Aaiibeslediïig van Munitie-Brood. Ter gelegenheid van hel SS. Ni- colaas-feest l. b. EEN HORST. GROOT HARMON1E-MUZIJK, DAÏÏS-MUZIJK. SCHOUWBURG in TlVOLl" £t b u c r t c u i i c u. Heden beviel van een' ZOON A. KIKKERT, geb. RIJKERS. C. KIKKERT. Niedwdeiep den 1 December 1849. Do MAJOOR, kommanderendo de 2e divisie van hel korps Mariniers, zal, als daartoe geaulhoriseerd, op den Sden December aanstaande, des middags ten twaalf uren precies, publiek aanbesteden: Do Leverantie van het MUNITIE-BROODten behoeve van dat gedeelte van voornoemd korps, hetwelk gedurende het jaar 1850 garnizoen zal houden te Willemsoord aan het Nieuwediep. Do contracten van voorschreven aanbesteding, liggen öo van heden af ter lezing, van des morgens 10 lot 's na middags 2 ure, op het bureau van gernolden Majoor, al waar ook de aanbesteding op den bepaalden dag en uur zal plaats hebben. Willemsoord 23 November 1849. De Majoor voornoemd var dek VELDEN. De Ondergeteekendebenoemd tol Plaatselij- ken TEEKENMEESTER alhier, verwittigt het Publiek, dat hij zich als zoodanig in deze Gemeente heeft gevestigd. Zij die verlangen privaat onderwijs te ontvan genworden verzocht, zich to vervoegen ten huize van den Heer HESSELINK, aan den Kanaalwegwaar na dere inlichtingen te bekomen zijn. Ten aanzien van do opening der Teekenschcol verwachte men nadere aankon diging. J. C. LEICH. Kunstschilder. Helder, 26 November 1849. Rij den Boekhandelaar C. BAKKER Bz. is verkrijg baar: AURORA. Jaarboekjo 1850. 4.90. VERGEET MIJ NIET., Muzen-Almanak, id. 3.50. HOLLAND. Uitgegeven door Mr. J. van Lennep. id. 3.50. ALMANAK VOOR HET SCHOONE EN GOEDE. id. Uitgegeven door Mej. A. L. G. Toussaint. 1.80. CHRISTELIJKE VOLKS ALMANAK, id. O.GO. ALMANAK VOOR DE JEUGD, met gekl. platen in koker, id1.40. id. id. met zwarte platen, idO.GO. ALMANAK VOOR BL1JGEEST1GEN. id. 0.60. Allen zeer geschikt voor St. Nicolaas-geschenken. zal de ondergeteekende ruim voorzien zijn van voorwer pen, tol GESCHENKEN geschikt, als: CARTONNAGES, PA PETER! EN ALBUMS, PORTEFEUILLES, GIGAREN- KOKERS, PORTE MONNAIES enz. Wijders FR AAI JE BOEKWERKEN, alsGEÏLLUSTREERDE WERKEN, ALMANAKKEN, PRENTENBOEKEN, SPELENKINDER PRENTEN enz. enz. Zich vleijende met een talrijk bezoek vereerd te zul len wordenterwijl genoemde voorwerpen met nog vele anderen van al heden ter bezigtigini; zijn gesteld. G. J. HOOGVORST. Kanaalwee] over Tiooli. Helder 3 December 1849. Om zoo 'spoedig mogelijk in dienst te treden, wordt gevraagd eena DIENSTBODE, die een def tige burger-pot kan kooken. Adres met Franco brieven onder Letter A. bij den Hoer C. Bakker Bz. Boekhandelaar te Nieuwediep. Do ondergeteekende, heeft de eer zijne Ge- eerde Begunstigers te berigten, dat hij met het aanslaande St. Nicolaas-leesl wederom ruim voorzien is van SUPRICES CARTONNAGES en verder al wal tol zijn vak betrekking heeft. Ook heeft hij zijne kamers in gereedheid gehraglal waar men eenige VERVERSCIIINGEN zal kunnen gebrui ken. Hij zal niets onbeproefd laten om zich de gunst van zijne geëerde begunstigers waardig te maken. Koek- en Banketbakker. Heldersclie Kanaalweg over Tivoli. ZONDAG-AVOND den 2den December 1S49, en bij afwisseling In 't Lokaal Tiooli bij den Heer PRINS. Het orchesl zal voor dezo gelegenheid buitengewoon be zet zijn. Entree 25 Cents. Aanvang ure. NB. Het Publiek wordt opgemerkt, dat hier yeene dansgelden ingevorderd worden. op aanstaanden Dingsdag 4 December. Aanvang ten ure. TJil"e<*even bij C BAKKER Bz. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. KÜOTER t« Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 4