WEEKBLAD van düü LÖEIÏ es bet NIEUWEüiEP. w^dig ',£r e rog geen ministerie! KËVENKE jaargang» STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN m. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N B A O ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is CO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 23 OCÏOSIS De ministeriele krisis levert een schitterend bewijs van detaaije, lijdzame natuur van ons, goede Noord-Nederlanders. Men ergert zich, maar blijft stilzitten en geduldig wachten. Zou, bij een wei nig meer prikkelbaarheid van gestel, de Natie niet als één man opstaan, om bij een eerbiedig request den Koning te verzoeken, den knoop aller knoeijerijen doortehakkenen zijn vertrouwen te schenken aan den man, die door de algemeene stem, als den ee- nig mogelijk populairen minister wordt aangewezen? Spreekt de nieuwe Kotterdammer Courant waarheid, en wij kun nen het niet betwijfelen, dewijl de Staatscourant tot heden er het stilzwijgen over bewaart, dan is de Natie reeds tamelijk wel in staat, om het besluit op te maken, dat een zamenweefsel van in- trigues den Koning belemmert, een ministerie tot stand te bren gen. Volgens de Kotterdammer Courant heeft men eerst getracht Thor- ieclce in het bestaande ministerie te slepen, immers met soortge lijke ministers als de bestaande, te vereenigen. De manoeuvre zou niet onbehendig zijn. Nieuw is zij echter niet. Men weet, dat het in de Indien gewoonte is, om als men een wilden oliphant wil mak maken, hem aan twee tamme vast te binden. Voor de Natie was het een bespottelijke proef, die stellig mis lukken moest, maar de coterie heeft zoolang reeds Thorlecke zoe ken af te schilderen, als een eerzuchtige, die geen ander doel had, dan om aan liet hoofd der zaken te komen, dat men eindelijk zelf aan dien laster geloofde, en veronderstelde, dat als men hem een ministerielen zetel aanbood, hij dadelijk gereed zou zijn de pro fessorale katheder voor de tafel der ministers te verruilen. Zat hij eenmaal onder de vrienden, dan zou men hem wel tam krijgen en mislukte dit, dan had men weer eene schoone gelegenheid, om op een oud, maar meer en meer crediet verliezend lastcr-thcma, terug te komen, dat het een onhandelbaar mensch was, mot wien nie mand het kon uithouden. Belialven do zwakke, afgunstige cötcrie, door eigen kleingeestigheid verblind, had ieder, dio het wist, kun nen voorspellendat de Heer Thorlecke in dien strik niet zou loo- pon of liever (want een strik doet nog aan een behendig verbor gen vangmiddel denken) dat hij niet moedwillig met open oogen op klaar lichten dag in dezen voor hom gegraven kuil zou springen. Volgens de Kotterdammer heeft de Heer Thorlecke op het voor- stol dan ook alleen geantwoord, dat hij met niemand van de te genwoordige ministers zitting kon nemen, de Heer van Bosse wel- ligt alleen uitgezonderd. Zoo mislukte de proef, om door de populariteit van Thorlecke een nieuw leven aan het stervend ministerie in te storten. Maar wat nu? Gladweg Thorlecke de vorming van een nieuw ministerie op te dragen? Dan was het uit, maar dan was mek cr af. Het nog eens met da oude ministers te beproevendat had in het geheel geen houding! Nieuwe associés kon men ook niet krij gen. Men besloot dus Thorlecke te vragen, maar tegelijk alles te doenwat liem belemmeren kon in het vormen van een ministerie. In plaats dat men de Koning regtstreeks dien last laat opdragen, wordt die last door tusschenkomst van twee makelaars zender cre diet aangeboden. Hier achter lag blijkbaar een dubbel doel. N oor- eerst, gaf men het den schijn, alsof de Koning persoonlijk niets met Thorlecke ingenomen was en maakte daardoor menigeen hui verig, om zich aan Thorlecke te verbinden. Wie toch wil gaarne in een ministerie tredenwaartegen een vermoeden bestaatdat het 's Konings opregte medewerking zal missen? Het tweede, meer on dergeschikte doel was, dat, wenneer de ministers als door Donker Curtius en Lightenvelt zouden worden aangesteld, zij door de in- populariteit van deze zouden lijden. Misschien had men reeds dadelijk nog een ander doel, misschien heeft men later eerst die schoone manoeuvre gepractiseerddie den Heer Thorlecke moest doen terugtrekken. De Heeren Thorlecke en Ntdermeijer van Bosenthal hehhen vol gens de Kotterdammer courant begrependat zij over het onheusche onaangename van den vorm, waaronder hun het daarstellen van een ministerie was opgedragen, moesten heenstappen. Welligt dat zy te weinig vertrouwen hebben gehad op het gezond verstand der Natie en gevreesd, dat eene weigering, om op die wijze den last op zich te nemen, aan een gevoel van onvermogen, om iets tot stand te brengen, zou worden toegeschreven. En gewis, het is wel niet twijfelachtig, of zekere partij zou getracht hebben, er dien schijn aan te geven. Zij namen dus den last op zich en waren weldra in staat, een zeker personeel den Koning voortedragen. Men zou dus mcenen, dat de krisis ten einde was en dc Ko ning, indien or bij hem gecne bedenking van gewigtigen aard te gen een der voorgedragen personen bestond, het nieuwe ministerie zou benoemen, maar neen! Tot algemeene verwondering hoorde men, dat de Koning een programma had gevraagd, en de nieuwe Kotterdamscho Courant licht ons nader in, dat men de aanstaande ministers een ondervraging over verschillende onderdeden van hun ne departementen gevraagd heeft. In ons nummer van dc vorige week ztidervfwij reeds friet tc b. grijpen, waartoe ceu programma aan den Koning'zou moeten diep l'.r i V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1