middags ten 12 ure: de prijs van 1 tot 4 regala is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 13 A UftUS T U 8. met mmiiAS. Ingezonden AAN DE REDACTIE. Veroorloof mij dat ik uwe meening, omtrent den uitslag van den voorgenomen verkoop van het Koegras, en uwe profetie «dat het Koegras niet verkocht zal worden" bestrijde. Ik vermoed, dat het ons om de waarheid te doen is, en daarom durf ik van u vergen, mijne wederlegging in uwe kolommen op te nemen.. Mijne poging strekt alleen, om het. publiek opmerkzaam te ma ken, op de waarschijnlijkheid, dat het Koegras wèl verkocht zal worden, en tevens te bewijzen, dat het plan, om het Koegras, na afloop der afzonderlijke aanbiedingen, gecombineerd en in eene massa, te presenteren, wel overlegd, en, met het bestaande ge bruik overeenstemmende is. Mogt mijn bewijs den toets van een onbevangen oordeel kunnen doorstaan, dan zal dc indruk, door uw artikel teweeg gebragt, zijn kracht verliezenen dit acht ik wenschelijkomdat, de gega digden, eenige waarde aan waarzegging hechtende, door de voor spelling meer zouden worden ontmoedigd, dan door de zoo zwart afgeschilderde combinatie zelve. Men vreest eene combinatie, en waarom? lo. Omdat de groote kapitalisten nu niet op de perccelen af zonderlijk zuilen bieden. 2o. Omdat de landmandie ééne plaats alleenzoude willen koopen, nu niet zal bieden, in de hope, dat de massa als dan goedkoop zal verkocht worden, en hij voor een' ge- ringeren prijs eene plaats zal kunnen hurendan het ge val zoude zijn, indien hij door zijne opbiedingenden mas- salen prijs hielp verhoogen. 3o. Omdat menig kapitalist weerhouden zal worden te onder zoekenof dc eene of andere hoeve hem voer geldbeleg ging geschikt zoude voorkomen. Men zoude gaarne zien, dat de perceelen afzonderlijk werden toegewezencn dat er een viertal veilingen werden aangelegden men telken drie maanden, een vierde gedeelte van het Kcegras verkocht. lo. Omdat men dan dc landlieden en kleine kapitalisten, als gegadigden zoude verkrijgen. 2o. Omdat men, bij den gedeeltelijken verkoop, een grooter aantal concurrenten zoude bekomen. Nu geloof ik, dat de geuite vreezc, zonder cenigen grond is, en dat het tot de zaak weinig afdoet, of men eene cl vier veilin gen aanlegt, en of men de perceelen combineert of dit nalaat, met dien verstande echter, dat de combinatie nog altijd den kans aan biedt, dat de opbrengst met eenige duizende guldens wordt ver hoogd. Mijne meening is op de ondervinding gegrond, cn ik boude mij overtuigd, dat, wanneer op dit oogenblik een particulier eigenaar van bet Koegras ware, en hij tot den verkoop daarvan overging, hy dien niet anders zoude doen plaats hebben, dan op de wijze, welke men vooronderstelt, dat bij de Regering is vastgesteld, i,L: zeg vooronderstelt" want, zoo ver ik wete, zijn de bijzondere conditiën nog niet publiek gemaakt, en, met zekerheid, is er dus nog niets van de voorwaarden te zeggen. Mijne stelling, dat elk particulier eigenaar, die zijn belang wel begreep, eerst dc perceelen afzonderlijk cn daarna gecombineerd zoude aanbieden, is wel de krachtigste verdediging van het aange vallen plan der Regering, die er denkbaar is, mits ik slechts be wijze: dat mijne stelling juist zij." "Welnu, men vrage eiken ei genaar van uitgestrekte en bij elkander gelegen land: rijen, welke zijne maatregelen, bij een verkoop, zouden zijn, en ik zoude mij zeer bedriegen of zijn antwoord zal mijne stelling bevestigen. Ik ben overtuigd, dat elk zaakkundige zal zeggen: «Loof slechts bij de afzonderlijke aanbieding genoegzame strijkgelden uit, bréng ck perceel, nadat het opgeveild is, dadelijk in afslag, en gij zultdoor het aanlokkelijke van een goed strijkgeld, en den kans, dat het perceel dadelijk weder ontmijnd wordt, zoodat de strijkgeld-bejager weder op het volgende perceel kan bieden, uwe perceelcn op eene waarde brengen, welke eene gecombineerde afmijning bijna onmo gelijk maaktentegelijk de overtuiging bekomendat het schrik beeld eener combinatie van natuur verandert, cn voor menigen strijkgeldliefhebberdie wat ruimschoots aan zijne liefhebberij heel'i bot gevierd, ccn plechtanker wordt, waarop hij zijne hope vcsligt." Het aanvuren tot den strijd om het strijkgeld, moet dc gel.eelc cn eenige taktick van ccn verkoopcr zijn; indien nu de Eegerieu juist zoo handelt als een particulier eigenaar zoude handelenis zn ten minste niet te beschuldigen, dat zij de juiste middelen r.ict be raamt, om een hoogen prijs te bedingen. Stellen wij nu eens dat dc voorwaarden van verkoop zullen zijn: lo. Het Koegras zal in, bij voorbeeld, 60 pcrcecleu werden geveild. 2o. Men zal, perceel voor perceel, veilen ^«rfafsIaanwS. 8o. De hoogste bieder ontvangt 1 perce^-.'ltr^kscld val geen hij gebeden heeft, V T* ■io. Men combineert daarna, bij afslagèv T W va'- - w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1