WEEKBLAD HELDER en uit NIEUWEüIËP. van den r. 13. 1851. STEGEIÏDE JAARGANG jGEN ff g y Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeTen bij C. BAKKER Br te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en yoor de buitensteden franco per post 90 cents. Men «bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. 11411IDAS ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld a&n den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdag» deé middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regel* is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor eike plaatsing. 24 MAAR T. 3 7£.?B2T-9a3T£S\.AAXa. Maart 14. Ingekomen bij de Tweede Kamer een wets-ontwerp tot regeling van de verantwoordelijkheid der Hoofden van de ministeriële departementen. Het ontwerp tot regeling van het fonds, voortsprui tende uit.de koopprijzen van domeinen, wordt niet 61 tegen 1, dat tot verlenging van den verjaringstermijn der muntbiljetten van 1845, met 42 tegen 21 stem men aangenomen. e 1111 g M i m s i iï, HELDER en NIEUWEDIEP, 22 Maart 1851. Bij Kon. besluiten van den 16 Maart, zijn benoemd lot directeuren van de postkantoren: te Middelburg, de beer J. J. A. Creijghtonthans directeur aan den Helder; te Helder, do hoer fV. baron Mulertthans directeur te HelloToelsluis. - Gisteren namiddag, te 1 ure, liep alhier ter reede binnen Zr. Ms. korvet Argokommandant kapt. ter zee van der Hartkomende van Batavia. Naauwolijks werden de eerste salut-schoten geboord of de zeedijk was als bezaaid met menschendie uit betrek, king, belangstelling of nieuwsgierigheid het binnenkomen van dit oorlogsvaartuig bijwoonden, dat in 1846 van hier was uitgezeild. Den 18 dezer werd op 's Rijks werf alhier de kiel gelegd voor de oorlogs-schooner-brik Macassar. Dezer dagen bevond zich de Heer Meen zeer geacht ingezeten te Utrecht met rijtuig, vorgezcld van zijnen palfrenier, op weg, toen hij, nabij do stad, een grenadier aantrof, die moeijelijk zijnen weg kondo vervol gen. De Heer M.aan de inspraak van zijn hart gehoor gevendenam den soldaat op in zijn rijtuig en te Utrecht aangekomen zijnde, verleende hij hem levens huisvesting voor dien nacht, daar toch zijn koetsier afwezig was, zoo dat hij dan ook in diens bed ging slapen. To middornachl ontwaarden de overige dienstboden een ongewoon gerucht, die daarop argwaan voedende omtrent den soldaat, hel eerste naar diens slaapplaats zich begaven, doch, hem in rust bevindende, hem wekten en van het door hen gehoor de kennis gaven. Deze begaf zich toen, voorgelicht door de meiden naar de kamer van waar het gerucht was go- komen, en vond daar den Heer M. gebonden door zijnen koetsier en zijnen lijfknecht, die reeds overgegaan waren lot het inpakken van eenige kostbaarheden, en voor dien nacht permissie hadden verzocht om elders vermaak te ne men. Dat de grenadier door danals weldadig bekenden Heer., wel beloond zal wordenzal niemand betwijfelen. Men leest in de Tielscho courant, No. 12: Voor eenige dagen werd in het Handelsblad een berigt uit's Gravenhage gelezeninhoudende, dat het ontwerp der regterlijke organisatie zoo weinig bijval zou hebben gevonden, dat reeds nu met zekerheid zijne verwerping kon worden te gemoet gezien. Dat berigt houden wij voor allezins voorba rig, en op hoegenaamd geenen grond steunende. Dat er velen zijn die nog meer vereenvoudiging in de reglspleging verlangen is mogelijk, maai' het denkbeeld om maar één hof van appel te behouden, en die functie tevens aan den Hoogen Raad op te dragen, is alleenlijk afkomstig van de 's Gravenhaagsche praktizijns, wier eigenbelang hen drijft om terug te keeren tot het misselijk stelsel van vóór 1838. Een van beide: er is eene instantie van appel noodig of niet. Zoo ja, dan is het de ongerijmdheid zelve, het boogor be roep te concentreren in één hof, dat tevens in cassatie moet uitspraak doenen dal minstens even zoo talrijk behoort lo zijn als vóór 1838, toen hel Hoog Gereglshof 46 leden tel de, hetgeen niet belette, dat do zaken jaren onafgedaan hieven. Veel eenvoudiger en zuiniger is hel vier hoven van appel elk van zeven of negen leden te hebben, dan een zoo talrijk collcgie. Men berekeno enLef"maarsje kosten,5 van de verplaatsing der getuigen, en osf^'zaLhevroe^Bndate- het in 's Hage geliefkoosde denkbceld/ftii^ cew^ht^San applgf- en cassatie, geenszins voortvloeit uit ttórè zucht toïcenvóAiW, dighcid en zuinigheid, maar alleen njk eigenbelang* hu: houdon wij hel er voor, dat hoveuvei; rnefrf oiigiirftt ïg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1851 | | pagina 1