WEEKBLAD lELOEii EN HET MWEDIKP. AANBESTEDING. s?a B w su idsn IS49. N°. 38. CV»l,i\N, lil, Cq Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij O. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men ibouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A A G ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken reg«4 meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1§ li F T I B E R. TT 9.7 A 7 SST-9 SN Sept. 7. De Tweede Kamer beraadslaagt over het wets-ontwerp houdende bekrachtiging van eene met de Handelmaat schappij geslotene overeenkomst. De discussiën worden in do avondzitting van dienzelfden dag hervat en dön v 8 voortgezet; 't wordt met 32 tegen 26 stemmen aange nomen. 10. De Eerste Kamer hervat hare werkzaamheden. Zij ont vangt 2 wets-ontwerpen van de Tweede Kamer. 11. Het wets-ontwerp op de inwisseling van zilveren speciën wordt met 60 tegen 6 stemmen in de Tweede Kamer aangenomenen dat tot ontneming der hoedanigheid van standpenningen aan gouden munten met algemeene stemmen. 12. De Eerste Kamer ontvangt ds 2 genoemde wets-ont werpen. De Voorzitter verandert de vergadering in comité-ge neraal om te beraadslagen over 't wets-ontwerp betrek kelijk eene overeenkomst met de Nederlandseke Han del-Maatschappij. Op Woensdag den 19 September 1849, des namiddags ten twee ure, zal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Pro vincie Noord-IIolland of bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den iïoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed Het daarstellen van een Gebouw ten dienste ecner Gaz-Inrigling bij het Provinciaal Krankzinnigen Gesticht in Noord-Rolland met de leveranciën van al de daartoe benoodigde MaterialenArbeidsloonen en Transporten. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke deze Aanbesteding zal plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Nooru Holland te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Koffij huizenals: te Am sterdam, in het Logement het J Nap en van Medemblikop den Dam, in het Koffijhuis het Vosjebij het plein van de afgebroken Beurs, in de Nieuwe Studs-Hcrbcrgaan het IJ, en in dc Rel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in het Logement, de Kroonin het Noord-Hollandsche- en in het Bossche Koffijhuis; te Alkmaar, in de Logementen de lioode Leeuwdc Toelast en in het TVapui van Haarlem Ie Hoorn in het Logement het Ongemaakte Schip; aan den Helder, in hit 11eer en-Logementte Nieuwediep, hij Ihnen en in het Logement den Ifurgte Purmerende in de Vergulde Roskam; te Monnickendnm in het Logement den Doelen; te Edamin het Heer en-Logementte Buik sloot, in het Ro ode HertteWeesp, inliet Logement de Roskam, te Be verwijk, bij den Kastelein Hulsman; te Yelsen bij Ter Burg; te Bloe- mendaalin de Dorps-Herberg; lc Sliedrecht, in het Regthuisen te iïardinxveld in de Dorps-Herberg. Zullende des Maandags vóór de Besteding, zoo veel noodig aanwijzing in loco worden gedaan en inmiddels ioformatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. de Kr uiffte Haarlem, en bij den Magazijn meester aan bovengemeld Gesticht A. van der Linden. HELDER en NIEUWEDIEP,- S September 1849. Den 7den September jl. werd te Amsterdam in den groo- ten Doelen onder voorzitting van den staatsraad gouverneur van Noord-Holland, eeno algemfcene vergadering gehouden van deelhebbers in de Anna Paulowna-MaatschappijDe ze maatschappij had ten doel om de ingedijkte gronden van die vruchten te doen dragen door vaste pacht, hetzij tegen een den Anna-Paulowna-polder in cultuur to brengen, en op de meest voordeelige wijze zo te verhurenhetzij tegen gedeelte van den oogst der in gebruik gegeven gronden, of wel ze te verkoopen of op andere wijze to exploiteren. Misrekeningen van allerlei aard, gevoegd bij den grooten rentelast cener hypothecaire schuld van de vroegere maat schappij lot indijking overgenomen, maakten het onmogekjk, het doe! der onderneming te bereiken. In eeno vroegere vergadering was derhalve besloten de maatschappij te ont binden en do gronden onder do deelhebbers te verdoelen na zich met de commissarissen over de hypotheek, omtrent do splitsing enx. te hebben verstaan, lieden zou die verdce- iing plaats hebben. Het bleek echter, dat omtrent de hy pothecaire schuld nog geene regeling was tot stand gekomen en hieruit werd aanleiding genomen om voor le stellen de verdeeling tot na die regeling uit te stellen. Met 72 tegen 51 stemmen werd nogtans besloten [oi^e^jrranisionele deeüng in tien hoofddoelen over le grfiinonder Voorn- om die in stand to houden of te tlioejj vervallen, naaj rs de nadere voorstellen omtVcnt de hypotheek zouden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1