WEEKBLAD m m ELÜEH ti bet filEllWEi t a ar-w 1849. fiEVEA'DE JAJUKGAft"®. -IGEN figr Qo Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij (J. BAKKER liz ie Nieuwe Diep. De Krijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor da buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert ïich bij de Boekhandelaren en Postkan toren aijner woonplaats. i A I Ï5 A G P 1- ILi ADVERTENTIEN gelieve men ongeiege.4 #»n den Uitgever ia te eenden uiterlijk Zaturdags de* middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4. regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. piïïiEAAb. Sept. 20. De Tweede Kamer ontvangt een kon. besluit, waarbij mr. K. bar«n van Ooltstein op niouw tot haar Voor zitter benoemdt wordt. De herkozene hervat zijne taak met eenc rede, na afloop waarvan wordt overgegaan tot regeling van de huishoudelijke zaken der Vergadering. 21. Het entwerp-adres van antwoord op de Troonrede wordt in de Eerste Kamer aangenomen. In de Tweede Kamer worden door den Minister van Einantien de Begrootingswetten voor 1850 ingediend. Uit de rede, door Z. Exc. gehouden, blijkt dat de tegenwoordige begrooting ƒ699S6 ,411.77 bedraagt. v 24. De Heer B. Albanla neemt zijn ontslag als lid der Tweede Kamer uithoofde van familie-omstandigheden. 36. Het antwoord op de Troonrede van de Eerste Kamer wordt door eene Commissie den Koning aangeboden. In de Tweede Kamer wordt het ontwerp-adres van antwoord op de Troonrede met 49 tegen 5 stemmen aangenomen. 2 m l!ï W 3? M 2> li (S IS 4?, HELDER en NIEUWED1EP29 September 1849. Jl. Zaturdag avond len 7 ure, was men te Delft voor nemens een lijk naar zijne laatste bestemming te brengen; do lijkkoets, volgkoetsen en dragers waren reeds voor het sterfhuis aanwezig, doch moesten onvenigter zake terug koe ren omdat de kist, die een weinig lijds te voren bezorgd was, een aanzienlijk lo-kort had. Den volgenden morgen ten 6 ure is men terug gekomen, waarna do overledene in een ruimer verblijf, met burgerlijke plegligheid is Ier aarde besLeld. Do Landhuishoudkundige Courant, vestigt de aandacht der Regering op den invoer van schapen uil Duitsehland, zonder dat gebleken is, dal bij dezelve gcenc besmettelijke ziekte plaats heeft. In 1848 werd in Engeland door een transport van schapen uil Hamburgde pokziekle aangebragl Deze zickto verspreidde zich aldaar zeer schielijk en nood- zaakto het bewind lot het nemen van strenge quarantaine- 1 O C T O B E B. fT-r-.-jyrVT-T.y:VJ 'ƒ5 maatregelen, Zoodra men de pokziekle ontdekt, wordt de gansche partij schapen onder opzigt van de policie gesteld Onlangs werden door den koopman Pool te Rotterdam met vele Holiandscke schapen ook eenigc Duitsche naar Engeland opgevoerd. Alstoen bleek het, dat onder de Duit sche schapen de pokziekle heersebte en al de schapen wer den lot groot nadeel onzer kooplieden, onder afzonderli k toezigt gesteld. Het ware te wenichen, dat ook bij ons maatregelen genomen werden om den invoer van dergelijke zieke schapen te beletten, en zulks zoowel in het belang van onzen handel als van onzen landbouw. Men zal zich den diefstal van 100,000 francs herin neren die eenigc dagen geleden te Pa rijgepleegd is. De direc teur der bank bragt nu betreffende deze zaak, eene visite bij den commissaris van poücie Carlierdie verklaarde, dat hij den bestolen bediende geheel onschuldig hield. De direc teur beweerde echter, dal hij het voor onmogelijk beschouw de, dal men dien bediende, al geschiedde dit dan ook in een gedrang, een pakje mol 100 hankbilleUcn (dat hij in den borstzak van zijn jas had gesloken en met uen arm te gen zijne borst drukte) had kunnen ontfutselen, zonder dat hij er iets van bemerkte. De heer Carlier hield daarentegen slaande, dal niets gemakkelijker wasen noodigde den direc teur uit, om ccno portefeuille, welke op do tafel lag in den zak zijner rok te stekenals wanneer hij zorgen zoude, dat zij hem weder zoude ontnomen worden, zonder dat bij cr iets van bemerkte. Dit wilde de directeur wel eens zien en stak de portefeuille in den aangewezen zak waarin zich ook zijn eigen portefeuille bevond. Inlusschen gaf de Heer Carlier ecnige bevelen en ontving verscheidene personen, waarna er spoedig eene grooto.druklo op hel bu reau hecrschte. Do directeur stond toen op, wilde do kamer vei laten, en had reeds den knop der deur in do hand, toen de Heer Carlier hem terugriep en hwKLjTOcg de portefeuille nog wel had. Deze tastte onlhuUtNjaar zijne borst, doch niet alleen de porlefeuilh£Vun dCh ligfir Carliery* maar ook zijne eigene was reeds verwenen. Dé. heer Cqfq: lier gaf toen een leeken met eene [Schelwaaröjftcuj pélir.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1