10. ZEVENDE JAARCAMC. N". 34. ,aïlGEtN Het r - Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen •itgegeyeQ bij C. HAKKER Hz te Nieuwe Diep i'rïjs is 80 Cts. in de drie maanden en voor i[« buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de boekhandelaren en Postkan- i«rea zijner woonplaats. A. A I0AG 1849. ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld oe« den Uitgever in te zenden uiterlijk Zalurdagsd»t middags ten 12 ure; de prijs v n 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken rtgc] meer 15 eentasu behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. ZO A U G U 9 T 9. SEBÖülW. S3K>Sï33SB3SaSM0^S3 AiUg. 9. «P 11 -ÖJU Het wets- ontwerp tot lieffing van provinciale opcenten in Noord-Braband en dat tot invoering'der Pliarniaeopoea Neerlandica en Ncderlandsche Apotheek wordt in de Eer ste Kamer aangenomen. In dc Tweede Kamer wordt verslag gedaan van de re kening van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtena ren over 1847. De volgende wets-ontwerpen worden in de Eerste Kamer met algemeene stemmen aangenomen'. dat tot regeling van uitgaven op het fonds van herbe- lasting op de grondbelasting; dat tot overbrenging van fondsen voor den grooten weg van Utrecht naar 's ller- togenboschdat tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen en dat tot regeling der heffing van de vuur- ton- en baken-gelden. Het wets-ontwerp houdende voorziening omtrent de Kroondomeinen wordt in de Eerste Kamer met 31 tegen 1 stem afgestemd. Ingekomen bij de Tweede Kamer een wets-ontwerp omtrent de verdere betaling van pensioenen aan eenige mindere geëmployeerden en werklieden van 's ltijks wer ven en Eene Missive van den Minister van Financiën die daar bij kennis geeft, dat hij van Z. M. den Koning magti- ging heeft gevraagd en bekomen om het wets-ontwerp tot het heffen eeher belasting tot dekking van het te-kort enz. voorloopig, althans voor de tegenwoordige zitting intetrekken. H .1 !J W 3 '1 T> X il B 1 ST» HELDER en NIEHWEDiEP18 Augustus 1849. Bij eene op 1 Jnlj jl. gehouden verpachting van gewas sen in de polders Waard en Gioel op Wiermgen, werd de tarwe, slaande op 6 bunders, van kaul No. 37, met in begrip der onkosten van verpachting, gekocht voor eene som van ƒ818,55. Op den I3dcn dier maand werd een pai. 1 ij Ij o nieuw aveelzaad op de niaikt te Alkmaar reeds ge- bragt. Een zeslienlal leden van hel departement Alkmaar der Nederlariilsebe maalsidiappij lol bevordering van nijverheid bezigligden den lOden van gemelde maand den Anna- Pa ta lon na- polderwaar zij, in hel westelijk deel, (lal reeds ee ne bevolking van over de 500 zielen beval, den staal der gewassen groolendeels minder gunstig, en nog eene aanzien lijke uilgeslrcktlieid grond onbebouwd bevonden. In do zoogenaamde Gelderscho buurt stonden aardappelen en war- moezerij vrij wel, maar de graangewassen bijzonder scliraal. "Nabij die buurt troffen zij op eene boerenplaats van Gel- derscbe bouworde een stuk land aan, met Zwilscrschc ha ver heleeld, welk gewas op de gedeelten, waar hel is op gekomen, eenen schoonen korrel vertoonde en volgens bc- grooting een gewigt zal opleveren van 140 pond. In hel oostelijk deel, thans geheel droog, verkaveld en hegreppeid, was nog niets geteeld, doch men had toen het voornemen daar koolzaad Ic zaaijen. Naar men verneemt zullen de najaarsoefeningen der miliciens van 1845, 1S46 en 1847 uil jaar niet plaats heb ben en wel in de eerste plaats uil hel oogpunt van bezui niging, en ten andere op grond van het mm raadzame om de miliciens hij het heersclieu der tegenwoordige ziekte, by de korpsen op te roepen. In het begin dezes jaars is herigl gegeven van de mui terij aan boord van hel sehooiiersehip A me liddal niet 60,000 p. st. goud en zilver van de kust van Mexico naar Hun» Kong bestemd was. Drie van hel scheepsvolk, dat uit 19 personen van verschillende natiën bestond, vermoord den den kapitein, den tweeden stuurman, den supcr-carga en een passagier, namen het bevel van het schip op Zich en dwongen de anderen, op verin urle van het h venhun te gehoorzamen. Daarop verdeelden zij het geld onder do manschap, vernietigden alle papieren die hun schadelijk konden zijn, en gingen zich ten laalslcn aan de wijn te builen. Vijf man der cipnpagic aaiieevoeui*1 tll'l'UI n{jjm S een Rotterdammer, namen nu hel besjffij' zir-h vaiiNje mifi-V Iers Ie ontdoen welke alle di je door KoUHkojflf&n N e ij e r- 1 ander werden van kant gemaakt. l)cjr£ werd ft'ierojjJzjJ gVzllg^ voerder aangesteld, en de schoener R-vvainik-n 12 Ckl. La tic-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1