ssêssëssëwsssiëëess# Indrukwekkend was de toespraak van den Voorz.*. Mr.\ s.an den eenigen nog aanwezigen oprigter dezer Loge, die ruim tien jaren de moeitevolle betrekking van aalmoezenier vervuldeen nim mer geaarzeld heeftuit naam der Loge, armoede te kennen en leed te verzachten. Aandoenlijk en toch aangenaam was de toespraak van den Voorz.-. Mr.'. aan den secretaris der Loge, wiens dochter een prachtig vaandel aan den werkplaats heeft 'ten geschenke gegeven, en dat, zooals het past, in den tempel prijkt. Een geacht Lid, die dertien jaren hooge betrekkingen in de Loge heeft waargenomenis naar elders geroepende toespraak die hem door den Voorz.'. Mr.'. werd toegebragt, bevatte den gunstigen dunkdien hij niet alleen bij zijne Broederenmaar bij alle Inge zetenen van den Helder zal achterlaten. De redenaar der Loge gedacht op doelmatige wijze het hoogst gewigtig feest van den dag het Sojarig bestaan der Loge waarna de fiscaal bij eene gepaste rede, den geboortedag van den feestvierenden Grootm.'.Nation.'. herdacht en de zoo talrijk opgekomene Broederen wees op het einde desjaars! Door den aalmoezenier werd aan het hoofd eener commissie, den Voorz.'. Mr.'. namens de leden der Loge, met gepaste be woordingen, een in zilver gevat kristal aandenken aangeboden, als blijk van derzelver erkentelijkheid en toegenegenheid. Eene milddadige uitreiking voor behoeftigen kroonde het feest. Ten vijf uren in den namiddag vereenigden zich de Broederen aan den disch, in het locaal Tivoli, waar vriendschap, eensgezind heid, gematigdheid en gepaste vrolijkheid den toon gaven. Gehechtheid aan orde, liefde voor het Vaderland en eerbied voor het bemind Begerend Huis, dat met de welvaart van Nederland één iswerden herdacht bij gepaste feestdronken en ten twaalf uren de tafelloge door den Voorz.'. Mr.'. gesloten zijnde, keerde ieder huiswaarts, met de innige bewustheid, dat het hem was goed geweest aan den Broederlijken disch te hebben aangezeten. Maar ook het sclioone geslacht wierd niet vergeten De dames be zochten, daartoe uitgenoodigd, op den 2den Maart, de Loge, zoo als zij was versierd en haar werden aangeboden tempels en zuilen, die ter harer eere, bescheiden op het Broederlijk feest waren ge spaard. De 28 Februarij des jaars 1851, zal lang bij de Leden der Loge Willem Frederik Karei in heugelijk aandenken worden gehouden. Burgerlijke Stand van 1 Maart S Maart ISöl.- GEIIUWD "VV. Mens en A. Smiuk,. II. Ollmnn en II. Volgraaf. BEVALLEN M. Dijker geb. Burgers. D. A Half geb. Klein. Z. G. Provoost geb. Brouwer. H. M. Groen geb. Frank. Z. J. Ruijgli geb. van illigen. Z. K. Klimmer! geb. Leijen. Z. IN. de Wit geb. Lont. I). II. Swait geb. Smit. Z. N. BarteJs geb. Dol. Z. BI. Jonker geb. Drijver. D. C. Bakker geb. Smit. Z. G. Jacobs geb. GeerJing. D. T. Boendermaker. Z. OVERLEDEN: T. A. de Vries. 42 j. G. Oom. 52 j. (Semeugöe jSüvigtcm De aartsbisschop van Patijs hecfl L. Napoleon en zijne Minis ters teil eten gehad. Sedert eenigo weken is de uilvoer van zilver in roebels ttil het Russische rijk verboden. De lakeijen van wijlen Z. M. Willem II zijn gepensioneerd. De reparatiekosten van de sluis van het drooga dok aan da landswet! alhier zijn begroot op ƒ155,000. H. M. van Portugal heelt het kraambed verlaten. Ter ntge- dachlenis van Washington zal in de hoofdstad der Ver. Sla- ten een obelisk van 500 voel hoogto worden opgerigt. Generaal Arisla is als President der Republiek van Mexico geïnstalleerd. De opstand in Bosnio is bedwongen. De stand van het Haarlemmermeer was den laalsten Feit. 2,90 cl beneden A. P. De Hertog Georg van Mecklenburg Slreiitz is met de Russische Grootvorstin Catharina in 't huwelijks bootje geslapt. Itt de omstreken van Doornik is eene 20jafigc mooier van Slingen bevallen; alles wel. 20 Maart, zeildag van Zr. Ms. brik do Haai, uit Helvoet- sluis. In het huis der Lords is de wel, om huwelijken van weduwnaars niet de zusters hunner overledene echlge- nooten te veroorloven, verworpen. Do verloren zoon uil Medemblik wordt verzocht niet langer afwezig te blijven. (Opr. 51) Hel gehoele eiland Samos heelt zich zonder slag of stool onderworpen. Zwitserland is bereid alle vor deringen tier Groole Mogendheden, betreffende do vlugtelin gen, te voldoen. Een slerrekutulige te Brugge heeft een nieuwe komeet ontdekt. In het Z. van Duilschiand is roode sneeuw gevallen. Te Oudewater is een weduwe naar van 56 jaren in den echt getreden met eene 17jarige Sclioone, wier moeder reeds met des weduwenaars zoon ge- huvtd was. 25 Junij, Maskerade van Ulrechlscho Stu denten. Tc Parijs was op Vasten avond veel drukte. 3 b o e t* t e n t i c u. m VlJF-EH-TWINTIG-JAKIGE ECHTVEREEIf JGIIV'G Hl IH C. de GRAAFF, Kommandeur hij de Marine en gj W. NOOT. •- jg gjife Nieuwediep den 9dett Maart 1S51. Men is voornemens op Dingsdag den 25 Maart 1S5J des avonds ten 7 ure, 1n hel lokaal Ti voli in de gemeente Helderpubliek te verkoopen Een kapitaal, hecht en sterk HUIS en ERF, hebben de spalieuse BENEDEN- cu BOVENKAMERS, rook vrije KEUKEN en ruimen DROOGZOLDER cn zijnde voorzien van geschikte KELDERS, REGENBAK, PUT en onderscheidene gerieflijkheden, groot in opperGak- .te 77 Ellen, staande en gelegen lusschen hel Helder- sche kanaal en den Zeedijk", in de gemeente Helder in de kadaslrale sectio A, No. 3014. Informatien zijn lo bekomen bij den Notaris C. SIE- MERS, te Zijpe. Een SMIDSKNECHT, het Boerenwerk kundig vast werk Itegeeiende, gelieve zich te adresse ren bij A. vaiv der KLOOT, te Eijerland op Texel. Y O O R HET R IJ XL. De INSPECTEUR der REGISTRATIE en DOMEINEN te Alkmaar, brengt bij deze Ier kennis van belangheb benden, dal bet heiteer en de ontvangstvan het bij Ko ninklijk besluit van den 25sten December 1S50, No. 84 opgeheven kauloor van de Domeinen (e Alkmaarle be ginnen op den lOden Maart 1851 is opgedragen aan do Ontvangers der Registratie en Domcincu le yllkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 3