WEEKBLAD van des HELDER es het MEUWED1EP. N». 35. ttvsi-BlGE4 "Br c 1849. PUBLICATIE. BEVENDE JAARGANG. Bit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep Bn Prijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor et» buitensteden franco per post 90 cents. Men .bonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld sta den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zalurdagsde. middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 cent», behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 27 AUGUSTUS. BURGEMEESTER en ASSESSOREN derGemeenlo HELDER Brengen bij deze Ier kennisse van de Ingezetenen en verdere belanghebbendendal door den Gemeenleraadbij besluit tan den 20sten Julij 1849, bijzondere verordeningen oj> hel torkoopen van BROOD, in de Gemeente Helder zijn vast gesteld; luidende gemeld Raadsbesluit als volgt: De RAAD der Gemeente Helder, In overweging genomen hebbende, dat bij de veelvuldige concurrentie in bet bakken en verkoopen van brood, het niet meer noodig is van vvege hel plaatselijke bestuur een maximum van den broodprijs te bepalen; doch dal het, om een aanhoudend en streng toezigl te kunnen uiloefc- nen, omtrent de hoedanigheid cn hel gewigi van het ver kocht wordende brood cn ter uitvoering van art. 2 van het koninklijk besluit van den 15 April 1843 (Staatsblad No. 13) allezins noodzakelijk is, om do bestanddeelen do soorten en het gewigt van hel brood, dal in de Ge meente zal worden vei kocht le bepalen. Gelet hebbende op de dispositie van HonEdclGrootAclilb. Heercn Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Ilolland van clen 29 Maart 1849 No. 14. licelt goedgevonden cn verslaan lo arresteren de na volgende KEURE, houdende bijzondere verordeningen op het verkoopen van BROOD in dc Gemeente Helder. Art. 1. Hel in de Gemeente verkocht wordende brood zal goed gaar gebakken moeten zijn, moeten beslaan uit zuivere tarwe of rogge, hetzij afzonderlijk of dooreen gemengd cn bereid met water of melk en gewone gest of zout. Alle andere bestanddeelen of inmengselen zijn verboden, ten zij lol hel gebruik maken van bet een of ander, de speciale vergunning van Burgemeester en Assessoren der Gcnieenlo inogt zijn verkregen. Art. 2. Er zullen drie soorten van tarwebrood mogen worden verkocht, te weten: a. Gebuild wil brood, gebakken van liet fijnere detl van liet meel. b. Gebuild grof brood, gebakken van het meel, zonder afscheiding of afdeeling van het betere of fijnerevan hel mindere of grovere deel. En c. Onge huild brood, gebakken van hel meel, zoodanig als liet van den molen komt. Art. 3. Er zullen twee soorten van Roggebrood mogen worden verkocht, le welen: brood van zuivere gemalen Rogge cu brood van gelijke Rogge vermengd met Grenl. Art. 4. De gebuilde Tarvvebrooden zullen het gewigt moeten hebben van een Pond, van zeven Ons én vijf Lood, van vijf Ons, of van twee Ons en vijf Lood. De on- gcbuildc Turwcbrooden zullen het gewigt moeten hebben van een Pond of van vijf Ons. Hiervan zijn uitgezon derd «le broodjes minder dan twee Ons wegende, welke aan geenc bepalingen van gewigi worden onderworpen. Art. 5. De Roggcbrooden zullen bet gewigt moeten hebben van drie Pond, van een Pond en vijf Onsol van zeven Ons en vijf Lood. Art. 6. Het Bakken en Verkoopen van brood van Tarwemeel en Roggemeel «loorceiigemrngdwordt vrijgelaten; doch zullen de hrooden het gewigt moeten hebben van een Pond of van vijf Ons. Art. 7. Dc Bakkers zullen vcrpligt zijn alleen liet Roggebrood 1zoo ads dit tol beden gebruikelijk is; doch bovendieu/Tiji bet nr»4 Grenl ver mengde Roggebrood, lol «nide/Sicbeidifï^stutkchde létter G moeten indrukken; zulleiiti/ViIrze lanislgejioemde brood soort zonder zoodanig meik i{§: Wogeïi worstenj verkocht. v- 73

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1