WEEKBLAD va» de» HELDER E» uetiMEUWEDIEP, SËVESIDE JA4H6MO Uk 37. Bit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. HAKKER i!t te Nieuwe Diep. B« 1'rij» is 80 Cis. in de drie maanden en voor d* buitensteden franco per post 90 cents. Me* abonneert xich bij de boekhandelaren en Postkan- aorta tijner woonplaats. MAANDAG t D AG E N H E T 1849. ADVEHTENTIEN gelieve men ongeregeld as» den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdas middags ten 12 urede prijs van 1 tot i regels is GO centen voor eiken regel meer 15 ceM*0t behalve 35 centen zegelregt foor elke plaatsing» lö SEPTEMBER. STA7SI-Ö3ÏTBÏAAAIJ. Scpt. 3. De vergadering van de Tweede Kamer, die op lieden be paald was, heeft geen plaats kunnen hebben, daar het vereischte getal leden niet tegenwoordig was. Van wege de Regering zijn de volgende wets-ontwerpen ingekomenio. tot heffing eener provinciale belasting in Overijssel; 2o. over nadere bepalingen omtrent het opgeheven fonds voor de proces-kosten; 80. tot regeling Yan het lager onderwijs en 4o. een ontwerp van gemeen te-wet. 4. De Tweede Kamer beraadslaagt over het wets-ontwerp tot heffing van twee provinciale belastingen in Friesland: het wordt eenigzins gewijzigd, met 31 tegen 10 stemmen aangenomen. Ingekomen de Staatsrekening over 1845. 5. De lieer liosenthal vraagt in de Tweede Kamer verlof om den Minister van Koloniën te interpellerenomtrent de reden, waarom in 1844 de aflossing der schuld aan de Handelmaatschappij slechts gedeeltelijk heeft plaats gehad, hetgeen wordt toegestaan. De Minister belooft inlichtingen te geven, maar verzoekt zulks te doen met gesloten deuren, waarop de President de vergadering in comité-generaal doet overgaan. BURG E Al EKSTER en ASSESSOREN «lezer Gemeente, Maken bij «leze' aan «l»s daarbij belanghebbenden bekent! dat do aangekondigde aanbesteding wegi-ns «Ie oinlei honds- Werken der Gemeente, in plaats van op Dingsilag den 11 den dezer zal plaats hebben op Dingsilag «len 25-lcn dezer maand, «les «ooriniiblags ten ell uren, aan het raadhuis dei- Gemeente, alwaar de bestekken acht dagen te voien ter le zing zullen liggen. Helder 5 September 1849. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. 1* 't VELT. Ter ordonnantie van Hun Edel Achtbaren, J. SCHOON. Secretaris ïi m V W 3 'J 13 I Ti G IS HELDER en NIEUWEDIEP8 September 1849. Eergisteren is do Russische oorlogschoeuer Zurisu hier binnen geloupen en heden uitgezeild. Bij «Ie besteding op '29 Augustus II. te Haarlem, zijn de onderstaande werken aangenomen, als: lo. Het verrigleu van eenigc timmer-, metsel- en herstellingswerken lu-schei» Weslgraftdijk en hel Nieuwe Diep, op liet Noord-Mollaud- scbe kanaal, door J. K. Jansen voor ƒ12.050. 2o. Het iiildiepen tan'gemeld kanaal, le perceeldoor G. Schalk voor ƒ19,450; 2e perceel door ilenzc-lfdeii «oor ƒ27,950. 30. Het maken van paulschermwei k bi ik kistingen palcn- hool'dcn enz. aan 's Rijks zeeweeriogi'ii op liet eiland Wie- ringen, door A. de Geus Jzn. vour3,7S0. Dat er in 's lands dienst nog wel fortuin le maken is, bleek bij 't overlijden van P. Maas, ex-opzigler «lei genie, met niels begonnen, 'eindigde hij met J 100,000. Bij hel nu voorgedragen ontwerp van gemeente-wet wonit voor alle gemeente- besturen de naam au gemeente- raad aan genomen, en bepaald dat de dagelijkschc leiding en uil wiet ing «Ier zaken wordt uitgeoefend door een oollegie van burgemeester en weihouders. Vermits voortaan liet onderscheid lus- schen sleden en gemeenten zal wegvallen, wordt de benoe ming van alle wethouders aan den Koning opgedragen, In de gemeenten van eene bevolking van 20 000 zielen ol daar lieiiedeii zijn twee: van 20.000 tol 50.000 drie. en van 50 000 ol meer zieb n vier wethouders,De ge meente-raadde bui genie» sier (wanneer bij raadslid is) en «Ie wethouders daaronder begrepen, beslaat uit 9 leden in gemeenten van 1000 lol ander «Ie 5000 zielen; 11 in go- meeiilen «1111 5000 Int 10.000; 13. van 10 000 lol 15.000 15. van 15.000 lol 20 000; 17. v m^rmTTH^t 25.QD9£ 19, van 25,000 lol 30 000: 2l, rQi)0 l^s35)1»öfr^ 23, van 35.000 lol 40.000; 25 Ai, 4jj-000^ïil 50.000 27, van 50.000 tol (iO 000; 29 70, 000;W 31, van 70,000 tot 80,000; 33 9^,000;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1