46. 'illKBLAI) VAN 1849. LDESi es het KIEUWEOIËP. BEVBJSI5E •lAAROAWCJ. iv0. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER i>z te Nieuwe Diep. De i'iijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan- «oren zijner woonplaats. ,t tl E r G0 51 A A M 15 A G ADVERTENTIEN gelieve men ongeïegeld aan deu Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdags de» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 12 W O V B S! B E R. ikjzz PUBLICATIE. BURGEMEESTER en ASSESSOREN (ier Gemeenle Helder maken bij deze bekenddat tengevolge van Zijne Majesleils besluit tan tien Ï9den October 1849, (Staatsblad No. 55), in deze Gemeente met de derde algemeeno tienjarige Volks telling zul worden aangevangen cn tot dal einde inschrij- vingsbillcllen aan de woningen van alle Ingezetonenzullen worden afgegeven, welke deze, worden verzocht inct de meeste naauwkeurigheid interuilenovereenkomstig de voor schriftenwelke op den rug van elk inschrijvingsbillet ge drukt zijn. Daar do gemelde Volkstelling geen ander doel heeftdan de naauwkeurigo kennis van het zielental, of van den Stand der bevolking op den 19dcn November aanstaande, en hel aanleggen van naauwkeurigo volksregisters in iedere Gemeen tebevattende allo zoodanige opgaven nopens de bevolking, wier kennis uit een maatschappelijk oogpunt in eeue wel geordende maatschappij, zoowei voor do Regering en de verdero Besturen, als voor do enkele individuen, bij de uit oefening van hunne reglcn als Staatsburgers kunnen gerekend worden, nuttig cn noodzakelijk te zijn, zoo worden de in gezetenen dringend uitgenoodigd door eene naauwkeurigo cn tijdige invulling der billellen tot de bereiking van dat doel medeteworkenterwijl do zoodanigenwelke bij deze invul ling eenigo hulp of mondelinge inlichting mogtcn behoeven dezelve kunnen bekomen, niet alleen aan het secretarie der Gemeente, maar bij alle Hoofdonderwijzers der openbare Scholen, welke in de Gemeente aanwezig zijn. Helder, den 9 November 1S49. Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. ik 'T VELT. Ter ordonnantie van FlunEdelAchtbaren. J. SCHOON, Secrs. O a m V W S tt M 2) tt B B lï» HELDER en NIEUWEDIEP, 10 November 1849. Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin-Moederheeft in de afgeloopene week aan Bestuurderessen van liet genoot schap van Moederlijke liefdadigheid alhier, bij vernieuwing doen toekomen de aanzienlijke gift van ƒ100.» ten behoeve van voorschreven liefdadige inrigting. In het 7de deel van de Tijd vindt men het welgelij kend portret van ucn Minister ThiORBECKE. Men verneemt, zegt hel Handelsblad, dat de nieuw opgetreden ministers zich op dit oogenhlik bezig houden met het onderzoeken der ontwerpen van slaatsbegrooling voor den jaro 1850, dio onlangs door hunne voorgangers aan de ka mers zijn ingeleverd. Do uilslag van dat onderzoek moet leiden tot do beslissing der vraag, of die ontwerpen al dan niet verandering zuilen ondergaan? Men houdt het er in- tusschen steeds voor, dat, bij den vergevorderderi tijd, aan do kamers crodietwetten zullen worden voorgedragen, ten einde het onderzoek en do overweging der staatsbegrooting bij de vertegenwoordiging met de noodige zorg zullen kun nen geschieden. - Een blad der Vereenigde Staten geeft dc volgende horigten uit Californio, <!d. 1 September: De Sacramcnlo-nvicr blijft nog steeds veel goud opleve ren men heeft do rivier afgeleid en in de droogo bedding schijnt nog ai voel metaal gevonden te worden; de Veren- rivier staal bij dc goudzoekers ook in hooge achting, en geeft aan goedo werklieden doorgaans een ons goud daugs; thans zijn er 3000 personen aan het graven. Aan de Aya- hu-rivier wordt een levendige handel met tic India nen gedreven gemeeno roodo dekens brengen cr 4 a 10 oneen goud op. Men vindt vrij veel van hel kostbare me taal aan de Rio de los Amcricanos; het is van eene lichte cilroenklcur on houdt meer zilver in dan Jji'1 gP"'* uil an dere streken. Men berekent dat de goudzoekers aln^de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1