WEEKBLAD va» os» de ministeriele crisis. bek en dm aki n g. 11 e t 1849. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEStTOOGEN esz. Helder, 5 October 1849. SEYEftlïSS JA.1K» AKO. No. 41. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. HAKKER Li te Nieuwe Diep. De Trijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor da buitensteden franco per post 90 cents. Alen abonneert zich bij de Boekhandelaren en Testkan toren zijner woonplaats. M A A H 18 A S ADVERTENTIE?* gelieve n;en ongeregeld aan den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdee middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels i» CO centen voor eiken regt'1 meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 8 C T «8 B E B. Reeds veertien dagen zijn er verloopen sinds de ministers geza menlijk hun ontslag bij den Koning hebben ingediend, en nog wacht men naar de benoeming hunner opvolgers. De aftreding wordt gewis door niemand, welke rigting hij ook zij toegedaan, betreurd. Gebrek aan een stelsel, verloochening van vroegere beginselen, weinig bekwaamheid, hadden aller hoofd en hart van het ministerie vervreemd. Men zegt, dat de Koning de Heeren Donker Curtius en Ligh tenvelt had belast met de zamenstelling van een nieuw ministerie. Wij kunnen die keuze niet zeer gelukkig noemen. Welke minis ters zou Donker Curtiusdie vroeger lid van het afgetreden mi nisterie en nog misschien de eenigc, die het zijne ondersteuning niet zou onthouden, kunnen voorstellen? Of dezelfde, of zulke, die aan de aftredenden gelijk zijn; of zal Donker Curtius tegen eigen overtuiging aan andere ministers voorstellen, wier inzigten van de zijne verschillen? Dit laatste mag men van niemand ver onderstellen. De naam van Lightenvelt boezemt niets geen vertrouwen in. Even als de Holloway-pillen tegen alle kwalen dienstig zijn, schijnt Lightenvelt zijne bruikbaarheid voor alle betrekkingen te willen toonen. Achtervolgens lid van den Hoogen Raad en van den Raad van State, of aan het hoofd van onderscheiden ministeriën, wekt zijne algemeene bruikbaarheid bij den verstandige hetzelfde denk beeld op, als de kwakzalverige snoeverij op een geneesmiddel, dat alle ziekten zal genezen. Men begrijpt dat het nergens toe deugt. De Haarlemmer Courant deelde voor een paar dagen het gerucht eener ministeriele combinatie mede, die misschien waar kon zijn, indien Donker Curtius en lightenvelt slechts namen hadden te noemen, maar die algemeene bevreemding wekte, toen zij als van een gevestigd ministerie werd voorgedragen: Thorbecke Binncnland- sche Zaken, J. C. Baud (met het glazen huis) Koloniën, Mr. P. G. Sevenstern Justitie, van den Bosch Marine, Knol Oorlog, van Bosse Einanciën, Lightenvelt Buitonlandsche Zaken en S. van Heemstra en Mr. J. A. Mutsaers voor de beide eerediensten. De politieke beginselen van Sevenstern en Knol zijn bij het al gemeen volstrekt onbekend, zij kunnen zeer geschikte, zeer slechte ministers zijn, het publiek zou bereid zyn aftewacliten. De beide overtollige ministerien van eeredienst wekken zoo weinig belang stelling, dat men het behoud van van Heemstra en Mutsaers, of schoon door de aanraking met hunne oude collegas ouder zwaar vermoeden van met Burgerlijken Zinbesmetzou kunnen dul den in de hoop dat zij na eene quarantaine nog zuiver bevonden zouden worden; van den Bosch, die als een zeer bekwaam zeeoffi cier bekend staat en in de Oost-Indien vroeger voor zijne zucht tot wezenlijke hervorming met eene spoedige terugroeping heeft moeten boeten, zou als minister van Marine geen bevreemding wekkenvan Bosse klinkt reeds wonderlijkerdaar zijne fianeielo plannen bij de Kamer inderdaad geen meer ondersteuning vonden dan de kieswetten van zijn collega de Kempenaer. Maar wat de verbazing wekteis dat men Ihorhecke bij alle die oude ministers Baud cn Lightenvelt nevens zich zag dulden. De wufte Lighten velt naast ThorbeckeVan Bosse en van den Bosch ziju specia liteiten, wien niemand bekwaamheden in huil vak ontzegt, maai de diplomatische bekwaamheden van den minister in alle vakken liggen voor ieder in het duister, gelijk zijn zucht, om in zijn voor aanzienlijke bezuiniging vatbaar departement, eene besparing op sommige grove tractementen in te voeren, nimmer is gebleken. Eu daarbij C. Baud! de groote verdediger van liet autocratisch stel sel in de Koloniën, de steun van een ministerie, dat als bij uit nemendheid met den naam van dat van behoud is bestempeld! De ze nevens Thorbecke don vrijzinnigen hervormerHet was onmo gelijk. Thorbecke in een ministerie uit do fragmenten van Bur gerlijken Zin en Behoud bijeengebragt is ons ondenkbaar. Liever geen Thorbecke aan het ministerie, dan hem in het midden van zulke belemmerende ambtgenooteii te zien! Zijn tijd nadert en wij vertrouwen, dat hij niet zal optreden, dan met de zekerheid, om bij bekwame ambtgeiiooton eene opregte medewerking te zullen vinden. Een ministerie zonder hem, is onhoudbaar. Het is thans zijne beurt, indien men hem voorwaarden wil stellen, zich gecne voorwaarden te laten opleggen. Do BUR.GEMEESTER der Gemeente Helder, mauLl bij deze, len gevolge cener daartoe bekomene kennisgeving van den Hecrc Kapitein Ier Zee, Directeur cn Kominandant der Marine alhier, aan do daarbij belanghebbenden bekend, dat even als in vorige jaren, van af den 16 dezer lot cn met den 15 April 1850, de Quaratilaino zal werden gehouden^., achter in het Nieuwediep bij \\(kN Léiiïcê^prerk Svtdéc loezigt van een' van Z. M, Kaïiqiuiecrboolenen ,4aV allï£ vroegere bepalingen, opzigtelijk liet stoppen of anjLercu cif

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1