WEEKBLAD van oen N0. 49. U E 1 i 849. SËVENBE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. IAASB1G ADVERTEMTIEN gelieve men osjgezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk /.aturdags d«« middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot A regelt is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 8 B E E M B E R. No?. 23. De Tweede Kamer ontvangt 3 wets-ontwerpen: 1 tot vaststelling van het brievenport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij 2 betrekkelijk nadere bepalingen omtrent het opgehe ven fonds voor de proces-kosten. En 3 tot vaststelling der Begrooting voor de Algemeene Landsdrukkerij voor 1850 en aanwijzing van middelen tot dekking dier uitgaven. iiiif isos)iia i m HELDER en NIEÜWEDIEP1 December 1849. Den 4den December aanslaande zal een detachement troe pen uit Harderwijk vertrekkenom hier to worden inge scheept voor de reis naar Oosl-Indie. Eene der eersle verriglingen van Tlxorbecke beeft een bokje op stal gezet uit de laatste verriglingen van het aan geërfde. Nu behoefden de landelijke burgemeesters, raden en secretarissen niet op dat bokje rond te rijden, om per soonlijk huis aan huis billellen en registers voor do volks telling to brengen en te halen. Ziet, een »u!tra" als Thor becke voelt nog iets fijner, dan een «bezadigd" bureau-re kel wat met wclvoegeiijkhcid van gemeente-superieuren kan gevergd worden. Andere bokjes zoo gaauvv op zij do te werken, daar ware zeker geen doen aan geweest. Maar ten minste zijn er aanschrijvingen afgezonden, welke het meer doelmatige bevorderen moeten. De inspecteur-generaal van de geneeskundige dienst der land- en zeemagt heelt allen genees- en heelkundigen,! Nederlanders van geboorte, die genegen zijn om zich als officier van gezondheid der 3de klasso in do West-Indien te verbinden, verwittigd, dal zij zich, hij verzoekschrift, bij hem inspecteur-generaal hebben aan te melden. Als eene merkwaardige bijzonderheid kan aangemerkt worden, dal do super-intendant van de stads policic te Lon den op het stadhuis rapporteerde, dat op 15 November, den tdag van algemeene dankzegging, van 9 ure des mor gens lot 9 ure des avonds, geen enkel geval in do geheele stad plaats gehad heeft, waarhij do policic le pas is gekomen zelfs de geringste volksbuurten leverden geen enkel be- O O D wijs van dronkenschap op hetgeen zelfs op Zondag eene zeld zaamheid genoemd kan worden. De policie-beambten ver klaarden geheel en ai verrast le zijn over dezo plotselinge verandering. Te Woolwich zijn dezer dagen proeven genomen met eene nieuwe soort van lichtkogels, uitgevonden door kapi tein Boxer, die er een valscherm aan heeft welen to ver binden, dat zich van zeiven opent. Do kogel werd gescho ten en op eene aanzienlijke hoogte gekomen zijnde, ont plofte hij als een raket, waarbij zich een valscherm van zes voel in doorsnede ontplooide, terwijl een heerlijk blaauvv licht een grcot gedeelte van den omtrek begon to beschij nen; langzaam eri statig daalde het werktuig neder. Het valscherm is 7 of 8 voeten boven de brandende slof verheven en van daar loopen zes louwen naar eene ketting, waaraan de doos met brandstoffen hangt. Te Bergen in Henegouwen is de zitting van het hof van assises verleden weck door een zonderling voorval ge stoord geworden, Juist op het oogenhlik, toen door eeno belangrijke getuigen-verklaring de geheele aandacht gespannen was, maakte de procureur-generaai des konings den dienst doende» deurwaarder opmerkzaam, dal de bink op welke de gezworenen zaten, in brand stond. Een algemeene schrik verspreidde zich weldra door do gansehe zaal en de gezwo renen namen in allerijl de vlugt. Do zaak eenmaal ontdekt zijnde, was do brand echter spoedig weder geblusclil. Do oorzaak schijnt hierin gelegen le zijn geweest, dat de bank de r gezworenen le digt bij den heet gestookten kag- chei geplaatst was. De Amerikaansche bladen behelzen de volgende sta tistieke opgave, die een bewijs oplevert van do geweldige ontwikkeling der landbouw-iuduslrie in de Vcreenigde Sla- ten. Men schat den opbrengst van den oogst der tarwe voor 1849 op 120 millioen schepels: die van den haver op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1