!K HELDER EN iiet NHUWEDIEP. MET NIEUWE MINISTERIE. XftVEXOE JAAHOAXC, No. 45. *^°lG "ET c0 Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep De Prijs is 80 Gts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A TS 0 A O 1849. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 5 S E 51 15 E 11. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN eisz. Het Nieuwe Ministerie verwekt algemeene vreugde. Toen in Maart van 1848 een ministerie onder SchimmelpennincJc optrad, zonder Thorbeckegevoelde ieder, dat er intriganten in het spel waren, die den Koning omtrent den wensch van de kern der Na' tie misleidden. Wij durfden toen reeds in een extra nummer van 31 Maart voorspellen, dat men Lusac en Donker Curtiusnu zij zich van Thorbecke hadden laten aftrekken, achtervolgens zoude zien verslijten, dat er niets tot stand zou komen en men eindelijk of tot eene volslagen reactie, of tot een ministerie Thorbeclce zon de moeten terugkomen. Dat na anderhalf jaar met proefnemingen en dralen doorgebragt, eindelijk de wensch der Natie vervuld is, zijn wij aan de regtstreeksclic verkiezingen verschuldigd. De lange strijd, die cr over de vorming van een nieuw ministerie is gestre den, bewijst genoeg, dat men gaarne de Kamer zou hebben ont bonden, indien men niet gevreesd had, dat de Natie, verbitterd over de miskenning harer wenschen, eerder hare keuze op meer hevige liberalen zoude hebben gevestigd, dan de oude gezeggclijke leden eener vroegere Kamer tot hare vertegenwoordigers zon heb ben benoemd. De terugkeer tot het oude behoud was onmogelijk de semmiteiten (gelijk de Nieuwsbode hen noemde) van het flaau- we, dralende, weifelende ministerie van gewezen liberalen, waren glad versleteneindelijk zijn 's Konings oogen geopend en nadat Z. M. Zaturdag 11. persoonlijk aan Thorbeclce en Nedermeijer van Rosenthal de vorming van een ministerie had opgedragenwas drie of vier dagen daarna, het ministerie tot stand gebragt. Wij ves tigen de aandacht op dien spoed, als beschamende den laster, alsof Tliorleclce te vergeefs naar ambtgenooten in een ministerie zoeken zou; alsof de partij van ernstigen vooruitgang, opregterbezuiniging en krachtige regering, geen mannen zou hebben, om een minis tersplaats te vervullen! Waarlijk v;ij waren toch niet verwend! Wij betreuren het, dat anderhalf jaar vruchteloos zijn voorbijge gaan; veel had reeds tot stand gebragt kunnen zijn. Vooral had menig eigenbelang, dat nu bij elders zich vertoonende reactie meer moed heeft gekregen cn zich zal doen gelden cn verzet zal trach ten op te wekken, in het vorig jaar bij de woelingen, om ons heen, gezwegen; maar nog is het niet te laat, omgrootc cn krach tige veranderingen daartestellcn. Nog nimmer trad een ministerie onder zulke gunstige voortee kenen op, als het tegenwoordige. Niet alleen, dat het inde Twee de Kamer vertrouwen en medewerking mag verwachtenhet vindt ook bij de Natie algemeene toejuiching en met uitzondering van een enkel behoudend blaadje, dat niemands aandacht wekt, of een dagblad, dat zich geheel aan de bijzondere eerzucht van een hij zonder persoon verkocht heeft, hebben alle, zoo grootere als klei nere dagbladen, een ministerie met Tliorleclce aanbevolen, of de noodzakelijkheid daarvan erkend. Van de steun der Natie verze kerd, zal het nog groote hervormingen kunnen tot stand brengen. Door de opheffing der beide ministerien van eeredienst heeft het ministerie reeds een stap gedaan op den weg die naar afschaffing van al het overtollige leiden moet. Op dien weg voortgaande, zal het meer en meer in botsing komen met het eigenbelangniet al leen van bijzondere personen, maar ook van gemeenten, misschien van provinciën; zal de Natie en hare vertegenwoordigers het mi nisterie hij dien strijd, die het daar wacht, blijven steunen? En zullen zoovele bijzondere belangen blijven beseften, dat het alge meen belang boven alles gaat? Het zijn vragen, die de tijd zal beantwoorden; maar stelt het ministerie onze verwachting niet te leur, dan zullen die vragen zich zeker voordoen, en de Natie op de proef worden gesteld, of zij ook, slechts in woorden vereenvou diging en bezuiniging wil, gelijk het ministerie Donker Curtius en de Kempenaerdan of zij de zaak wil en een ministerie, dat handelt, zal blijven ondersteunen en tegen het eigenbelang blijven verdedigen Helder, 2 November 1849. 8 ïlinr 8 tt IJ !D !I O S HELDER en N1EUWEDIEP, 3 November 1849. De Heer J. Schoon is benoemd tot plaatsvervangend knnlonregtcr in hel kanton Helder. Jl. Zondag is het oorlog-sloomschip Cycloop, kapitein- luitenant H. J. do Smit van den Broceke, deze haven binnengeloopen. Het Nieuwe Ministerie is aldus zamengcslekl Binnenl. Zaken mr. J. R. Thorbecke. Buiten). Zaken mr. H. vasi Sonsheeck. Marine de vicc-admiraal E. Lucas. Oorlog de gener.-maj. jhr. J. F. van Spengler. Koloniën de Staatsraad C. F. Pahud. Justilio jhr. mr,/. T. H. Nedermeij'er van Rosenthal Financien mr. P. P. van Rosse.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1