Doggersbank, id.; do Rijn, van 54 stukken; de Schelde, van 44 stukken; de Sambreid.do Maas, id.; Palem- bang, id.Ccres id.Prins Fredcrik der Nederlanden, id. Prins Alexander der Nederlanden id.; Holland, id.Prins Hendrik der Nederlanden, Tan 3S stukken; Prinses Sophia, in aanbouw la Amst., id.Rotterdam (Geraseerd Fregat), tan 2S stukken; Algiers, id.; Juno, san 26 stukken; Ar- go, id.Nehalcnnia, van 28 stukkenllippomenes (Kazerne Schip), id.Ajax, id; Boreasid.; Castor, id.vanSpeyk, van 2ö stukken; Java, in aanbouw te Amst.id. Sumalra, J,Bornoo, id.Prins Maurits der Nederlandenin aanbouw ie Vlissingen, id.Pallas, \an 22 stukken; Heldin, id. Amphitrile, van 20 stukken; do Echo, van 18 stukkeu; Pegasus (Kostschip te Rotterdam)do Meermin id.de Merouur, id.do Venus id.de Koerier, id.de Zwaluw, id.; de Haay, id.do Lynx, id.de Sperwer, id.de Arend, van 14 stukken; de Pijl, id,het Zeepaard, in anbouw te Amst.van 12 stukken de Zeehond id.do .achelotin aanbouw te Vlissingen, id. de Bruinvisch in aanbouw te Vlissingen id.Windhond id.Lansier vin 5 stukken; de Huzaar, id. do Dolfijn, id. Cireevan 4 stukken; Sylph, van 4 stukken; Pyladosvan 14 stuk ken; Janus, id.Atalanle; Makassar in aanbouw la Wil lemsoord, id. Argo van 14 stukken; do Vos, van 4 stuk ken de Wespid. do Addervan 3 stukken de Schor pioen id.Aruba id. Anadiomene id.Banca van 4 iiukken Banda van 6 stukken; Ambon, id. Saparoea id, Ternate id.Rembang, id.Padang, id. Egmond 5 stukken; de Kameleon, van 14 stukken; Urania instructie-vaartuig), van 12 stukken. Stoomschepen: Batavia; Curafao, van 7 stukken; Cer berus, van 8 stukken; de Etna-, van 7 stukken; Phoenix, ui.; de Hekla, id. de Bromoid. do Merapie idde Cycloop, id.Vesuviusid. Ardjoeno, id.Gedeh id. 'XjipannasSindoroin aanbouw te Amst. Samarang, (schroefsloomschip); Solak in aanbouw te Amst.Soembing in aanbouw té Amst. IJzeren Stoomschepen: Bornco, van 11 stukken; Onrust, id.Suriname. TransportschepenDo MerwedePrins Willem Frederik Hendrik 4 Gaflel Kanonneerboolena 1 mortier en 3 stukken, 25 dito groot model; en 14 dito klein model. Voorts uit 211 fregat-, bark, brik en schoonerschepen ie Amsterdam te huis behoorende, 145 dito schepen te Rotterdam to huis behoorende, 29 te Dordrecht, 10 te Middelburg, 20 te Schiedam, 13 lo Alblasserdam4 te Alkmaar, 2 to Delftshaven, 4 te Groningen, 7 te Harlin- gen, 1 te Hoogezand, 1 te Joure, 6 aan dc Kinderdijk, 4 te Koog aan do Zaan, 1 te Maassluis, 1 te Ooslhuizan, 3 ie Purmercnd, 9 to 's Gravenhage1 te Tiel, 2 to Veen- dam, 3 le Vlaardingen, 1 te Vlissingen, 1 te Winschoten, 2 lo Wormervcer, 8 te Zierikzec, 3 to Zwolle en 2 le Batavia, alsmede 919 galjoot-, kof-, tjalk- en smak- schepen. Verder waren in de verschillende plaatsen in aanbouw 51 vaartuigen. De eleclrische telegraaf wordt tegenwoordig in N.-Ame- rika ook gebezigd tot het aankondigen van stormen! Zoo geeft bijvoorbeeld de telegraaf te Chicago en Toledo aan de scheepsreeders le Cleveland en Buffalo, alsmede aan hel meer Ontario, kennis van bet naderen van een Noordweslel. storm. De uitkomst is practicaal van groot gewigt. Een stormwind doorloopt het luchtruim met de snelheid van eene postduif, namelijk 60 mijlen in het uur. Een schip in de haven var» New-York, dat op het punt is naar New Orlcans uit te zei' len, kan 20 uren vooruit kennis bekomen van een uit den Mexikaanschen zeeboezem naderenden orkaan. De voordee- lenwelko uit het gebruik van den eleclrischen telegraaf kunnen voortspruiten, zijn dus nog slechts in de geboorte. In Grool-Brillannio en Ierland zouden de voordeden door hel aankondigen van naderende stormen voor de reederijen te verwerven, van onberekenbaar nut wezenvermits de sche pen zouden weerhouden worden veilige havens te verlaten tot dat de storm voorbij was, of door het geven van seinen konden gelast worden in de naastbij gelegen haven eentj schuilplaats te zoeken. Bij voortduring heerscht de grootste geheimzinnigheid no pens de puntenwaaromtrent Pruissea en Oostenrijk het eens zijn. Hel schijnt evenwel zeker, dal Pruissen afkeerig is van het opnemen van de geheele Ooslenrijksche monarchie in het verbond. De bondsraad, welke zoowel de uitvoerende als de wetgevende magt zal uitoefenenzal waarschynlijk de ge heele zamenstelling van den bondsdag behouden. Naar he{ schijnt zijn Hanover, Saxen en de kleinere Staten niet tegen de gemeenschappelijke voorstellen van da beide groblo Staten, en alleen Wurtemberg en Beijeren moeten bij hel Munchener verdrag volharden. De kwestie van het presidium wordt daardoor ontwekenbij de vergaderingen in plenb zal het voorzitterschap bekleed worden door disn staatwiens gevolmagtigde de commissie presideert, tot wier ressort de behandelde zaak behoort. Uit het sladjo Friedrichsdorf bij Hamburg wordt mel ding gemaakt van een gelukkigen vond. Een ingezeten van dat stadje vond in eenen tuin een groolcn ongeslepen Dia mant. Toen een reizend koopman hem zes honderd gulden daarvoor boodwerd bij opmerkzaam en won bij onderschei dene juweliers informatiën omtrent de waarde daarTan in. Men wil weten, dat deze den steen op ƒ80,000 begroot hebben. Eenige dagen daarna moet dezelfde man op dezelf de plek nog eenige soortgelijke, doch kleinere sleenen ge vonden hebben. De staatsmannen en geleerden van den om. trek zijn zeer gespannen, of de vond werkelijk van dal aan zienlijk bedrag is, en in dat geval of dit gedeelte van het Taunus-gcbcrgto misschien diamunlhoudeml is, dan wel of de vond afkomstig is van de stichters van Friedrichsdorf (uit gewekene Hugenoten, welker taal nog heden de Fransche is) welke wolligl dien schat medegebragt en verborgen hébben in eene schuilplaats, waaruit bij eerst hedeu voor den dag is gekomen. Jl. Maandag had te Pargs in een wijnhuis eene wed dingschap plaats, welko waarschijnlijk noodlottig voor een der wedders zal zijn. Een der drinkebroers nam aan 10 IR ters wijn achter elkander op le drinken. Een zijner kame raden wilde nog verder gaan en wedde, dat hij, terwijl de kerkklok van St. Euslalius middernacht sloeg, 8 liters wijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 2