ALGEMEEN ARMBESTUUR. Ten einde zooveel mogelijk openbaar te doen kennen den stand van de Werk-Inrigting voor armen en belioeftigen in deze Gemeen te, ingesteld sedert lo. Januarij 1848en daardoor het algemeen in staat te stellen, om te kunnen oordeelen over het nut en de kostbaarheid derzelve voor de Gemeente-kas, heeft het Algemeen Armbestuur, onder welks beheer die inrigting gedreven wordtver meent het navolgende extract uit zijn verslag, ingediend aan het GemeenterBestuur over het jaar 1848, mitsgaders uit de rekening en verantwoording over dat jaar, langs dezen weg te moeten ken baar maken, Yan het subsidie door het Gemeente-Bestuur verstrekt aan het Algemeen Armbestuur over 1848, voor de verzorging en verple ging van alle armlastigen, waaronder begrepen de Spijskokerijzoo mede voor de Werk-Inrigting; ten gezamenlijke bedrage van ƒ10,000, is in ontvangst genomen voor het eerste gedeelte 9720.281, Mede is daarvoor ontvangen: het bedrag van terug ontvangene gelden, voor ver- pleegkosten van armlastigen, elders domicilie van onderstand hebbende 647.69|. de opbrengst van Armbussen, en van Concerten ge geven ten voordeele van de algemeene armen 426.241. Totaal der Ontvangsten 10794,22a. Waarvoor is uitgegeven het navolgende: lo, ten behoeve van de Spijskokerij 2095.27$»' Er is gekookt 13 weken, 6 dagen per week; er zijn bedeeld 170 huisgezinnen, uitmakende 400 a 500 personen, en zijn er in het geheel uitgegeven 317111 portien. (Men gelieve bij de beoordceling van de zen post in het oog te houdende duurte der levensmiddelen in 1847, toen de aanbe steding der spijzen moest plaats vinden, hetwelk meer dan re jaren en dit jaar). 2o. Kleeding en Deksel i i 231.37. Er zijn onder anderen uitgereikt 75 stuks dekens. 3o. Bedeelingen in geld 2 7 4495.46. Er zijn bedeeld: Weduwen. .68 met 97 kindn. Vrouw, van gedetin. 8 8 id. Verlatene vrouwen 9 22 id. Ongehuwde vrouwen waar die zich niet konden onder verzorgen 18,3 met 6 id. Verlatene kinderen 5 id. Gebrekkige personen 12 met 14 id. Ongeschikt, tot werk 12 a 3 id. Oude en afgel. mann. 17 4 id. Tijdelijke bedeelden uithoofde van ziekte 27 68 id. Tijd. bedeelden uith. van gebr. aan werk 12 t 23 id. Totaal mannen envrouwenl78 met 250 kindn. 4o. Geneeskundige hulp en Medicijnen 1517.80. Er zijn 344 zieken voorzien van Gé- neesmiddelenwaarvoor 2983 recepten zijn uitgegeven, en 12 jongens genezen van hoofdziekten. 5o. Schoolbehoeften 297.031. Aan alle aanvragen van werkelijk arme én behoeftige ouderen, om schoolbehoef ten voor hunne kinderen, is voldaan. Trahspoetebe verschilt met vroege- ƒ8636.94. ƒ10794.22$. Transport 6o. Begrafeniskosten Er zijn overleden en voor rekening van het Algemeen Armbestuur begraven, het navolgende aantal personen, als: Volwassenen van het Mannel. geslacht 15 Vrouwel. id. 16 Kinderen Mannel. id. 9 ar Vrouwel. id. 7 Tezamen 41 7o. Kosten van administratie voor zoo veel die alleenlijk op het eigenlijk Arm bestuur drukken Deze som is afgetrokken van de gehee- le administratie-lcosten, in verband tot en in vergelijking met hetgeen daarvoor door de administratie van het vorige Arm bestuur is uitgegeven. 8o. Transportkosten van armlastigen,' naar de gestichten van Weldadigheid, enz. 9o. Aankoop van een Kouwkleed lOo. Verpleegkosten van armlastigen bui ten de Gemeente Totaal der Uitgaven ƒ8636.94. ƒ10794.221: 389.90. 265.211 94.95; 18.35, 1488.87. ƒ10794.221; Om echter tot de zuivere berekening van de Uitgaven en Ont vangsten te geraken, en daardoor in vergelijking te kunnen tre den, tegen het jaar 1847, onder het beheer van het vroegere Al gemeen Armbestuur, dient het navolgende: Zoo als hierboven gezegd, bedroegen de Uitgaven over het jaar 1848ƒ10794.22*. Hiervan moet worden afgetrokken voor hetgeen in voorraad aanwezig was op ultimo December 1848, van het in den loop des jaars aangekochte, als: Aan Kleedingstukken ƒ42.90. Levensmiddelen a 10.301. 59.201. Blijft alzoo over 1848 zuiver uitgegeven ƒ10735.02. Volgens de opgave hierboven, bedroeg het gedeelte van de sub sidie uit de Gemeente-kas ad ƒ10,000, voor de verpleging en ver zorging der armen in ontvangst genomen 9720,281. Er bleef echter op lo. Januarij 1849 nog te ont vangen eene som van ƒ199.39, wegens restitutie voor verpleegkosten van elders-armlastigen, dewelke alzoo in 1649 moet inkomen, en als werkelijk op 1848 uit gegeven, in mindering moet komen van de verbruik te subsidie, alzoo af199.39. En is er derhalve zuiver door het Algemeen Arm bestuur van de subsidie gebruikt9520.89a. De geheele ontvangen subsidie bedroeg 10000.00. En bleef alzoo 477.101 overig voor de Werk-Inrigting. Volgens ontvangene onderhandsche mededeelingendie vertrou wen verdienen, heeft het vorige Algemeen Armbestuur over 1847, voor de verpleging en verzorging van armen en behoeftigen ont vangen uit de Gemeentc-kasƒ7332.531. Af: Hetgeen van 1846 op deze dienst is overgebragt 678.64. Blijft 6653.S91- BijTerug ontvangen verplegingskosten van elders- armlastigen 558.55. Opbrengst der Armbussen145.86. id. van de Maandelijksche Collecten 249.05. Totaal 7607.35a, welke som gelijk staat met hare uitgaven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1