HELDER es «EI ïMEUWEDIEP. WEEKBLAD vis des D e Eerste Eaauer der Staten-Gene raal. KEGE1VOE JAAK6MG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan-* toren zijner woonplaats. HAAHi) AG ADVEIITENTIEN gelieve men ongezegeld een den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 1 regelt is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 FEBRUARÏJ. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. In ons nummer van den 20 Januarij zeiden wij te zullen on derzoeken, of de handelingen over de herziening der grondwet ons eenig licht zouden kunnen verschaffenomtrent het nut en het doel van ecne Eerste Kamer. Iu de memorie van toelichting der wets ontwerpen tot herziening lezen wij dienaangaande: Geene Regering is denkbaar tegenover eene eenigedoor .liet volk gekozene, in het openbaar beraadslagende, vertegen- woordiging. #A1 ware het alleen, om overijling voor te komen, om tijd van beraad, welke steeds tot bedaarde overweging leidt, te win- o nenzoude eene Eerste Kamer noodzakelijk zijn. .Indien eene Kamer, vertegenwoordigende het volk, onmid- delijk met voorstellen tot den troon kan gaan, staat de Rege- ring blootom in een oogenblik van opgewondenheidten on- rcgte te worden omvergeworpen.' De Eerste Kamer is daartegen een dam en zij kan tevens nuttig werkzaam zijnom de wijzigingenwelke de Tweede Ka- t mer in de voorstellen der Regering mogt hebben gebragt, zon- der schokken door de afwijzing van het geheele ontwerp on- schadelijk te maken." De eerste periode is eene luid klinkende phrase, die niets be wijst, en als bewezen aanneemt, wat juist bewezen moet worden. Voor eene bedaarde overweging moet door het reglement van orde gewaakt worden. Wanneer de onderwerpen eerst in de sectien worden onderzocht en de Regering in de gelegenheid gesteld wordt het algemeen verslag te weerleggen, voor dat het in openbare dis cussie komt, wanneer daar ook weer de ministers en ieder lid der Kamer die het met de Regering eens is, gelegenheid hebben do dwalingen te bestrijden; wanneer er nog andere middelen dikwijls ten dienste staanom de beraadslaging van het netelige onderwerp te verschuiven, dan is er waarlijk genoeg gezorgd. Wij wensch- ten, dat men ons eenen feitelijken toestand schilderde, waarin die Eerste Kamer werken moest. Daar twee personen, hoe groot hunne overeenstemming ook zij, nooit over alle zaken eenstemmig zullen denken, zoo volgt daar uit, dat er altijd tusschen een ministerie en eene vertegenwoordi ging hier en daar verschil van zienswijze zal bestaan. Voor elk diergelijk verschil kunnen de ministers niet aftreden en de verte genwoordiging niet ontbonden worden, want dan kwam cr nooit iets tot stand. De zaak vindt zich zeer gemakkelijkwant de min derheid onderwerpt zich, als men van weerszijde alle argumenten heeft uitgeput, aan de meerderheid. Bij dezen gewonen loop van zaken schijnen de voorstanders ee- ner Eerste Kamer haar nog niet noodig te achten. En zelfshun ne gronden raadplegende, schijnt zij nog niet zeer noodig te zijn, wanneer het verschil groote beginselen betreftindien er slechts be daarde overweging plaats heeft en geene groote driften in het spel komen. Bij den gewonen loop van zaken treedt het ministerie af, of de Kamer wordt ontbonden. Maar stellen wij nu eens het geval, dat alle driften bruisschen en zieden en de Kamer, hevig ingenomen tegen de ministers, tot een overijld besluit gedreven wordt, wat zal dan de Eerste Kamer? Wij merken dan in de eerste plaats op, dat zij is onmagtig, om te voorkomen, dat de Tweede Kamer alle wetten door de Minis ters voorgedragen afstemt, en het regeren onmogelijk maakt. Zij kan dan alleen werken, wanneer de Tweede Kamer een ei gen voorstel doet in alle overijling der drift, bij hooge verbitte ring tegen het Ministerie. Dit kan gebeuren in tweëerlei toestand: of de Natie deelt die opgewondenheid der Kamer, of zij deelt die niet. In het laatste geval heeft de regering het middel van ont binding, van een beroep op het volk. In het andere geval zal de Eerste Kamer, of deelen in de opgewondenheid, of omvergeloopen worden, of, uit vrees daarvoor, medeloopen en dus onder elke omstandigheid nuttelooos zijn. Het is in ons oog inderdaad belagchelijk te veronderstellen, dat eene Kamer, omdat zij op eene andere wijze, of uit zekere bepaalde personen is gekozen, als verhevene geesten met kalmte op de stormendie onder hunne voeten loeijenzouden neerzien om als Neptunus met het Quosego de bulderende orkanen te reg- ter tijd naar hunne schuilhoeken terug te drijven. Dat zelfde denkbeeld drukte ook het verslag van de Kamer uit toen het de woorden aanhaalde van dc stellers der grondwet van 1815 dat men verlangde eene krachtige Eerste Kamer, gestemd cn .bij magte, om alle overijling in de raadpleging te voorkomen, in moeijelijkc tijden aan de driften heilzame palen te stellen n den troon te omringen door een bolwerkwaartegen alle par- tijen afstuiten en aan de Natie eene volkomene zekerheid te .waarborgen, tegen alle willekeurige uitbreiding van gezag." Zulk eene Eerste Kamer is eene verrukkelijke instelling; maar, hoe men zulk eene Kamer krijgt, dat Is de groot é~>*aag! inziens zal dat wel onmogelijk blijven, zoe^itng^ich niftt eei heiligen beschikbaar stellen en hunne heififelyid .algeiffimn cii wordt. Maar is dat een resultaat van /jE^.yrjjZè 'van* "yerkier, dan moest elke andore vorm van kiezoj'-v'gfwórpeil"Ijfïfcden \t~ U'iTl-rd - r 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1