«^lGjLaEr c°* WEEKBLAD van des !P. EN het F BERIGT. cMn,: eö Even als vroeger, zal het Nummer van 1 Januarij e. k, zijne kolommen open stellen voor eenen Heilwensch aan Verwanten, Vrienden, Be kenden en Begunstigers, onderteekend door eene alphabetische Lijst der personen, welke daartoe vooraf hunne namen en kwaliteiten in den loop dezer maand, aan den Uitgever van dit weekblad, of aan den heer G. Weits, aan den Helder, zul len hebben opgegeven. Van eiken Onderteekenaar wordt gevorderd de vooruitbetaling van Vijftig Centen, geheel ten voor- deele der algemeene Armen dezer plaats. Wij hopen op eenen rijken Oogst voor do be- hoeftigen dezer Gemeente. VOLKSTELLING. ZEVENDE JAARGANG. No. 51. Dil Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men «bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG 1849, ADYERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags dei middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 center, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1? DECEMBER. Uit de plaats gehad hebbende Volkstelling in de Gemeente Hel der is gebleken, dat de staat der bevolking op den 19denNovem ber 1849, was als volgt: V E E B L IJ F. Mannelijk Vrouwelijk geslacht. geslacht. Totaal. Gewoon verblijf houdende pers. 4708 5260 9968. Tijdel. v 1099 59 1158. (f) Doortrekkende 402 86 43S, Totaal 6209 5355 11564. Mannelijk Vrouwelijk geslacht. geslacht. Totaal. Tijdelijk afwezige personen 294 34 828. Hieronder zijn begrepen de geëmbarqueerde Schepelingen, behoorendc tot 's Eijks zcemagt en de gekazerneerde Militairen. (f) Hierbij zijn gerekend de Schepelingen, welke zich op de koopvaardijschepen bevonden. BUEGEELIJKE STAAT. Mannelijk Vrouwelijk geslacht. Ongehuwd 4270 Gehuwd 1771 Weduwenstaat 168 Totaal geslacht. 3261 1723 371 Totaal. 7531. 3494. 539. 6209 5355 11564. GEBOOETEPL AATS. Mannelijk Vrouwelijk geslacht. geslacht. Totaal. Geboren in de Gemeente 2553 2625 5178. in andere Gemeen ten der Provincie 1973 2047 4020. in andere Provinc. binnen het Eijk 1267 597 1864. 9 in onze bezittingen buiten Europa 12 1 13. in Duitschland 216 54 270. 9 in België 33 21 54. 9 in Engeland 16 5 ESÊ£' 21 O in andere vreemde landen 139 5 1 44. Totaal 6209 5355 11564. Nederduitsch Hervormden Fransch of Waalsch Her vormden Anglikaansclie Episcopalen Evangelisch Lutherschen Herst. Evang. Lutherschen Doopsgez. of Mennonieten Bemonstranten Christelijke Afgescheidenen Eoomscli-Catholijken Oud-Eoomschen of van de Bis schoppelijkc Klerezie Nederduitsche Israëliten Portugeesche Israëliten Tot gecnc der genoemde ge zindheden behoorende GODSDIENST. Mannelijk Vrouwelijk geslacht. 3959 286 148 125 4 15 1383 138 117 4 17 geslacht. 3536 5 1 64 128 128 3 9 1218 167 9G 11 Totaal. 7495. 10. 9. 350. 271. 253. 7. 24. 2595. 305. 218. 4. 28. Totaal 6209 Xv" 5353 11564

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1849 | | pagina 1