WEEKBLAD m des ËS uet NIEUWEOIEP. R°. 50. ei<:vejvbë jaasgaxg, „„v»'6" «Er - Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgi n uitgegeven bij G. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De i'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor •le buitensteden franco per post 90 cents. Men sbouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A A G 1849. ADVERTE1YTIEN gelieve men ongetegeld aa» ilen Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags de» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor elkeu regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 10 DËCE1BE R. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOOGEN evz. Monopolie van het bricvcn-vcrvocr. Wat wij van het onlangs opgetreden ministerie mogten verwach ten, het was gewis niet, dat het een monopolie, hetwelk misschien regtens geacht kan worden nog te bestaanmaar feitelijk zoo goed als afgeschaft was, op nieuw zou willen doen herleven. Het is een treurig verschijnsel. Geen doel kan ooit de middelen heiligen. Wat in beginsel slecht, verderfelijk is, laat zich niet verschoonen, omdat er een wenschelijk doel mede bereikt kan worden. Wij weten de schatkist heeft geld noodig, daarvoor moeten wij ons vele en zware belastingen van allerlei aard getroosten, die al tijd in meer of mindere mate de ontwikkeling van volkswelvaart zullen tegenhouden. Het is een noodzakelijk kwaadwaaraan ieder zich zonder morren onderwerpt; al klaagt men dikwijls over de wijze van heffing, of over de ongelijkheid der verdeeling;maar dc op brengst van de post uit een uitsluitend regt tot vervoer van brie ven geboren is geene belasting, het is de winst van een monopo lie, het is eene onnatuurlijke winst, het is, gelijk in het hier ach ter volgend ingezonden stuk, omtrent de beurt- en veerschepen wordt opgemerkt, een regeling van den arbeid; het dooden van vrije beweging en concurrentie, het is in beginsel socialismein de slechte beteekenis, die het woord heeft gekregen. Betreurenswaard is het, dat dit beginsel b\j de Tweede Kamer niet die algemeene tegenkanting schijnt te vinden, als men zou mogen gehoopt hebben. Het schijnt, dat het voorbeeld van an dere landen, dat hij den minister van Financiën, als gezag wordt aangevoerd, bij vele leden der Kamer zwaar weegt; maar waarlijk! na de socialistische woelingendie in de ons omringende landen de laatste twee jaren hebben gekenmerkt, verwacht men niet een socialistisch beginsel, op grond, dat liet elders bestond, hier te zien overplanten. Indien het belang der schatkist mogt wegenwaar zal do staat met zijne monopoliën ophouden? Heden het monopolie der brie venpost; morgen een monopolie van de tabak, waarvan men uit Frankrijk ook een voorbeeld kan aanhalen; overmorgen een mo nopolie van liet zout; en eenmaal het beginsel aangenomen, is er niets tegenom den staat koopman in allesfabrikant in alles en misschien wel de eenige landbouwerte doen worden, die alles door be ambten cn bedienden laat bouwenlaat makenlaat vervoeren laat verkoopen, en wij zullen het Eldorado van alle communisten vertoonen. Het is het beginsel, dat wij verafschuwen; dat door den staat gehandhaafd, en in praktijk gebragt, ons op eene helling voert, die het te regt gevreesde socialisme in de hand werkt. Dat de staat voor het vervoer der brieven zorgt is aan te prij zen; maar de staat vergete niet, dat dit vervoer ook eene industrie is, die aan de vrije concurrentie moet worden overgelaten. Het beginsel van monopolie eenmaal aangenomen, is er geen grens, waar dat ophoudt. In Frankrijk bestaat monopolie der brievenpostcrijmonopolie van tabakmaar wie herinnert zich niet de menigvuldige monopoliën die in de socialistische bladen daar op het voorbeeld van het be staande, werden aanbevolen. Het monopolie van de brievenpost, voor zoover het hier bestoud, was een vreemde plant, die hier, waar men meer aan dc vrije, frissche lucht der concurrentie gewoon is, niet tieren wilde. Het leidde dus toch geene consequentie. Het was een distel, die kwij nende in een hoek van den tuin, meer door den tuinman overliet hoofd scheen gezien te zijndan dat hij cr in behoorde. Maar zal men nu dat onkruid hier koesteren en aankweekenDen grond cr voor toebereiden? Men zie wel toe! Het zal zijn wortels uit breiden en steeds grooter plaats vorderen. De afschuwelijke doode Medusa-kop van het monopolie verliest zijn trekken cn aard niet, omdat de staat dien kop op zijn schild plaatst. Het is eene nieuwigheid, die of onnoodig is, bf een nadeel is nan hen, die thans door het vervoer der brieven buiten de post gedeeltelijk hun bestaan vinden. Is het vervoer der brieven buiten de post gering, zullen er weinig personen door benadeeld worden, dan is het monopolie onnoodig, en zal nog te minder noodig zijn wanneer het tarief der porten lager gesteld wordt. Maar is daar entegen het vervoer van brieven buiten de post aanzienlijk, wordt in particuliere industrien daarmede veel geld verdienddan is de invoering van het monopolie een gewelddadig berooven van ecu bestaan; eene vernieling van eene particuliere industrie; tegelijk met eene schending van de belangen van het algemeen, die die indus trie in het leven hebben geroepen, cn voeden. Daarom zelfs aD belasting beschouwd, is liet de slechtste van ons gcheele belasting stelsel, waarvan de verbetering gevorderd wordt, maar dat men niet door een meer verderfelijk wil zien vervangen. Omogt ieder die daarvan doordrongep'fïDdotrr.adressen aa-rr de Tweede Kamer daarvan doen blijken/ opdat nog tijdig b/b ge vaar worde afgewend. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1