WEEKBLAD m nis UEi De 'Tweede Kamer. liet. Ministerie 31 Oclober 1849. ZEVENDE JMIteAlVC. Ho. 48. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER 1>z te Nieuwe Diep. De i'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en Toor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. A A TS B A G V G E N H E T IS49. VS i\i ADVERTENTIES gelieve men ongezegeid aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure 5 de prijs van 1 lot 4 regeis is 60 centen voor eiken regel meer 35 centeti. behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. 'Mi JK M B K STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN msz. Onder bovcnstaanden titel heeft de Hoogleeraar Mr. G1F. Vree- de cene kleine brochure in het liclit gegeven, waarin hij lucht geeft aan do smart, die zijn gemoed vervult over den val van het mi nisterie de Kempenaar; regts en links verwijtingen uitdeelendc aan hen, die daartoe hebben medegewerkt. Ware de schrijver niet Hoogleeraar aan de Hoogcschool te Utrecht de ^brochure zou evenmin aandacht trekkenah zij die verdient. Ce selirijvcr verbeeldt zich liberaal to zijn; dien naam verkreeg hij onder de regering van het Behoud, toen men met zeer kleine dosis liberaliteit zulk een naam verwerven kon;maar op de baan van vooruitgang is hij door den tijd, door de groote meer derheid voorbij geloopen en nu heft hij eescn alarmkreet, omdat men niet bij hem is blijven stilstaan. Als men den aanhef leest, men zou mcenendat cr democratisch- socialistiseho zamenzwering broeide, die het vaderland aan regering loosheid ten prooi wil geven. Hoort hem! Voegt het te zwijgen, waar alles tot spreken dringt? Voegt het te klagen en karakterloos te berusten, waar gehandeld moet worden Waar zijdie het goede willen en naar vcr- mogen trachten te bevorderensteun en zamenwerking bclioe- .ven, en daarentegen aan lien, die het kwade, of verkeerde i' beoogenliet bondgenootschap van ccnc lafhartige lijdclijk- hcid ontvallen moet." Waar is de brand? vraagt men cp al die vragen, Vreede zal het u zeggen. r r Do teerling is geworpen. Nederland zag zich met dcregt- f ffstrcckschc verkiezingen tot de Nationale vertegenwoordiging, .met de vrijheid van onderwijs, met die van vereeniging en n vergadering, beide door de wet te regelen, begiftigd. Geenc u n waarschuwing tegen de aanneming van het gevaarlijk geschenk hoe ernstig en onafgebroken voorgedragen en herhaaldmogt ff bij het woelen der driftenbatende meerderheid besliste ff haar besluit werd wet." Men zou misschien kunnen opmerkendat die klagtcn over dc grondwet, weinig met den val van het ministerie de Kempenaar te maken hebben, maar zij verraden dc oorzaak van Vreedes versla genheid en rouwe. Cat ministerie beloofde die gevaarlijke geschen ken zooveel mogelijk, door de wet te neutraliseren; er bestond bij dat ministerie nog de lioop, dat met behoud van de letter der grondwet, dc wet haren geest zou miskennen. Terwijl wij de consequentie van den Heer Vreede erkennenzal Z. H. Gel. dan ook moeten begrijpen, dat bij die groote meerder heid, die wol verre van de geschenken gevaarlijk te achten, meen de, dat het regten waren, waarvoor de Natie rijp was, die zij ei schen mogt, zijn alarmkreet dus weinig bijval vinden zal. Bitter zijn des schrijvers klagten over de Tweede Kamer. ffEene aaneenschakeling van hinderpalen, van bedilzucht mi vitterij, van mistrouwen, onwil, tegenkanting en dwarsbooming ff van allerlei aardals of het ministerie dagelijks meer cn meer moest worden ontmoedigd en vernederd, ziedaar dc treurige verwijdering, welke bijna van den aanvang af tot heden tu«- schen de regtstreeks gekozen Tweede Kamer der Statcn-G'c- ff ffneraal en de Regering heeft bestaan."" Dat komt van dc regtstreeksche verkiezingen! Als men kwar jongens kiezen laat, dan krijgt men kwac jongens in dc Kamer, die vitten en bedillen cn den meester kwellen, en niet zoet op de bank willen zitten Dat wij op die wijze professors bedoeling juist uitdrukken, kan uit dc volgende aanhaling, die wij ons veroorloven, blijken. ff Of alle leden der vergadering, die zich ten aanzien der mi- ff nistcriële ontwerpen een zoo hoogen cn bcslisscnden toon vci- oorloofden, eren bevoegd mogten lieeten, wie, die de rij der jonge, misschien veel belovendemaar weinig ervaren mannen, welke daarin ecne plaats hebben gevonden, gadeslaat, zoude ff het durven verzekeren? Zoude de bescheidenheid cn nede- ff ffrigheid, die der jeugd betaamt, door den afgevaardigde nioet< ff worden afgeschud, zonder eenig ontzag voor het verschil van ff jaren en eenc veelzijdige, deels ook politischc ondervinding? I11 een noot gaat professor een stapje verder, en rigt liet schot- meer bepaald aan dc Heercn Dullert en lokker een paar kinde ren van misschien 35 jaren, maar zeker nog geen veertig. Het is ergerlijk, dat zulk jong goedje in de Kamer zit; maar dat kur.t van die regtstreeksche verkiezingen! Professors ergernis bcprcit zich niet tot die twee knapen. Verbeeldt u! een recto: van een Latijnscbc school Costeruaheeft durven zetten in het rapport, omtrent het ontwerp van wet op de verantwoordelijk heid der ministers »dat algemeen de twijfel was gerezen, of bij d: opstelling van het ontwerp, men een klaar denkbeeld zich gevormd, had, van het onderwerp." Wat of zoo'n rector zich niet verbeeldt! Wij willen echter ne derig den professor in bedenking geven, of het jonge mcnsch wel zoo misdadig is geweest, als men oppervlakkig zou oordcclcn. Voor eerst toeli is liet immers zijn schuld nietsriLit dcScden van dc Kamer algemeen zulk een twijfel voedden/mi' hjj^verplibjt zijnde v-f v v -ènfc. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1