WEEKBLAD van dis bekerdia ring. PT. 2. 1851. JSEGHBSTOK JAAKSAJtfa l&EN HET ■Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Ds 1'rijs is SO Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MA&SBAfi ADVERTENTIES gelieve men ongezegeld itza den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagld© middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. J A I U A R IJ. gggSBHHiBW BURGEMEESTER cn ASSESSOREN der gemeente Helder Gelet hebbende op het besluit van den Raad dezer gemeen te, van den SOsten December 4850, No. G, brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden 1. Dat het Reglement betrekkelijk de bruggenliggende over het Heldersch Kanaal in deze gemeente, van den 1 5den Junij 1841 ook voor zoo veel het bedrag der brug gelden betreft, voortaan van toepassing zal zijn op de brugliggende aan den ingang van het Heldersch Kanaalbediend wordende door den brugwachter A Driessen. 2. Dat mitsdien voor het passeren van elk vaartuig door elke brug, wanneer de brug tot dat einde wordt ge opend, moet worden betaald: van 1 April tot 50 September bij dagof van zons- op- tot zonsondergangS Cents. Bij nacht, of van zonsonder- tot zons opgang 10 Cents. van 1 October tot 51 Maart, bij dag of van zonsoj> tot zonsondergang 10 Cents. Bij nachtof van zonsonder- tot zons opgang - 15 Cents. 3. Dat wanneer de vaartuigen onder de brug doorvaren, zonder dat zij wordt geopend, daarvoor niets zal mo gen worden ontvangen. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijn, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd ter plaatse waar zulks te geschieden gebruikelijk is. Helder den 4 Januarij 1851, I Burgemeester en Assessoren voornoemd, S, H. LETTE. Ter Jiunner Ordohnahtie J. SCHOONSecret. S 35 g W g '1 I J I) 1 kt 38 H» HÉLDER en NIEUWEDIEP, 4 Januarij 1851. Gisteren is van hier vertrokken een landsvaarluigaan tlQOrd hebbende het stoffeiyk overschot Tan den Heer Bruoe, len einde hetzelve naar Deventer over te brengen. j- Gedurende hel jaar 1850 zijn in de gemeente Helder 422 kinderen geborenwaarvan 225 van hel mannelijk en 197 van het vrouwelijk geslaoht. Overleden 219 personen, waarvan 122 van het mannelijk en 97 van het vrouwelijk geslacht. Aangegoven 19 levenloozo kinderen, waarvan 9 van het mannelijk en 10 van hel vrouwelijk geslacht. Ambtshalve in het overlijdensregisler ingeschreven: 9. Gehuwd 118 paren. Echtscheidingen geene. In den vroegen morgen omstreeks 5 uur van Maandag jl., werden twee kinderen van 14 en 7 jaroH met name Ma ria on Jan van der Broek door huune ouders naar dc sloom- sleepboot gezonden ten einde wal uitgebrande kolen Lijeen te zamelen om hun dien dag te verwarmen bij het overloo. pen op de plank van de steiger naar de bootheelt het 14ja- rige meisje liet ongeluk uit te glijden on in het Nieuwediep neder to storten. Op het angstgeschrei tan haar broertje werd do ijverige P. van VlietHavenwachter alhier, uit zijn wachthuisje gelokt en begeeft 'zich zonder aarzelen onmiddelijk to water, zonder do gevolgen te berekenen wat dit voor zijn talrijk huisgezin kon to weeg brongen, en ziel zijne moeite (zoo ats hij vroeger meermalen het geluk heeft gehad drenkelingen aan wal to brengen) ook ditmaal met zegen bekroond. Het kind ofschoon eenige oogeublikken bewusteloosher stelde weldra en do vermelde van Vliet bragl het aan de te huis zijnde ouders terug. Dank zij dezen menschlicvenden redder hier openlijk de wel verdiende hulde toegehragt. Volgens eonen bij de HH. van Meurt en Co. uitge geven staat, bestond do Ncderlandscbe zcemagt op lo. Ja nuarij 1851 uit de Schepen: De Zeeuw, Tan 84 stukken; Koning der Nederlanden, id.de Koningin, Van 74 stuk ken; Kortenaar, id.Tromp, id.do Ruiter, in aanbouw te Vlissingen, id.de Admiraal van Wassenaklr. in aaubou*;* te Amst.id.; de Prins tan Orai^, verft 60 shikkeü; dè

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1