WEEKBLAD va» den HELDE!! en bet NIEHWED1EP. m iD a a s b REGENDE JAARGANG. ,VGEN Het q0 i Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi te Nieuwe Diep. Dt Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan-» toren tijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongeiegeld aan den Uitgever in te lenden uiterlijk Zaturdag» dee middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regeie is CO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. MAANDAG 1? FEBRÜABM. HELDER en NIEU WEDIEP15 Februarij 1851. Z. M. heefl benoemd tol Ontvanger der directe belastin genin- en uitgaande reglen en accijnsen alhier, den heer P. R. Reeringh. Z. M. heeft bij het Loo een terrein doen aankoopen waarbij eene school zal worden opgerigt, lot kosteloozo op leiding van die knapen uit de gemeente Apeldoorn van min vermogenden, die door een voorbeeldig gedrag deze onder scheiding verdienen. Deze zullen voor 's Konings rekening gevormd worden, bij voorkeur lol bekwame ambachtslieden of lot landbouwers, als de ouders builen staal zijn de kos ten te dragen, om hunne zonen te zenden naar landbouw kundige of technische gestichten. Er zijn beriglen van de Kaap de Goede Hoop ontvangen die nog altijd gewagen dan den onrus- tigen slaat van zaken aan de grenzen. De gouverneur-ge. neraal sir Ilarry Sintih had een onderhoud met eenigo kaf ferhoofden gehad en er op aangedrongen dat Sandellihet voornaamste hoofd van dien volksstam voor hem moest ver schijnen om over de hangende kwestien te onderhandelen en dat hij in het tegenovergestelde geval de gevolgen van zijn niel-verschijnen had te verwachten. Verscheidene deputalien van kolonisten hadden don gouverneur verzocht niet naar do Kaapstad terug te koeren, voor dat hun toestand verzekerd was. Een Lyonsch dagblad spreekt van een zonderling voor val, dal onlangs in eeno tabaksfabriek te Lyon heefl plaats gehadonder de aldaar werkende vrouwen. Eene vróuw namelijk ovorkwam, ten gevolge van een twist, dion zij met haren man gehad had, een hevig zenuwtoeval. De overige vrouwen scholen te hulp, maar de toeval scheen aanstekend to werken en achlorvolgens werden eene tweede, derde, vierdo, tot twintig vrouwen toe, overvallen door hevige stuip trekkingen. Men wist geen ander middelom te voorkomen dat al do aanwezige yrouvven in dio toevallen deelden, dan aanstonds het gehoelo lokaal to doen ontruimen. Het blad dat van dit voorval melding maakt, zegt, dat het lot de grootste zeldzaamheden behoort, en vestigt do aandacht op een andor middel, dat de beroemde Nederl. geneesheer Roerhave reeds in zijn lijd met vrucht in een dergelijk ge val heeft aangewend. Toen namelijk in het hospitaal te Lcijden onder de vrouwelijke patiënten zich een soortgelijk verschijnsel van aanstekende zenuwtoevallen had vertoond, liet Roerhave op zekeren dag, dat zulks wederom te wach ten scheen, een komfoor met gloeijende yzeren bouten bren gen, en gaf te kennen, dat de eerste patiente, bij wie zich die toevallen zouden vertoonenmet deze gloeijende bouten zoude gestreeld worden. Deze kennisgeving hielpgeeno der vrouwen kreeg meer toevallen. In de Tielsche Courant, No. 7, vinden wij een hoofd artikellot opschrift hebbende: Eeti bezoek te Graven- hayewaarvan wij het slot hier laten volgen: »Die voor eenige jaren in den Haag kwam, hoorde, als ware het de belangrijkste vraagstukken van den dag, van niet anders dan van partgen aan het hof, van soirees bg dezen of genen minister; do chroniquc scandaleuse, en wat meer vau dien aard is. In dal opzigt is hel thans in 's Gravenhage bijzonder stil. Wel verontrust men zich ern stig over het voortdurend beslaan van de fransche opera, voor welke do koninklijke bours zoo mild niet moer vloeit; maar daar blijft het bij; officiële partijen zijn er schaarsch; de ministers geven zo niet en- bezoeken zo niet. En zou hel ons dan nog verwonderendal zoo menige oude douairière den neus optrekt voor den professor" die de schuld van alles krijgt, en wel in de eerste plaats, dal hij do goede oudo zeden laat verbasterentoen men op een bal een post kon veroveren, of eene ridderorde kon opvisschen? Hel is alles zoo eenvoudig geworden. Er zgn ministers, die er niet eens een rijtuig onjiahoudenmaar net als gewone menschen op hunne tvijoo beeneit loopen of geeno lintjes dragen. y~"_ x y Een bezoek in hel tegenwoordige''s Gravenhage zal, hij- vergelijking met vroogeron tgd doen zien, dal inderdaad in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1