WEEKBLAD vax DO ÜELDEii m w MUWEiHSP. No. 30. 1849. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN. VERTOOGEN enz. Hoe onze Regering volgens den minister van Binnenlandsche Zaken wil bezuinigen. ZEVBKDE JAAÜSÜSa. Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men «bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. n A A M B A ADVERTENTIEN gelieve men ongeiegeUl aan den Uitgever in te reuden uiterlijk Zaturdngsdei middags ten 12 ure; de prijs van 1 lot 4 regel» is S0 ce.nten voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen segelrcgl voor elke plaatsing. 24 SEPTEMBER. In de memorie van beantwoording op liet verslag omtrent liet. weti-ontwerp, strekkende tot verbooging der uitgaven, ter zake van het openbaar maken van liet verhandelde in de zittingen van de Staten-Generaal, geeft de Regering als grond, waarom het haar bedenkelijk is voorgekomen tot bereiking van het doel, dat de wet op het oog heeft, meerdere kosten te maken, letterlijk deze reden: De Regering is er dagelijks op uit, kosten te besparenuit- gaven te verminderen, op alle wijzen te bezuinigen; daartoe is zij verpligt ambtenaren af te dankenverdienstelijke personen "buiten betrekking te stellen, huisgezinnen ongelukkig te ma kken, meerdere behoeften van het algemeen onbevredigd te laten; zij vindt zich dikwerf buiten staat iiet noodige te Bekosti- GEN VOOIt de STOFFELIJKE BELANGEN dek NATIE, en Onderden druk van zoodanige omstandigheden valt het niet gemakkelijk buitengewone kosten van geen gering bedrag te besteden aan deze onstoffelijke belangen dierzelfde Natie." Goede bemcl! Verkeert het scliip van staat dan in zoo bitteren nood, dat niet alleen de ballast, maar zelfs een deel der passagiers overboord moet worden geworpen? Goddank neen! Alleen de onkunde en ongeschiktheid van den stuurman kan zulke wanhopige middelen ter hand nemen. De Na tie, ja, wil bezuinigingen, wil ernstige bezuinigingen; maar zij wil zich niet van de hulp en den arbeid van verdienstelijke personen berooven; zij wil geen huisgezinnen ongelukkig maken. Zij wil niet dat de Regering nalaat, het noodige te bckosten voor hare stoffe lijke belangen. Zij wil de bezuiniging niet, die den boom doet kap pen, die vruchten dragen moet. Maar zoo gaat het, als zij bezuinigen, die geen vast stelsel we ten te scheppen; die in den blinde hier cn daar een greep doen. Ja, om dan aan de regtmatige kreet naar bezuiniging te voldoen, jaagt men liier een verdienstelijk man aan den dijk; maakt men ginds een buisgezin ongelukkig; verwaarloost men elders dc noo dige belangen, als men meent, die zonder veel opspraak te kun nen miskennen. De Natie wil ernstige bezuiniging, maar naar een vast stelsel, dat hare stoffelijke en zedelijke welvaart in bet. oog houdt. Zij ge voelt dat dit mogelijk is, gelijk zij er de dringende noodzakelijk heid van gevoelt. Een minister, die daartoe niet in staat i»,tredo af en geve het roer aan bekwamer handen over. Vat noodig is, in het belang der stoffelijke welvaart, moet altijd gedaan worden. Is de nood zoo hoog geklommendat ook daaraan de hand gesla gen moet worden, dan is het staatsbankroet daar en voor den schuld- eischer van den Staat, zal het wenschelijker zijn een deel zijner renten te zien inhouden, dan aan de Natie de middelen te ontne men, om te blijven betalen. Wordt bij eene volledige reorganisa tie een zeker aantal ambtenaren overtollig, het is daarom niet noo dig, hen met hunne huisgezinnen aan den honger over tc geven. De Natie wil zeer gaarne zich tijdelijk dc noodige wachtgelden ge troosten en indien men zich niet laat wegslepen, om dc plaatsen, die door den dood worden opengemaakt, door nieuwe gunstelingen te doen innemen, binnen zeer korten tijd zullen allo verdienstelf- ke ambtenaren weder in werkelijke dienst kunnen optreden. En zij die geene verdiensten hebben, waar zullen die bljjvcn? Vaar zij beliooren,buiten dienst, Een staat is geen hofje of proveniers huis, waar men een nietr-doener uit medelijden met zijn persoon of met vrouw en kinderen het genadebrood geeft. De staat geeft loon voor diensten en zoo er zijn, die loon trekken zonder dien sten daarvoor te bewijzen, zij behoorden ontslagen te worden, al werd er geene bezuiniging gevorderd. De lieer de Kempenaer is gewoon, nog altijd als advocaat voor eene bepaalde zaak te spreken; het proces dat bepleit wordt, moei gewonnen worden; hoe sterker zijn argumenten klinken, hoe beter. Of hij altijd zóó gesproken heeftof de woorden in deze zaak over eenstemmen met die hij in eene andere sprak, is hem vrij onver schillig, als hij in deze zaak slechts gelijk krijgt. Dit zagen wij, toen hij op de aanvrage tot vermindering der zegelregten voor do dagbladen, de uitgevers als een gunst wilde toegerekend hebben, dat zij de handelingen der Staten-Geueraal afzonderlijk op ongezc- geld papier aan hunne geabonneerden zonden kunnen toezenden. Terwijl zijn ambtgenoot van Financiën verklaarde, dat dit reeds geoorloofd was, ontzag hij zich niet, de Regering van medeplig- tighcid nan ontduiking der zegelwet te beschuldigen, door te ver klaren, dat het slechts bij oogluiking geschiedde; maar dat het in strijd met dc wet was. Zijn pleidooi strekte toen, om wat geen gunst is, als een gunst to doen aannemen, en men ziet, dat hij voor geen argument terugdeinsde. Aan eene zelfde herinnering uit zijn advocaten-tijdjcrk schrijven wij dan ook die wanhopende, die verschrikkelijke periode in dc memorie van boantwoocding op liet verslag wegens het openba maken van de handelingen der staten-genemal toe. Het mos mand verwonderen in ccne volgende mcinorie cencii andcro^'ïéest*-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1