STAT SHIT-©UITSLA AL. IlilISflUl©, de had, of niet, persóonlijk moest worden gedagvaard, indien hij binnen de gemeentewaar de pereeelen liggenwoondeen dat in tegenovergesteld geval de dagvaarding moest worden gedaan ter domicilie van den gebruiker, en bij oproeping in de Staats courant en in een dagblad der Provincie of, zoo men de geheele dagvaarding niet in die bladen wilde opnemen, eene vermelding van de personen, die gedagvaard waren, vóór den dag, waarop van den regter voor wien zij verschijnen moeten, van de pereeelen, waarvan men de onteigening vraagt, en van de som, daarvoor geboden. Ten einde de verafwonenden in de gelegenheid te stel len tijdig hunne regten te kunnen doen gelden, zou men de termijn op drie weken kunnen stellen. Ten dienende dage zou dan voor hen, die niet verschijnen, iemand ter waarneming hunner- belangen kunnen worden benoemd, aan wien communicatie van de dagvaarding en conclusie zou wor den gegeven, en die binnen 14 dagen van antwoord zou moeten dienen. Men zou daarbij kunnen bepalen, dat in eiken stand van liet geding de eigenaar kon optreden, tegen ontslag van den benoem de, zonder dat de procedure daardoor vertraagd mogt worden. Dat die procederende bewindvoerder geen loon in rekening mag brengenis onzes inziens onbillijk. In het publiek belang mag men tijdelijk van iederen burger het gratis waarnemen van een lastpost vergenmaar hij wordt hier benoemd in het bijzonder be lang van den onteigende. Is het voldoende, dat hij de rol van figurant vervult, dan is zijne benoeming onnoodig. Moet hij met nsauwgezetlieid toezien, dat alle formaliteiten zijn vervuld; moet hij met naauwlettende zorg onderzoekennaar alle omstan dighedendie de waarde van het perceel kunnen verhoogen; zal hij met de deskundigen zich in loco moeten vervoegen, om te waken voor de belangen van hem, dien hij vertegenwoordigt; dan zijn zijn tijdverlies, zijne moeitenzijne verantwoordelijkheid te grootom hem daarvoor niet eene billijke schadeloosstelling te verleenen. Feb. 28. De interpellatie van de heer van Dam, betreffende de jongste krijgsverrigtingen in O. Indie, wordt door den Minister van Koloniën, in de Tweede Ka mer, beantwoord. Maart 3. Ingekomen een ontwerp van wet op de inrigting der gemeente-besturen. 6. De Tweede Kamer beraadslaagt over het wetsont werp, houdende wijziging der wet van 1846 op de burgerlijke pensioenen; het wordt met 46 tegen 13 stemmen aangenomen. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der gcmccnle lhlder zijn voornemens, onder nadere approbatie van het Provin ciaal bestuur, op Dingsdag den 25slen Maart 1851, des voormiddag! ten elf ure, in het Raadhuis der genoemde gemeente, publiek hij inschrijving en opbod aanlebesleden Het daarstellen van een Gebouw, bestemd lot een WEESHUIS voor Twee-honderd kinderen, in do ge meente Helder. Het bestek en do voorwaarden zullen tien dagen vóór den dag der aanbesteding, in de gemeente Helder tor lezing liggen ter secretarie der gemeente, in hel logement den Burghet Nieuwe Heeren-Logementhel Veerhuis der Barges, het Amsterdamsche Veerhuis en het locaal Tivoli. Nadere informatica zijn te bokomen bij den heer j. Borst tFz., plaatselijk Architect. HELDER. 3 Maart 1851. Burgemeester en Assessoren voornoemd S. H. LETTE. Ter hunner ordonnantie J. SCHOON, Secret. 3 X '8 W 'i M 1S> II a IS 3* HELDER en NIEUWEDIEP, 8 Maart 1851. Zr. Ms. korvet Sumatra, kommandant kapitein-ter-zee \t Hooftis heden morgen hier uitgezeild koers zetlende naar Vlissingeii. Gisteren zagen wij met leedwezen uit deze Gemeente vertrekken, den Heer Eerste Kapitein, Eerst aanw. Inge nieur P. Noot, geroepen tot dezelfde betrekking in de vesting Breda. Dertien achtereenvolgende jaren bragt hij in ons mid den door, gedurende welk tijdvak hij zich kenmerkte door minzaamheid in omgang; door hulpvaardigheid in zijne be trekking voor een ieder; door weltedoen aan armen en bo- hoeftigen. Hij heeft zich de achting, de liefde en de toegenegen heid van alle weldenkenden in ruime mate verworven, hij ontving daarvan welverdiende blijken. Dal zegen en voorspoed zijn deel zij, en dat hij Helders Ingezetenen niet vergeleis onze opreglo wensch. De Soiree musicale, 11. Maandag door de Liedertafel Felix-Arteonder medewerking van eenige arlistes on di lettanten gegeven, verschafte ons een keurig kunstgenot. Lie felijk en met de noodigo juistheid werd het Abendlied van Kuhlati, en de trio voor piano, viool on violoncel van May- seder voorgedragen, terwijl do uitvoering van de verdere stukken weinig te wenschen overliet. Aangenaam verrastle ons het keurig piano-spel van den Heer Fen niet minder voldeed ons het zuiver violoncel-spel van den Heer S...., zoowel als de krachtige en gevoelvolle voordragt van het bas-air, Jalousie d'Orosmano, gezongen door den Heer SWij danken arlistes en dilettanten voor dien genot rijken avond en betreuren het dat de zaal niet heter be zet was. lleeds vroeg in den morgen van den 28 Febr. jl.kondigde het wapperen van den standaard der Loge Willem Frederik Karei een feest aandat binnen de muren harer werkplaats en ook daar buiten zoude worden gevierd. Er zoude herdacht worden aan haar 25jarig bestaan, aan den geboortedag van den geliefden Grootm,-. Nation.-. en aan de sluiting van het jaar volgens mac.\ tijdrekening. De Loge opende hare feestviering met de uitdeeling aan een 120 tal armenvan brood en kleedïngstukkendes middags ten 12 uren werd eene plegtige opene Loge gehouden, die doelmatig en sierlijk was ingerigtDe plegtige aanneming van vier kan didaten gaf diepen indruk op het ge/oel van zoo vele opgekome- ne Broederen. De Voorz.-. M.\ gaf een doelmatig verslag van de lotgevallen, die der Loge ten deel vielencn wierp eenen bemoedigenden blik op den gunstigen staat dien zij in de Broederschap van Nederland bekleedt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 2