HERIN NE 11 IN G. Mei optreden van hei Ministerie in de Tweede Eatner. EfcVEXlïE J.UIIGAM;. Hit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij 0. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Be 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 00 cents. Men «bonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A N 15 A G ADVERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regel» is GO centen voor eiken regel meer 15 centert, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IÖ ~N O V E M B E R. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN kvz. Bij de eerste zamenkomst der Tweede Kamer, na de lange schor sing der werkzaamheden, door de ministeriele krisis veroorzaakt, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken eenige verklaringen gegeven omtrent dc formatie van het ministerie en omtrent de ver onderstellingwaarin de nieuwe ministers hunne taak op zich heb ben genomen. Wat omtrent de vorming werd medegedeeld, was reeds van el ders bij geruchte bekend. Wij zagen daarin in algemeene bewoor dingen bevestigd, wat door de Nieuwe Kotterdammer Courant het eerst is medegedeeld, dat de proef, om het nieuwe ministerie waar van de vorming aan de Ticeren Thorbecke en Nedermeijer van Ito- senthal, door tusschenkomst van den ITecr Donker Ourtiuswas opgedragen, op een verhoor van feiten en artikelen te doen strui kelen, inderdaad genomen is. De partij, die dat heeft weten uit te werken, mag thans haar doel niet hebben bereikt, zij zal niet stil zitten cn gewis elke gelegenheid te baat nemenom het ver trouwen op hen van wie men krachtige hervorming vreestbij de Natie tc schokken, en geenc middelen ontzien om haar doel te bereiken. Wij hopen en verwachten dat die pogingen op het ge zond verstand der Natie zullen schipbreuk lijden. Er zijn er die van liet nieuwe ministerie een programma hadden verwacht. De opmerking van den minister, dat een programma in algemeene bewoordingen niets fcctcekent en dat thans nog niet in bijzonderheden kan worden aangewezen, wat er gedaan zal wor den, levert een voldoende reden, waarom men zich van een pro gramma heeft onthouden. Wij hebben die onbestemde programmas in het laatste ander half jaar loeren kennen. Schimmelpenninck kwam het eerst met den geest der Engclsche constitutie voor den dag, en weldra bleek het, dat liet door eenigen toegcjuichde programma, niet alleen voor de Natie zonder bepaalden zin, of bedoeling was, maar dat de mi nisters zelve het over dien zin niet eens waren en bij het overha len van die Engelsche constitutie ieder een verschillende soort van spiritus had verkregen. Daarop verkregen wij liet programma van Mr. Dirk Donker Curtius. Burgerzinvereenvoudiging en bezuiniging. Het applau- disscment was meer algemeen, dan de eerste keer. Dit schenen toch woorden van eenige betcckenis. Dat was een programma, dat wat beloofde. EilacijToen het aan de toepassing kwam bleek het weldra, dat de ministers met die woorden gansch wat anders hadden bedoeld, dan de Natie. Een burgerzin, die de mi nisters met grootkruisen en kommandeurs-versierselen deed omhan gen, geraakte spoedig in verdenking, en nog is het een geheim, wat er door vereenvoudiging cn bezuiniging bedoeld werd. Alle de ze schoone woorden beteckcnen niets. Waar dc een dc vereen voudiging cn bezuiniging tot de uiterste grens meent gebragt tc hebben, ziet de ander nog slechts een begin. Wij hebben aan woorden genoeghandelingen zullen aangenamer zijn. Als de twee ministeriën der eerediensten worden opgeheven, dan zien wij eene vereenvoudiging bij do ministeriën en eene bezuiniging van twee ministers-tractementen, ieder van acht duizend gulden. Indien de hoop der Natie niet wordt teleur gesteld, dan bezit ten wij thans niet een ministerie, dat bij gebrek van doorzigt en vastheid van wil zich achter de nsvelen van onbestemde beloften behoeft tc verschuilen, en hst achterwege laten van een program ma mag ons vertrouwen versterken, dewijl daarin een bewustzijn zich doet kennendat de ministers het onnoodig achtenom ter wille van schoone bedoelingen en goede voornemens zich de gunst des volks te verwerven, maar zich sterk genoeg achten, om door hunne daden zich die gunst waardig te maken. S A. 3S V? Tl 55' r.n 3? A A T-, r3 tvxrria rs strza aa; e=bcjj t^asi u uiu u?.- Nov. 13. De Tweede Kamer hervat hare werkzaamheden. De Minister van Binnenlandsche Zaken maakt de Kamer bekend met de geschiedenis van de formatie des nieu wen Gouvernement-s met de onderstelling cn het ver trouwen, waarin dat Gouvernement het beleid der zaken- heeft op zich genomen cn van de iaak van het Gou vernement met betrekking tot ie eerstvolgende werkzaam heden der Kamer. Daarna geeft de Voorzitter nog ee nige inlichtingen van de vorming van het Ministerie, voor zoover hij zelf daarin betrokken was. Ingekomen eene missive van den Hoogcn Baadhou dende kennisgeving van het overlijden van den Heer Noiret de Bruijn, lid van gemeldcn Baad, en eene lijst van Canöióaten ter vervulling dier vacatures. De BURGEMEESTER der Gemeente Helder Herinnert bij deze den Ingezetenen noatrrrals Tramde naarrvr- \f- r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1