WEEKBLAD van de» NIEUWEDIEP. N°. 12. 1851. «EB ER 11ET P""' Ontwerp van wet tot onteige ning ten algemeenen nutte. v 3VEGEWS9E JAA.IM3A5JCU ^»'GE;Htroo Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKEK I!z te Nieuwe Diep. I)« 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men «bonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan» laren zijner woonplaats. HIAANDAe ADVEUTENTIEN gelieve men ongezegeld aau den Uilgever in te zenden uiterlijk Zaturdaga de* middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot i rege.s is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen regelregt voor eiKc laatsing. 17 HAAST. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VEKTOOGEN enz. {Vervolg.') In liet denkbeeld van het ontwerp, om alle onteigenings-proces- sen te gelijk aantebrengen zal één persoon voor alle onbekenden benoemd worden. Maar dan zal deze meer dan éénen dag met de deskundigen het arrondissement kunnen afwandelen. Aan de eene zijde geene belooning en aan den anderen kant vele moeite, en het gevaar, om bij het geringste verzuim, met een proces tot schade loosstelling van den onteigende bejegend te worden;die schalen hangen niet in evenwigt. Beter kunnen wij ons vereenigen met de overige bepalingen. Bij de dagvaarding moet eene bepaalde som als schadeloosstelling worden aangeboden. Op den dienenden dag neemt de onteige nende partij dadelijk hare conclusie, en legt de bewijzen over, dat alle voorloopige formaliteiten in acht zijn genomen, zij verzoekt daarbij de benoeming van deskundigen. De tegenpartij moet uiterlijk binnen acht dagenhare gronden van tegenspraakbij conclusien doen kennenzoowel de exceptien als die de hoofdzaak aangaan; en op denzelfden dag kunnen par tijen hare conclusien breeder bij pleidooi ontwikkelen. Deze be palingen zullen gunstig op meerderen spoed werken. Een fatale termijndoor den regter niet te verlengenvoor de mededeeling der gronden van tegenspraak, eene dadelijke afdoening op destuk ken; geene conclusien van re- en van dupliek; alle gronden tegelijk beoordeeld. Slechts meenen wij de opmerking te moeten maken, dat het ons billijk zou voorkomen, aan den regter toetelaten, de pleidooijen acht dagen uittestellen, opdat de onteigende partij in staat worde gesteld, de gronden der tegenpartij in overweging te nemen, en niet gedwongen worde, zich te uitten over stellingen, die zij op dat oogenblik niet bij magte is te wederleggen. De regtbank beoordeelt alleenof alle formaliteiten in acht zijn genomen, en doet na het openbaar ministerie gehoord te hebben, binnen acht dagen uitspraak. Hier schijnt ons eene gaping te bestaan, door niet te bepalen, wanneer het publiek ministerie conclusie zal nemen. Op den dag van het pleidooi zeiven, zal het dikwijls moeijelijk zijn, daar de ambtenaar van het publiek ministerie in vele gevallen naauwkeurige inzage van stukken zal willen nemen. Heeft het publick minis terie eenen onbepaalden tijd, om conclusie te nemen, dan beduidt de bepaling, dat de regtbank binnen acht dagen uitspraak moet doen, zeer weinig. Wanneer er grond bestaat "tot nietigverklaring der dagvaarding, zal de onteigenende partij zich tegen het vonnis in hooger beroep kunnen voorzien. Door alleen aan de onteigenende partij hooger beroep toetelaten, begaat men eene onbillijkheid. Waarom ook niet aan hemdie onteigend wordt, wanneer de regtbank de exceptie van nietigheid verwerpt. Aan beiden moet het regt van hooger beroep gelaten worden, of aan geen beiden. Laat men het hooger beroep toe, dan zal ook een korte termijn binnen welken het toegelaten wordt, behooren te worden voorge schreven, cn de wijze van procederen in appel nader moeten wor den bepaald. De wisseling van stukken, zal ook daar binnen korte fatale termijnen moeten plaats hebben, en de pleidooijen voor alle andere zaken, moeten worden toegelaten. Hooger beroep schijnt ons te meer billijk toenaarmate de zaak in eerste instantie met te meer haast wordt behandeld; maar in- tusschen zou men bij verwerping der voorgestelde nietigheidde onteigenende partij kunnen authoriserenom bij provisie het vonnis te executeren en met de opneming voorttegaan. Daardoor wordt niemand geprejudicieerdde onteigenende partij doet het op eigen risico af; wordt de nietigheid iu hooger beroep uitgesproken, zij heeft alle kosten vergeefs gedaanmaar wordt het vonnis bevestigd, dan heeft door het hooger beroep geene vertraging plaats gehad.. -Indien het geschil alleen over het bedrag der schadeloosstelling loopt, benoemt de regtbank de deskundigen in oneffen getal en een harer leden, om met den griffier bij de opneming der deskun digen tegenwoordig te zijn. De regter-commissaris bepaalt den tijd en de plaats, waarop het onderzoek zal plaats hebbenen geeft daarvan kennis aan het openbaar ministerie, door hetwelk daarvan aankondiging in een dagbladdoor de regtbank aantewijzenwordt gedaan. De beschikbing der regtbank wordt binnen vijf dagen aan de deskundigen beteekendde onteigende partij acht dagen voor de opneming gedagvaard, om er bij tegenwoordig te zijn. Wij hebben hiertegen een paar bedenkingen, en wel in de eerste plaats begrijpen wij niet, waarom het publiek ministerie die aan kondiging moet doen. Zonder aan den ijver dier ambtenaren iels te kort te willen doen, mag men de mogelijklnyzL-fMUijpmien van een verzuim. Waarom zal de onteigenende Bftrtij dan afhankelijk zijn van de formaliteit van een derde, op AWen ge'Sn „verhaal is?.- Laat de onteigenende partij zelve voor de andere missen wij de bepaling, dat dc di deskundigen worde beteekend, zoodat de; moeten vernemen. ging zoggen. Ten der opneming aan zulks uit. hst; dn*"-! t ltst. dacbhuV w-v- J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1